Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2010-2014

LP.

NR UCHWAŁY

TYTUŁ UCHWAŁY

DATA PODJĘCIA

PUBLIKACJA

 

1

 

III/9/10

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie
Gminy Tarnów Opolski

 

 

16.12.2010 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
Nr 151
Poz. 1815
Data ogłoszenia
17.12.2010 r.

 

2.

 

III/10/10

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski

 

16.12.2010 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.
Nr 151
Poz. 1816
Data ogłoszenia
17.12.2010 r.

 

3.

V/16/2011

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kosorowice

 

14.02.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
Nr 24
Poz. 293
Data ogłoszenia
9.03.2011

4.

VI/22/2011

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach gmina Tarnów Opolski

21.03.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
Nr 44
Poz. 567
Data ogłoszenia
28.04.2011

5.

VI/23/2011

 

w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski.

 

21.03.2011

 

Dz. Urz.Woj.Op.
Nr 42
Poz. 542
Data
ogłoszenia
22.04.2011 r

 

6

 

VI/24/2011

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 – 2012 .

 

 

21.03.2011 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.

Nr 38

Poz. 490

Data ogłoszenia

14.04.2011 r.

 

 

 

7

 

VI/25/2011

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

21.03.2011 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.

Nr 38

Poz. 491

Data ogłoszenia

14.04.2011 r.

 

8

 

VII/30/2011

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

18.04.2011 r

Dz.Urz.Woj.Op.

Nr 52

Poz. 687

Data ogłoszenia

20.05.2011 r.

9

IX/55/2011

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

 

28.06.2011

Dz.Urz.Woj.Op.

Nr 80

Poz. 1045

Data ogłoszenia

25.07.2011 r.

 

10

 

IX/56/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości
 

 

28.06.2011

 

Dz.Urz.Woj.Op.

Nr 103

Poz. 1265

Data ogłoszenia

12.09.2011 r.

 

11

 

X/61/2011

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tarnów Opolski 

 

 

02.09.2011

Dz.Urz.Woj.Op.

Nr 113

Poz. 1369

Data ogłoszenia

6.10.2011 r

 

12

 

X/66/2011

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/163/05 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2005 r.

02.09.2011

Dz.Urz.Woj.Op.

Nr 113

Poz. 1370

Data ogłoszenia

6.10.2011 r

13

XI/74/2011

W sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski

 

24.10.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

Nr 136

Poz. 1654

Data ogłoszenia

7.12.2011 r

14

XIII/81/2011

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

28.11.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

Nr 142

Poz. 1783

Data ogłoszenia

14.12.2011 r

15

XIII/82/2011

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

28.11.2011 r.

D.,Urz.Woj.Op.

Nr 142

Poz. 1784

Data ogłoszenia

14.12.2011

16

XIII/83/2011

W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

28.11.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

Nr 142

Poz. 1785

Data ogłoszenia

14.12.2011

17

XIII/84/2011

W sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

 

28.12.2011 r.

Dz,Urz.Woj.Op.

Nr 142

Poz. 1786

Data ogłoszenia

14.12.2011

18

XV/91/2011

W sprawie opłaty targowej

 

28.12.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 226

Data ogłoszenia

2012-02-13

19

XV/92/2011

W sprawie zwolnień od opłaty targowej

 

28.12.2011 r,

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 227

Data ogłoszenia

2012-02-13

20

XV/93/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 

28.12.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 72

Data ogłoszenia

2012-01-12

21

XV/94/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego 

28.12.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 73

Data ogłoszenia

2012-01-12

22

XV/95/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego

28.12.2011 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 74

Data ogłoszenia

2012-01-12

23

XVIII/109/2012

W sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Walidrogi

26.03.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 638

Data ogłoszenia:

4.05.2012 r.

24

XVIII/111/2012

w sprawie przyjęcia „Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt „

26.03.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 715

Data ogłoszenia:

16.05.2012 r.

25

XVIII/114/2012

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

26.03.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 773

Data ogłoszenia:

25.05.2012 r.

 

26

XXI/125/2012

W sprawie opłaty targowej

4.06.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 970

Data ogłoszenia:

6.07.2012 r.

 

27

XXIV/140/2012

W sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

25.09.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1427

Data ogłoszenia:

16.10.2012 r.

28

XXV/143/2012

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

29.10.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1707

Data ogłoszenia:

30.11.2012 r.

29

XXV/144/2012

W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

29.10.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1809

Data ogłoszenia:

13.12.2012 r.

30

XXVI/154/2012

W sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

27.11.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1914

Data ogłoszenia:

17.12.2012 r.

31

XXVI/155/2012

W sprawie obniżki cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013

27.11.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1810

Data ogłoszenia:

13.12.2012 r.

32

XXVI/156/2012

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

27.11.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 113

Data ogłoszenia:

11.01.2013 r.

33

XXVI/158/2012

Zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

27.11.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1811

Data ogłoszenia:

13.12.2012 r.

34

XXVI/159/2012

W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

27.11.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2012 r.

poz. 1812

Data ogłoszenia:

13.12.2012 r.

 

35

XXVIII/164/2013

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

28.12.2013

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 576

Data ogłoszenia:

25.02.2013 r

 

36

XXVIII/165/2013

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

28.12.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 374

Data ogłoszenia:

01.02.2013 r

 

37

 

XXVII/167/2013

w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

28.12.2013 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 375

Data ogłoszenia:

01.02.2013 r.

38

XXVII/168/2012

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

28.12.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 225

Data ogłoszenia:

17.01.2013 r.

39

XXVII/169/2012

W sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

28.12.2012 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 226

Data ogłoszenia:

17.01.2013 r.

 

40

 

XXX/186/2013

W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

26.03.2013 r

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1031

Data ogłoszenia:

26.04.2013 r.

 

41

 

XXXI/194/2013

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

23.04.2013 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1031

Data ogłoszenia:

26.04.2013 r.

 

42

 

XXX/188/2013

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

26.03.2013 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1099

Data ogłoszenia:

07.05.2013 r.

 

43

 

XXXI/195/2013

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

23.04.2013

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1100

Data ogłoszenia:

07.05.2013 r.

 

44

 

XXXI/196/2013

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

23.04.2013

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1100

Data ogłoszenia:

07.05.2013 r.

 

45

 

XXXIII/209/2013

 

W sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

24.06.2013 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1586

Data ogłoszenia:

03.07.2013 r.

 

46

 

XXXIII/210/2013

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

24.06.2013 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1587

Data ogłoszenia:

03.07.2013 r.

 

47

 

XXXIII/216/2013

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Tarnowie Opolskim XXVII/169/2012 z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski oraz stawki opłaty

 

24.06.2013

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 1589

Data ogłoszenia:

03.07.2013 r.

 

48

 

XXXV/222/2013

 

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2015

 

10.09.2013 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 2019

Data ogłoszenia:

25.09.2013 r.

 

49

 

XXXV/230/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

10.09.2013 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 2061

Data ogłoszenia:

01.10.2013 r.

 

50

 

XXXV/231/2013

 

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski oraz stawki opłaty

 

10.09.2013 r.

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

Poz. 2021

Data ogłoszenia

25.09.2013 r.

 

51

 

XXXVII/234/2013

 

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

28.10.2013

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

Poz. 2337

Data ogłoszenia

04.11.2013 r.

 

52

 

XXXVIII/247/2013

 

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2014

 

26.11.2013

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 2724

Data ogłoszenia:

06.12.2013 r.

 

53

 

XXXVIII/248/2013

W sprawie zmiany wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

26.11.2013 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2013 r.

poz. 2725

Data ogłoszenia:

06.12.2013

 

54

 

XXXIX/261/2013

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym

 

23.12.2013

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 56

Data ogłoszenia:

07.01.2014 r.

 

55

 

XL/264/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

27.01.2014

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 279

Data ogłoszenia:

04.02.2014 r.

 

56

 

XL/265/2014

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

27.01.2014

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 280

Data ogłoszenia:

04.02.2014 r.

 

57

 

XLI/275/2014

Zmieniająca uchwałę w w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

17.03.2014 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 844

Data ogłoszenia:

27.03.2014 r.

 

58

 

XLI/276/2014

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

17.03.2014

 

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 845

Data ogłoszenia:

27.03.2014 r.

 

 

59

 

XLI/281/2014

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski.

 

17.03.2014

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 846

Data ogłoszenia:

27.03.2014 r.

 

60

 

XLI/286/2014

W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski

 

17.03.2014

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 847

Data ogłoszenia:

27.03.2014 r.

 

61

 

XLI/287/2014

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego

 

 

17.03.2014 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 848

Data ogłoszenia:

27.03.2014 r.

 

62

 

XLI/288/2014

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego

 

17.03.2014

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 849

Data ogłoszenia:

27.03.2014

 

63

 

XLII/289/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

27.03.2014

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 997

Data ogłoszenia:

7.04.2014 r.

64

XLIII/296/2014

W sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2018

28.04.2014 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 1283

Data ogłoszenia:

9.05.2014 r.

65

XLV/313/2014

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/209/2014 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego

21.07.2014 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 1836

Data ogłoszenia:

25.07.2014 r.

66

XLV/314/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

27.07.2014 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 1837

Data ogłoszenia:

25.07.2014 r.

67

XLVI/318/2014

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tarnów Opolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

09.09.2014 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 2047

Data ogłoszenia:

16.09.2014 r.

68

XLVI/320/2014

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnów Opolski i jednostkom jej podległym

09.09.2014 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 2055

Data ogłoszenia:

18.09.2014 r.

69

XLVI /321/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

09.09.2014 r.

Dz.Urz.Woj.Op.

z 2014 r.

poz. 2048

Data ogłoszenia:

16.09.2014 r.

70

XLVI/322/2014

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana

09.09.2014 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2014 r.
poz. 2049
Data ogłoszenia:
16.09.2014 r.

71

XLVII/326/2014

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

20.10.2014 r.

Dz.Urz.Woj.Op.
z 2014 r. poz. 2392
Data ogłoszenia:
04.11.2014 r.