Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Tarnów Opolski: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
Numer ogłoszenia: 382748 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim , ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0-77 4644208, faks 0-77 4644208.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych po higienizacji wapnem palonym (CaO) z oczyszczalni ścieków w Kosorowicach. Kod osadów: 19 08 05. Wywóz oraz zagospodarowanie odebranych osadów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2003 r, Nr 58 poz. 515 z póź. zm.), ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U.z 2007 r Nr 39, poz. 251 z póź. zm., ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r Nr 25 poz.150 ze zm.) oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, w szczególności: a)Posiadają wymagane przepisami ustawy o odpadach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zagospodarowania osadów ściekowych, lub tylko transportu - o ile przedstawi zezwolenie na zagospodarowanie osadów innego podmiotu, który potwierdzi zagospodarowanie przedmiotowych osadów, a w przypadku stosowania osadów w celach określonych w ust. 1 pkt 1,4 lub 5 art.43 ustawy o odpadach (j.w.) - tytuł własności lub umowy dzierżawy. b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; w szczególności: w przeciągu ostatnich trzech lat wykonali minimum 2 podobne zamówienia o złożoności zbieżnej z przedmiotem zamówienia; c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d)Nie występują w stosunku do nich okoliczności, o których mowa w art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a)Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 i nie występują okoliczności o których mowa w art.24 ust1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) - podpisane przez osobę właściwa do reprezentowania Wykonawcy. b)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Działalność Wykonawcy musi być zgodna z przedmiotem zamówienia. c)Zezwolenie/zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu (art. 26 i art.28 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm).W przypadku stosowania osadów w celach określonych w ust. 1 pkt 1,4 lub 5 art.43 ustawy o odpadach (j.w.) - tytuł własności lub umowy dzierżawy. d)Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę (rozpoczętych i zakończonych) w okresie ostatnich 3 lat nie mniej niż 2 zamówień polegających na odbieraniu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków - w wielkości 500 Mg osadów w ramach jednej umowy. Wykaz powinien zawierać nazwę i adres zamawiających udzielających zamówienia oraz ilość odebranych osadów. e)Kserokopie kart przekazania odpadu ( przykładowe - min 2 sztuki dla każdego wykazanego w doświadczeniu zamówienia), niezbędne dla określenia doświadczenia Wykonawcy. Wykonawca musi figurować na karcie przekazania odpadu jako posiadacz, który przejmuje odpad..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biptarnowopolski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Hentschel
Data wytworzenia: 2009-11-03

  


Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.jpeg


Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Hentschel
Data wytworzenia: 2009-11-05
 


Wyniki postępowania.jpeg


Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Hentschel
Data wytworzenia: 2009-12-02