Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy Tarnów Opolski 

Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim , ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0-77 4644208, faks 0-77 4644208.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, groszek/eko/, miał na sezon opałowy 2009/2010 r. do placówek będących pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. Wymagany asortyment: - węgiel orzech - (wartość opałowa min. 27 000 KJ/kg) w łącznej ilości 4 tony, - miał węglowy (wartość opałowa min. 23 000 KJ/kg,) w łącznej ilości 41 ton, - eko/groszek (wartość opałowa nie mniejsza niż 26000KJ/kg) w łącznej ilości 51 ton, - groszek (wartość opałowa min. 24 000 KJ/kg) w łącznej ilości 35 ton.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz 2) nie występują w stosunku do nich okoliczności, o których mowa w art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potweirdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają: -Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 i nie występują okoliczności o których mowa w art.24 ust1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) - podpisane przez osobę właściwa do reprezentowania Wykonawcy. -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Działalność Wykonawcy musi być zgodna z przedmiotem zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej siedziba: 46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej siedziba: 46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki:


 

Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kierownik
Data wytworzenia: 2009-09-23

 

 

 


Wyniki postępowania.jpeg

Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kierownik
Data wytworzenia: 2009-10-02