Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski- termin składania ofert do 24.09.2009r


 

 
 
 
GTiI 341/06/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
 
Remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski
 
 
Miejsce i data ogłoszenia:
02.09.2009 r.
 
 
Zamawiający:
GMINA TARNÓW OPOLSKI
w imieniu której działa
Wójt Gminy
 
 
Adres:
Ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
Tryb Zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8
Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą.
 
 
Adres strony www na której zamieszczono Specyfikację:
http://bip.tarnowopolski.pl/
 
 
Określenie przedmiotu oraz zakresu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski o długości 220 m i szerokości 6,0 m.
Remont drogi polega na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie z kamienia łamanego. Przedmiotowa droga jest drogą gminną z licznymi ubytkami powodującymi utrudnienia w ruchu. Stopień uciążliwości wzrasta po opadach deszczu oraz w okresie jesienno-wiosennych roztopów. W związku z istniejącą sytuacją, konieczne jest zastosowanie technologii remontowej, mającej na celu poprawienie warunków funkcjonalno-użytkowych.
 
Zakres robót obejmuje:
- zebranie warstwy istniejącego kamienia o gr. 5 cm,
- wyrównanie i zagęszczenie do uzyskania właściwej niwelety, 
- ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm, (3+4)
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm,
- wykorytowanie i wyrównanie podbudowy na powierzchni 220 m² (szerokość od 0,5 do 1,5 m gr. 20 cm na całej długości po prawej stronie)
 
 
 
Informacje o składaniu ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
 
 
Informacje o składaniu ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia –  15.12.2009
 
 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają   niezbędną   wiedzę  i   doświadczenie   oraz   dysponują  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej   zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 
Dokumenty jakie składają Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1.1. „Oświadczenie Wykonawcy" - wypełnione i podpisane odpowiednio
        przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy o
      spełnieniu warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy o
      zamówieniach publicznych
1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma dokumentów:
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości ,zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczenie kopii dokumentu.
 
Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   wg   Wspólnego   Słownika   Zamówień   (CPV) /kod CPV 45233140-2 /
 
 
 
Wadium:
Nie przewiduje się wnoszenia wadium
 
 
Kryteria oceny ofert i przyznanie Zamówienia:
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: cena – 100 %
 
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje na temat postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego
 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Zamawiającego:
  1. Aneta Labisz
  2. Iwona Król
 
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 24.09.2009 r  do godz. 10 : 00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3
Liczy się data i godzina złożenia oferty
 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.09.2009 o
godz.10 :15 w siedzibie Zamawiającego
 
 
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej:
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
 
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
 
 
 
 
 
                             Wójt Gminy
                            (podpis)
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI:


 
 
 
GTiI 341//06/09                                                                                                                                                                          Tarnów Opolski, 07.09.2009 r.
                                                                                                 Sprostowanie
 
 
   W związku z omyłką pisarską w przedmiarze robót, który został umieszczony jako załącznik do ogłoszenia dotyczącego przetargu na:
Remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski, informujemy, iżpunkt 5 w rubryce „Opis i wyliczenia” w w/w przedmiarze brzmi:
 
Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie –zerwanie istniejącej warstwy wierzchniej podbudowy na grubości 5 cm
Krotność = 0,33
220
 
powinien brzmieć:
 
Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie –zerwanie istniejącej warstwy wierzchniej podbudowy na grubości 5 cm
Krotność = 0,33
1413
 
Ten sam punkt przedmiaru w rubryce zatytułowanej „Poszcz.”
 
Brzmi : 220,00
 
powinien brzmieć: 1413
 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-09-02

 

 

 


 

Tarnów Opolski, 25.09.2009 r.
 
GTiI 341/06/09
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Drogowe ‘TRAKT” J.Żłobiński, A. Stachurski, K.Biczysko Spółka Jawna ul. Matejki 1 46-200 Kluczbork
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,
oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (129 000,00 zł).
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
           

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
BISEK-ASFALT Michał Bisek ul. Żywiecka 30    54-031 Wrocław
 
107 881,38
94,95
2
Strzeleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. 1 – go Maja 57 47-100 Strzelce Opolskie
 
125 509,00
81,62
3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. w Opolu ul. Krzanowicka 2, 46-020 Czarnowąsy
110 680,17
92,55
4
„MARPOL” Ferlin Marceli Kostów 1 46-220 Byczyna
103 092,96
99,36
5
Przedsiębiorstwo Drogowe ‘TRAKT” J.Żłobiński, A. Stachurski, K.Biczysko Spółka Jawna ul. Matejki 1 46-200 Kluczbork
102 438,15
100

 
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2.Wszystkie oferty spełniły wymagania SIWZ i nie przekroczyły kwoty jakie zabezpieczono na w/w zadanie w budżecie gminy, a wykonawcy uczestniczący
w przetargu nie podlegali wykluczeniu.
 
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany
na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
                                                                                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                                                                               Zygmunt Cichoń
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-09-25

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                                                     Tarnów Opolski, 13.10.2009 r.

 
 
 
GTiI 341/06/09
 
 
 
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
Remont nawierzchni w ul. Zawadzkiego w miejscowości Tarnów Opolski
 
 zawarto umowę w dniu 13.10.2009r  z Wykonawcą :
 
Przedsiębiorstwo Drogowe ‘TRAKT” J.Żłobiński, A. Stachurski, K.Biczysko Spółka Jawna ul. Matejki 1 46-200 Kluczbork
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-10-15