Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2009r - Ogłoszenie o przetargu -Remont;modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3 - termin składania ofert 28.05.2009r

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ogłasza przetarg
Remont - modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3.
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim , ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0-77 4644208, faks 0-77 4644208.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka gminna.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont - modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200 m3.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja zbiornika wyrównawczego wody, o pojemności 1200 m3. Zbiornik znajduje się w Tarnowie Opolskim na ternie stacji wodociągowej przy ul. Ogórkowej. Modernizacja zbiornika polegać będzie na naprawie uszkodzonych prefabrykowanych ścian i stropu oraz likwidacja przecieków wody pomiędzy komorami zbiornika oraz w ścianie pomiędzy komorami zbiornika a komorą zasuw.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.22.00-9, 45.26.13.10-0.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 4.000,00 PLN
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień. 2) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 3) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) wskaże do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich wykształcenia kwalifikacji i uprawnień budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: 1) Kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych posiadający: wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z polskimi przepisami Prawa budowlanego; co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych w tym przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; b) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa kontrakty/zadania dotyczące modernizacji zbiornika wody pitnej o wartości 150.000 złotych (bez podatku VAT) 4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 50 tys. PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 tys. PLN b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 200 tys PLN..
 
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW oraz inne dokumenty potwierdzające stawiane warunki tj. kopie uprawnień, zaświadczenia o przynależności do właściwych Izb Samorządu Zawodowego, wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW oraz dokument potwierdzający, że wskazana robota budowlana została wykonana należycie. informację banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej; polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200 tys. PLN.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim 46-050 Tarnów Opolski, ul. Cmentarna 5.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim 46-050 Tarnów Opolski, ul. Cmentarna 5 - sekretariat.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
                                       Tarnów Opolski, dnia 22.05.2009 r
 
Wykonawcy
 
Dotyczy: Przetargu „Remont Zbiornika Wyrównawczego Wody o Pojemności 1200m3" w Tarnowie Opolskim ul. Ogórkowa
W związku z postępowaniem w temacie j.w .wpłynęły następujące pytania:
Pytanie 1.
Prosimy o uściślenie zapisu ujętego w przedmiarze/obmiarze robót w części „Roboty uzupełniające" punkt 4.3. poprzez podanie dokładnej lokalizacji wysypiska.
Jest to niezbędne dla prawidłowego przedłożenia w ofercie rzeczywistych kosztów transportu wynikających z tzw. „kilometrówki" oraz opłat wysypiskowych.
 
Odpowiedź: W miejscowości Kosorowice oddalonej o ok. 3 km od remontowanego zbiornika znajduje się gminne składowisko odpadów, na którym możliwe jest bezpłatnie składowanie piasku, gruzu i ziemi.  Inne odpady (np. zanieczyszczone chemicznie)  nie zostaną tam przyjęte, i wybrany Wykonawca zamówienia musi zorganizować sobie i opłacić odpowiedni (zgodny z przepisami) odbiór tych odpadów.
 
Pytanie nr 2.
Prosimy o przeanalizowanie zapisu w przedłożonym Wzorze Umowy w części § 2. pkt. 2. Naszym zdaniem jest on sprzeczny (niespójny) z zapisem ujętym w Specyfikacji Technicznej Wykonań i Odbioru Robót, część: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Dla Remontowych Robót Budowlanych pkt. 7, 8, 9. Treść zapisu w § 2 pkt. 2 całkowicie wyklucza naszym zdaniem słuszne dopuszczenia ujęte w cytowanych pkt. 7, 8, 9 Specyfikacji.
Uważamy, że w umowie jest miejsce na zastosowanie obwarowań ze Specyfikacji Technicznej, a mianowicie poprzez rozszerzenie zapisu § 13 Wzoru Umowy.
 
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje w umowie rozliczenie ryczałtowe, czyli w oparciu o kwotę podaną w kosztorysie ofertowym, w którym Wykonawca obliczył cenę w oparciu o obliczoną w dokumentacji powierzchnię zbiornika.
Standardowe zapisy Specyfikacji Technicznej (przewidziane dla rozliczenia obmiarowego – powykonawczego) nie są zdaniem Zamawiającego  sprzeczne z zapisami umowy, ponieważ  zapis dot. rozliczenia brzmi „Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni remontowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze”.
Nie należy przewidywać żadnych zmian powierzchni zbiornika, ponieważ jego wymiary nie ulegną zmianie, a obmiar powykonawczy zostanie określony dokładnie tak jak został dokonany przedmiar.
                                                                                                                                                                    Kierownik 
                                                                                                                                                     mgr inż. Norbert Hentschel
 

Załączniki
 
 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: ZGKiM
Data wytworzenia: 2009-04-05

 

 

 

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 

 Wyniki postępowania.jpeg
 

Podmiot udostępniający:  Norbert Hentschel
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: ZGKiM
Data wytworzenia: 2009-06-17