Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2009r: Ogłoszenie o przetargu-Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski-termin składania ofert do 21.12.2009r

Strona archiwalna

 

 
 
 
GTiI 341/07/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski
 
 
Miejsce i data ogłoszenia:
11.12.2009 r.
 
 
Zamawiający:
GMINA TARNÓW OPOLSKI
w imieniu której działa
Wójt Gminy
 
 
Adres:
Ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
Tryb Zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8
Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą.
 
 
Adres strony www na której zamieszczono Specyfikację:
http://bip.tarnowopolski.pl/
 
 
Określenie przedmiotu oraz zakresu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski.
Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywać do 40 punktów zasilania oświetlenia rozmieszczonych w granicach administracyjnych Gminy Tarnów Opolski. Punkty poboru wyszczególniono w załączniku nr 1a do SIWZ
Rodzaj dostawy:
            Dostawa sekwencyjna (codzienna) energii elektrycznej w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu wg „standardowego profilu zużycia energii elektrycznej poprzez oświetlenie uliczne”, przy rocznym czasie użytkowania mocy szczytowej oświetlenia
 T=4000 godz./rok.
            Energia elektryczna powinna być dostarczana o napięciu 400/231 V/V (+- 5%) częstotliwość 50Hz, i o jakości spełniającej wymagania producentów opraw oświetleniowych i Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i aktualnych Polskich Norm.
            Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 633520 kWh; Moc zapotrzebowana odpowiednio 79.19 kW
Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg. kodu CPV:
 09310000-5 – elektryczność
65310000-9 – przesył energii elektrycznej
 
 
 
Informacje o składaniu ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
 
 
Informacje o składaniu ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
Termin wykonania zamówienia:
Od 01.01.2010r. do 31.12.2011r.
 
 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj;
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.    Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionych w punkcie od 5. ppkt 1 do 5. ppkt 4 zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, jakie mają dołączyć do oferty wyszczególnionych w rozdziale VI specyfikacji.
 
 
 
Dokumenty jakie składają Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
          Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do oferty.
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że:
1)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie musi mieć formę pisemną i należy złożyć na formularzu Nr 1, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.
2. Ponadto, każdy wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że:
1)     posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się punkty oświetleniowe Gminy Tarnów Opolski
Oświadczenie musi mieć formę pisemną i należy złożyć na formularzu Nr 2, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do specyfikacji.
6.3. Oprócz ww. oświadczeń każdy wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności),
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia w zakresie objętym na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. ppkt. 1, 2, 3 i 4 specyfikacji:
A) ppkt 1, 2 i 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
B) ppkt 3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ¸ 8 ustawy,
5) dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4. ppkt A lit. a i c oraz ppkt B, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.4. ppkt A lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis, pkt 6.4. ppkt 6 stosuje się odpowiednio.
7) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.5. Każdy wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest zobowiązany złożyć następujący dokument:
1)      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw energii elektrycznej, polegających na sprzedaży oraz świadczeniu usługi dystrybucyjnej w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia opisany w pkt. 3 niniejszej specyfikacji z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga podania jednej dostawy. Wartość brutto dostawy nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł. Wykaz dostawy należy umieścić w wykazie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.
6.6. Oprócz ww. oświadczeń i dokumentów wykonawca winien złożyć inne dokumenty takie jak:
1) formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do specyfikacji,
6.7. Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty .Kserokopie dokumentów muszą zawierać napis – za zgodność z oryginałem- z datą, pieczęciom i podpisem w/w osoby. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w/w dokumentach i oświadczeniach. Z ich treści w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż wykonawca spełnia wymienione warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Ponadto, zamawiający może wezwać wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
6.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do prawdziwości.
6.9. Osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy bądź podpisywania oferty, musi odbywać się zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa(ją) na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie rodzajowe np. do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.10. Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w całości, bez możliwości powierzania innym podwykonawcom.
 
 
 
Wadium:
Nie przewiduje się wnoszenia wadium
 
 
Kryteria oceny ofert i przyznanie Zamówienia:
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
 
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje na temat postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego
 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Zamawiającego:
  1. Aneta Labisz
  2. Sylwia Harasimczuk
 
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21.12.2009 r  do godz. 10 : 00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3
Liczy się data i godzina złożenia oferty
 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.12.2009 o
godz.10 :15 w siedzibie Zamawiającego
 
 
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej:
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
 
 
 
Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń 
 
 
 
 
 
 


ZAŁĄCZNIKI: Pobierz  DOCOgłoszenie.doc  o przetargu w całości 
 

 


                                                                                                                                                                                 Tarnów Opolski, 14.12.2009 r

GTiI 341/07/09

Zmiana terminu otwarcia ofert

 

Powołując się na artykuł 12a PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22..12.2009 r. Zamawiający dołącza również SIWZ niezbędny do prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.

 

W związku z czym zmienia się treść ogłoszenia w punkcie :

1. Miejsce i termin składania ofert

W treści :

Oferty należy składać  do dnia  21.12.2009 r  do godz. 10 : 00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3

Powinien brzmieć:

Oferty należy składać  do dnia  22.12.2009 r  do godz. 10 : 00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

W treści:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.12.2009  o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego

Powinien brzmieć:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.12.2009  o godz.10 :15 w siedzibie Zamawiającego


 DOCA. SIWZ energia komp.doc

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-12-11

 


 

Tarnów Opolski, 18.12.2009
GTiI 341/07/09
 
Odpowiedź na zapytanie
 
   W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski;
1. Zwracamy się z prośbą podania szacunkowych zużyć energii elektrycznej w podziale na strefy dzienną i nocną (/24 miesiące).
 
Odpowiadamy:
 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ  szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 633520 kWh. Uwzględniając podział na strefę dzienną i nocną będzie to odpowiednio:
1.      Szacunkowe zużycie energii dzienne : 158 380 kWh
2.      Szacunkowe zużycie energii nocne : 475 140 kWh
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-12-18

 

 

 


 

Tarnów Opolski, 23.12.2009 r.                                                                                                                                                      GTiI 341/07/09
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śl. 16, 53-314 Wrocław
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca jest jedynym oferentem w przetargu, oferuje korzystną cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (350 000,00 zł).
 
 

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
 EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śl. 16, 53-314 Wrocław
 
283 178,66
100

 
 
Wyłoniony wykonawca zgodnie z art. 94 ustawy pzp ust.1a proszony jest o kontakt z Zamawiającym w celu zawarcia umowy.
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-12-23

 

 

 


 

Tarnów Opolski, 31.12.2009 r.
 
 
 
GTiI 341/07/09
 
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do oświetlenia ulicznego Gminy Tarnów Opolski
 
 
 zawarto umowę w dniu 31.12.2009r  z Wykonawcą :
 
 
EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śl. 16, 53-314 Wrocław
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
                                                                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                                                           Zygmunt Cichoń                          

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-01-04