Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni dróg w Tarnowie Opolskim i Przyworach

 
 
 
GTiI 341/05/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Remont nawierzchni dróg: w Tarnowie Opolskim (rejon ul. Fiołkowej, ul. Dębowa, droga dojazdowa do parkingu przy cmentarzu), w Przyworach (ul. Piaskowa)
 
 
Miejsce i data ogłoszenia:
07.07.2009 r.
 
 
Zamawiający:
GMINA TARNÓW OPOLSKI
w imieniu której działa
Wójt Gminy
 
 
Adres:
Ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
Tryb Zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8
Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą.
 
 
Adres strony www na której zamieszczono Specyfikację:
http://bip.tarnowopolski.pl/
 
 
Określenie przedmiotu oraz zakresu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg: rejon ulicy Fiołkowej, ul. Dębowa i droga dojazdowa do parkingu przy cmentarzu w miejscowości Tarnów Opolski oraz ulica Piaskowa w miejscowości Przywory o łącznej powierzchni ok. 2644 m².
Remont drogi polega na wykorytowaniu drogi na głębokość 21 cm z wywozem urobku na odległość do 1,5 km z wykonaniem warstwy utwardzenia kamieniem łamanym w dwóch warstwach:
- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm;
- dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm gr. 15 cm;
wraz z zagęszczeniem oraz wyprofilowaniem jednostronnego spadku poprzecznego i podłużnego zgodnego z ukształtowaniem terenu (po uzgodnieniu z zamawiającym)
 
Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   wg   Wspólnego   Słownika   Zamówień   (CPV)
/kod CPV 45233142-6 /
 
 
Informacje o składaniu ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
 
 
Informacje o składaniu ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia –  30.09.2009
 
 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1.                      posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.                      posiadają   niezbędną   wiedzę   i   doświadczenie   oraz   dysponują  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej   zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 
Dokumenty jakie składają Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1.1. „Oświadczenie Wykonawcy" - wypełnione i podpisane odpowiednio
        przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy o
      spełnieniu warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy o
      zamówieniach publicznych
1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma dokumentów:
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości ,zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczenie kopii dokumentu.
 
 
 
Wadium:
Nie przewiduje się wnoszenia wadium
 
 
Kryteria oceny ofert i przyznanie Zamówienia:
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
 
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje na temat postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego
 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Zamawiającego:
  1. Aneta Labisz 077 4640868
  2. Iwona Król 077 4640867
 
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 29.07.2009 r  do godz. 10 : 00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3
Liczy się data i godzina złożenia oferty
 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.05.2009 o
godz.10 :15 w siedzibie Zamawiającego
 
 
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej:
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
 
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
 
 
 
 


             ZAŁĄCZNIKI:

 

GTiI 341/05/09
 
 
Sprostowanie
 
W wyniku przeoczenia w tekście ogłoszenia pojawił się oczywisty błąd dotyczący terminu otwarcia ofert. Punkt ten powinien brzmieć :
 
            Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.07.2009 o
godz.10 :15 w siedzibie Zamawiającego
 
 
a nie dnia 29.05.2009 jak podano w tekście. Za powyższą omyłkę bardzo przepraszamy.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-07-07

 

 

 

 

 

Tarnów Opolski, 20.07,2009 r.
GTiI 341/5/09
   
 
Uzupełnienie do ogłoszenia i do  SIWZ dotyczącego przetargu na remont nawierzchni dróg: w Tarnowie Opolskim (rejon ul. Fiołkowej, ul. Dębowa, droga dojazdowa do parkingu przy cmentarzu), w Przyworach (ul. Piaskowa)
 
 
   W ramach uzupełnienia informujemy że remont drogi polega na wykorytowaniu drogi na głębokość 21 cm z wywozem urobku na odległość do 1,5 km z wykonaniem warstwy utwardzenia kamieniem łamanym za wyjątkiem kamienia wapiennego w dwóch warstwach. Dalsza część ogłoszenia nie ulega zmianie ani uzupełnieniu.
 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-07-20

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Tarnów Opolski, 06.08.2009 r.
 
GTiI 341/05/09
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Remont nawierzchni dróg: w Tarnowie Opolskim (rejon ul. Fiołkowej, ul. Dębowa, droga dojazdowa do parkingu przy cmentarzu), w Przyworach (ul. Piaskowa)
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski BISKUPICE 13 46-331 Radłów
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (121 000,00zł).
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
 
 

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
 
 
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski BISKUPICE 13 46-331 Radłów
98 350,98
100
2
 
 
 
„MARPOL” Ferlin Marcel   Kostów 1 46-220 Byczyna
 
123 830,00
Oferta odrzucona
3
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe ”BUDOLAS” Sp. z o.o. ul. Groszowicka 8A
45-517 Opole
 
116 898,92
84,13
4
 
 
 
Adamiec Mieczysław Ambud Roboty ziemne – brukowanie 48-200 Prudnik ul. Szkolna 17/2
109 593,19
89,74

 
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, odrzucono 1 ofertę. Oferta nr 2, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert . Wykluczenie nastąpiło na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 3 Pzp).
 
Pozostałe oferty spełniły wymagania SIWZ i nie przekroczyły kwoty jakie zabezpieczono na ten cel.
 
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
Wójt Gminy
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-08-06