Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2009r: Ogłoszenie o przetargu - BUDOWA HALI SPORTOWEJ W TARNOWIE OPOLSKIM

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Budowa hali sportowej w Tarnowie Opolskim
 
 

Miejsce i data ogłoszenia:
13.02.2009 r.
 
 
Zamawiający:
GMINA TARNÓW OPOLSKI
w imieniu której działa
Wójt Gminy
 
 
Adres:
Ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
Tryb Zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8
Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą.
 
 
Adres strony www na której zamieszczono Specyfikację:
http://bip.tarnowopolski.pl/
 
 
Określenie przedmiotu oraz zakresu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej, wolnostojącej wraz z zagospodarowaniem terenu – realizowanym od podstaw wokół hali w nawiązaniu do zagospodarowania istniejącego.
 
 
 
Informacje o składaniu ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
 
 
Informacje o składaniu ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia –  30.09.2010
 
 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,
3. dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, przynależącymi do właściwych izb samorządu zawodowego, oraz posiadająpisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonaniazamówienia jeżeli Wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował.
4. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu kubaturowego (hali użyteczności publicznej) o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto lub o kubaturze nie mniejszej niż 19 000 000 m³ jako główny wykonawca.
Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.
 
Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) każdy oddzielnie, nie
mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą
spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp.
Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w pkt X SIWZ ppkt 2a), 2b) oraz w ppkt 4 (o ile dotyczy).
5. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) składają łącznie dokumenty wskazane w pkt X SIWZ ppkt 1, 2c), 2d), 3 oraz w ppkt 5 (o ile dotyczy).
 
 
 
Dokumenty jakie składają Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt XVI ppkt 2 i formie określonej w pkt XV SIWZ:
1. Wypełniony formularz ofertowy w/g wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru
określonego w załączniku nr 2 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem uprawnień budowlanych zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 3 SIWZ tj. w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert), oraz pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia , jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby , którymi będzie dysponował.
d) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 4 SIWZ, co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy obiektu kubaturowego (hali użyteczności publicznej), o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto lub o kubaturze nie mniejszej niż 19 000 000 m³ jako główny wykonawca, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie potwierdzone referencjami.
3. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w pkt XIII SIWZ.
4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
6. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt X SIWZ ppkt 2b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 6a) SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
 
 
Wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:
200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione zgodne z art. 45. pkt. 6 ustawy pzp w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
Uwaga:
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (operacja bezgotówkowa) na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział I w Tarnowie Opolskim
Nr 31 1090 2242 0000 0005 7801 5303
z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim”
6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:
a) upłynie termin związania ofertą,
b) zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego i wniesione będzie zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
c) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona.
Uwaga:
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8a . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie .
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
 
 
Kryteria oceny ofert i przyznanie Zamówienia:
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
 
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje na temat postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego
 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Zamawiającego:
 
 
 
 
 
1.       Aneta Labisz
2.       Iwona Król
3.       Zbigniew Bahryj
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 20/03/2009r  do godz. 10 : 00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3
Liczy się data i godzina złożenia oferty
 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia20/03/2009 o godz.10 :15 w siedzibie Zamawiającego
 
 
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej:
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
 
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
-/-
Zygmunt Cichoń
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                               Tarnów Opolski, 16.02.2008 r.

GTiI341/01/09
Sprostowanie
 
  
       Wójt Gminy informuje, iż w treści ogłoszenia dotyczącego Budowy hali sportowej w Tarnowie Opolskim w miejscu dotyczącym opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wkradł się błąd w punkcie 4.
Brzmi on:
 
 4. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu kubaturowego (hali użyteczności publicznej) o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto lub o kubaturze nie mniejszej niż 19 000 000 m³jako główny wykonawca.
Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.
 
Powinien brzmieć:
 
4. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu kubaturowego (hali użyteczności publicznej) o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto lub o kubaturze nie mniejszej niż 19 000  m³ jako główny wykonawca.
Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.
 
Ten sam błąd pojawił się w SIWZ w punkcie X.2.d) dotyczącym Oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu.
Punkt X.2. d) brzmi:
 
d) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 4 SIWZ, co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy obiektu kubaturowego (hali użyteczności publicznej), o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto lub o kubaturze nie mniejszej niż 19 000 000 m³ jako główny wykonawca, wg wzoru określonego w załączniku nr 4do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie potwierdzone referencjami.
 
Powinien brzmieć:
 
d) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 4 SIWZ, co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy obiektu kubaturowego (hali użyteczności publicznej), o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto lub o kubaturze nie mniejszej niż 19 000 m³ jako główny wykonawca, wg wzoru określonego w załączniku nr 4do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie potwierdzone referencjami.
 
Za pomyłkę przepraszamy.
 
Ponadto informujemy, że projekt będzie dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej po przyznaniu dotacji.

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-02-16_______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                              Tarnów Opolski, 18.02.2009 r

GTiI 341/01/09

 

 

Odpowiedź na zapytanie dotyczące informacji zawartej w SIWZ

 

 

 

      W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim :

 

„Prosimy o sprecyzowanie określenia „hala użyteczności publicznej” (pkt VIII.4 SIWZ) lub potwierdzenie że, że spełnianiem warunku dot. doświadczenia wykonawcy w ww. postępowaniu będzie np. udokumentowanie wykonania roboty budowlanej polegającej na budowie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN i kubaturze nie mniejszej niż 19 000 m 3.”

 

Odpowiadamy:

 

Zamawiający rozumie pojęcie hali użyteczności publicznej zgodnie z powszechnymi definicjami, jako halę przeznaczoną na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych.

 

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-02-18_______________________________________________________________________________________________________

 
                                                                                                                                                                                     Tarnów Opolski, 23.02.2009 r.

GTiI 341/01/09
 
 
Odpowiedź na zapytanie dotyczące informacji zawartej w SIWZ do Budowy hali sportowej w Tarnowie Opolskim
 
 
 
      W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów do SIWZ w przetargu nieograniczonym na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim :
 
„Warunkiem udziału w postępowaniu (patrz p.4 warunków udziału, po sprostowaniu treści ogłoszenia z dnia 16.02.2009) jest wykonanie ….. co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu kubaturowego (hali użyteczności publicznej) o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto lub o kubaturze nie mniejszej niż 19 000 m3 jako główny wykonawca.
Czy Zamawiający uzna za spełniające warunki udziału w postępowaniu zrealizowanie(obiekt użyteczności publicznej, obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie) zadania inwestycyjnego – budowa od podstaw obiektu (roboty budowlane, instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z przyłączami, technologia basenowa, wyposażenie obiektu, zagospodarowanie terenu) w którym znajduje się basen kryty z zapleczem szatniowym, sala fitness, siłownia, sauna, solarium, zaplecze biurowe, zewnętrzne boiska sportowe z nawierzchnią syntetyczną (kort tenisowy, boisko do siatkówki), o wartości przekraczającej 6,0 mln zł.”
 
Odpowiadamy:
 
Zamawiający umieszczając jako jeden z warunków udziału w postępowaniu : „co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu kubaturowego (hali użyteczności publicznej) o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto lub o kubaturze nie mniejszej niż 19 000 m³ jako główny wykonawca”, miał na myśli halę użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł lub kubaturze 19 000 m3, a nie kompleks obiektów, w tym obiekty zewnętrzne typu boiska . Tym samym jeżeli wartość samego obiektu wynosiła co najmniej 5.000 000,00 zł lub hala użyteczności publicznej była o kubaturze nie mniejszej niż 19 000 m3 można uznać, że Oferent spełnia ten warunek udziału w postępowaniu.
 
Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-02-23

 

 
________________________________________________________________________________________________________


Tarnów Opolski, 24.02.2009 r.
GTiI 341/01/09
  
 
Odpowiedź na zapytanie dotyczące dokumentacji technicznej do Budowy hali sportowej w Tarnowie Opolskim
 
 
 
   Jeden z oferentów przedłożył następujące zapytania i uwagi:
 
I.               Technologia kotłowni
1. Czy można zastosować w zamian za kotły typu Rendamax, kotły innej firmy – ale o takich samych parametrach technicznych?
2. Prosimy o sprecyzowanie poz. nr 6 przedmiaru – system regulacji-szt.2
3. Prosimy o podanie typu i parametrów:
-     pompy ładującej zbiornik(poz. nr 11 przedmiaru)
-     pompy cyrkulacyjnej(poz. nr 12 przedmiaru)
-     pompy obiegowej(poz. nr 13 przedmiaru)
4. Prosimy o sprecyzowanie poz. nr 21 przedmiaru –„systemowe odprowadzenie spalin”
 
II.            Instalacja wod – kan.
 
5. Brak w przedmiarze robót brodzików natryskowych-prosimy o korektę.
6. Prosimy o wyjaśnienie poz. nr 53 przedmiaru- „urządzenie zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem” oraz poz. nr 54 przedmiaru- „zawór antyskażeniowy” (jaka średnica i jaki typ).
7. W projekcie i w przedmiarze występują 3 pisuary- wraz z zaworem spłukującym – co zatem oznacza pozycja nr 83- „armatura spłukująca pisuary- szt.2”
 
III.         Przyłącza wod-kan.
 
8. W jakiej pozycji przedmiaru robót ujęty jest wodomierz klasy C dn-65 mm? (w przedmiarze robót poz. nr 51 ujęto wodomierz skrzydełkowy dn 40 mm)
 
IV.         Instalacja C.O.
 
9. Prosimy o podanie zestawienia ilości grzejników wraz z podaniem ich wysokości, długości oraz ilości rzędów.
Powyższe grzejniki są umieszczone na rysunkach (rzut parteru i piętra), ale są nieczytelne i nie można odczytać ich parametrów.
 
 
 W nawiązaniu do pytań oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:
 
I.                   Technologia kotłowni
1. Czy można zastosować w zamian za kotły typu Rendamax, kotły innej firmy – ale o takich samych parametrach technicznych?
Odp. 1
Zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych zawarte w projekcie i przedmiarze urządzenia i materiały są jedynie przykładowe – można zastosować materiały inne, o parametrach równoważnych [nie gorszych] od proponowanych.
Każda taka zamiana odbyć się może wyłącznie na wniosek Wykonawcy/Kierownika Budowy po sprawdzeniu przez Inwestora/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta proponowanego rozwiązania zamiennego – na podstawie stosownego wpisu do Dziennika Budowy.
 
2. Prosimy o sprecyzowanie poz. nr 6 przedmiaru – system regulacji-szt.2.
Odp. 2
System regulacji kotłowni gazowej zaprojektowano w oparciu o cyfrową automatykę pogodową, w tym przypadku składającą się z:
-     regulatora kotłowego
-     regulatora kaskady
-     regulatora obwodów mieszaczowych
-     czujniki obwodów mieszaczowych i cwu
 
3. Prosimy o podanie typu i parametrów:
-pompy ładującej zbiornik(poz. nr 11 przedmiaru)
-pompy cyrkulacyjnej(poz. nr 12 przedmiaru)
-pompy obiegowej(poz. nr 13 przedmiaru)
Odp. 3
Dobrane pompy[lub równoważne]:
1. Pompa ładująca zasobnik   Magna(D) 50-60 F Grundfos 1x230V
2. Pompa cyrkulacyjna typ UPE 25-60 Grundfos 1x230 V - pozycja na schemacie 22
3. Pompy obiegowe obiegów grzejnych pozycja na schemacie technologicznym kotłowni 18
3.1. Obieg 1 typ Magna 32 - 60 Grundfos
3.2. Obieg 2 typ UPE 25-40 Grundfos
3.3. Obieg 3 typ Magna 32-60 Grundfos
3.4. Obieg wentylacji typ UPE 25-40 Grundfos
Proszę uwzględnić rodzaje i ilość pomp przy wykonaniu wyceny.
 
4. Prosimy o sprecyzowanie poz. nr 21 przedmiaru –„systemowe odprowadzenie spalin”
Odp. 4
Dział drugi przedmiaru opisuje dostawę i montaż kompletnego układu powietrzno – spalinowego dla kotłów kondensacyjnych. W poz. nr 21 należy wycenić wyczystkę wraz z odkraplaczem kondensacyjnym podłączonym do kanalizacji sanitarnej w kotłowni.
 
II.                Instalacja wod – kan.
 
5. Brak w przedmiarze robót brodzików natryskowych-prosimy o korektę.
Odp. 5
W projekcie nie zastosowano brodzików – kabiny prysznicowe są w całości wykończone płytkami: ściany ceramika, podłoga gres antypoślizgowy. Odprowadzenie wody wpustem podłogowym z kratką stalową i syfonem.
 
6. Prosimy o wyjaśnienie poz. nr 53 przedmiaru- „urządzenie zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem” oraz poz. nr 54 przedmiaru- „zawór antyskażeniowy” (jaka średnica i jaki typ).
Odp. 6
Do wyceny proszę przyjąć zawór antyskażeniowy firmy Danfoss typu BA4760, dn65. Pozycja nr 53 jest wstawiona omyłkowo i nie powinna być wyceniana. 
Powyższą zmianę należy uwzględnić również przy analizie opisu technicznego instalacji gdzie podano średnicę DN50.
 
7. W projekcie i w przedmiarze występują 3 pisuary- wraz z zaworem spłukującym – co zatem oznacza pozycja nr 83- „armatura spłukująca pisuary- szt.2”
Odp. 7
Projekt zakłada zastosowanie do spłukiwania pisuarów pneumatycznego systemu Geberit typu Samba, chrom matowy[lub analogicznego].
W poz. nr 83 powinno być 3 szt.[zamiast 2 szt.], wycenić w powiązaniu z poz. nr 93 [pisuary pojedyncze].
 
III.         Przyłącza wod-kan.
 
8. W jakiej pozycji przedmiaru robót ujęty jest wodomierz klasy C dn-65 mm? (w przedmiarze robót poz. nr 51 ujęto wodomierz skrzydełkowy dn 40 mm)
Odp. 8
W poz. nr 51 omyłkowo zapisano wodomierz dn 40 – powinien zostać wyceniony wodomierz dn 65 typu MWN/JS65/2,5-S.
Powyższą zmianę należy uwzględnić również przy analizie opisu technicznego instalacji gdzie podano średnicę DN50.
 
IV.              Instalacja C.O.
 
9. Prosimy o podanie zestawienia ilości grzejników wraz z podaniem ich wysokości, długości oraz ilości rzędów. Powyższe grzejniki są umieszczone na rysunkach (rzut parteru i piętra), ale są nieczytelne i nie można odczytać ich parametrów.
Odp. 9
W załączeniu przekazujemy stosowne rysunki w rozdzielczości pozwalającej na ich odczytanie.
 

Załączniki do odpowiedzi:   

 _______________________________________________________________________________________________________

Tarnów Opolski, 02.03.2009 r.
GTiI 341/01/09
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie dotyczące informacji zawartej w SIWZ
 
 
 
     W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczące SIWZ do budowy hali sportowej w Tarnowie Opolskim:
 
W nawiązaniu do przedmiotowego przetargu prosimy o odpowiedź, czy w interpretacji Zamawiającego wykonawca spełnia warunek dotyczący doświadczenia wykonawcy jeżeli zrealizował w generalnym wykonawstwie, w ciągu ostatnich 5 lat :
 
1. budowa zakładu produkcyjno- magazynowego (8 000,0 m2) z zapleczem administracyjno-socjalnym (1 000,0m2) o łącznej kubaturze 52000 m3 i wartości 17 800 000 PLN- zakres pracy obejmował:
dokumentację techniczną, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, kompleksowe roboty budowlane w tym wykończeniowe pod klucz, instalacje sanitarne, elektryczne (wewnętrzne i zewnętrzne) klimatyzacja, oraz ukształtowanie terenu: drogi , parkingi.
 
2. rozbudowa zakładu produkcyjno-magazynowego z budynkiem administracyjno-socjalnym o łącznej kubaturze: hala –produkcyjno – magazynowa i budynek socjalno-biurowy 55300m3 i wartości 22 057 000 PLN –zakres prac obejmował:
Dokumentację projektową wykonawczą, kompleksowe roboty budowlane w tym wykończeniowe pod klucz, instalacje sanitarne, elektryczne (wewnętrzne i zewnętrzne) klimatyzacja, oraz ukształtowanie terenu: drogi i parkingi.
 
Odpowiadamy:
 
Zgodnie z już wcześniej przytoczoną definicją (odpowiedź na zapytanie z 18.02.2009 r. umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej przedmiotowego przetargu – www.bip.tarnowopolski.pl), halą użyteczności publicznej nie są hale produkcyjno –magazynowe nawet jeżeli spełniają warunki wymagane przez Zamawiającego dotyczące kubatury i wartości zamówienia.

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-02


 
_____________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                              Tarnów Opolski, 04.03.2009 r.
GTiI 341/01/09
 
 
Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim
 
 
      W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej SIWZ i dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:
 
 
  1. Prosimy o wyjaśnienie wyrażenia „główny wykonawca”(SIWZ pktX,pakt.2d)
       - Czy „główny wykonawca” to Wykonawca który podpisał umowę bezpośrednio z Zamawiającym i Większość (ponad 50 %) robót wykonał własnymi siłami?
- Czy „główny wykonawca” to Wykonawca który podpisał umowę bezpośrednio z Zamawiającym i Większość (ponad 50 %) robót zlecił Podwykonawcom?
- Czy „główny wykonawca” to Podwykonawca Wykonawcy który wykonał tylko niewielki zakres robót związany np. z instalacjami elektrycznymi lub robotami ziemnymi ?
Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „główny wykonawca”
2. W punkcie V, SIWZ jest napisane „zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego” co naszym zdaniem dotyczy robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia który określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wzór umowy oraz warunki zawarte w SIWZ. Czy zapis w punkcie V SIWZ dotyczy robót dodatkowych?
3. Punkt VII SIWZ. Z jaką minimalną częstotliwością mogą być wystawiane „faktury częściowe”?
4. W dokumentacji technicznej występują rozbieżności. W „Opisie Technicznym -Konstrukcja" w wersie trzecim projektant napisał, że fundamenty zostały posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym, w zaleceniach wykonawczych" w punkcie 2 autor projektu napisał: „w przypadku stwierdzenia, że w poziomie posadowienia fundamentów występują warstwy słabonośna należy dokonać wymiany gruntu" a w warunkach posadowienia" w punkcie 4 projektant zaleca wykonanie pod fundamentami podsypki źwirowo-piaskowej.
Projektant w swoim zakresie miał określenie warunków geotechnicznych i musi jednoznacznie określić sposób posadowienia fundamentów. Przyszły Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć w jakim stopniu będzie potrzebna wymiana gruntu pod fundamentami i powinno to być ujęte w odrębnym zamówieniu uzupełniającym udzielonym przez Zamawiającego. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu posadowienia fundamentów lub potwierdzenie, że w przypadku wymiany gruntu Zostanie to rozliczone odrębnym zleceniem uzupełniającym.
5. W przedmiarze robót „Roboty budowlane - architektura – wyposażenie” jest ogólnikowo podane wyposażenie hali dla poszczególnych dyscyplin sportowych, a w dokumentacji techniczna nie zawiera zestawienie wyposażenia obiektu. Prosimy o szczegółowe zestawienie wyposażenia sportowego hali
6. W przedmiarze robót „Roboty budowlane - architektura - wyposażenie" poz.84 zostały wyszczególnione trybuny składane, jezdne z siedziskiem typy ławka dł. do 2,80rn. Ile rzędów mają posiadać ruchome trybuny ?
7. Projekt techniczny nie zawiera rysunków szczegółowych balustrad, prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej rysunków szczegółowych balustrad w celu rzetelnej wyceny tych elementów.
8. Na Państwa stronie internetowej brakuje w dokumentacji technicznej architektonicznego rzutu piętra, prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o ten rysunek gdyż nie ma możliwości zweryfikowania przedmiarów w ślepym kosztorysie który i tak jest tylko elementem pomocniczym.
 
Odpowiadamy:
 
 
1.       Zamawiający rozumie pod pojęciem „główny wykonawca”(SIWZ pkt.X,pakt.2d), Wykonawcę, który bezpośrednio podpisał umowę z Zamawiającym i nie zlecił 100 % robót Podwykonawcy.
2.       Zamawiający przewiduje udzielenie „zamówienia uzupełniającego” robót, które nie wynikają z dokumentacji technicznej. A konieczność ich wykonania wyniknęła w trakcie robót budowlanych i nie można ich było przewidzieć na etapie przetargu.
3.       Wystawianie „faktur częściowych” powinno odbywać się z minimalną częstotliwością raz na miesiąc. Jednak Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu pomiędzy fakturami co zostanie uszczegółowione na etapie harmonogramu i wynikać będzie z innych zobowiązań i umów na finansowanie przedmiotowe hali. Szczegóły zostaną uzgodnione przy podpisaniu umowy w harmonogramie, który będzie akceptowany przez Zamawiającego.
4.       Projekt został sporządzony na podstawie badań geologicznych [odwierty], które określają warunki geotechniczne posadowienia obiektu – opracowanie dołączone do dokumentacji.
Z uwagi na punktowy charakter badań, nie można wykluczyć zaistnienia lokalnego występowania gruntu słabonośnego – jest to możliwe do zweryfikowania jedynie podczas wykopów.
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zakres koniecznej wymiany gruntu zostanie określony każdorazowo przez Projektanta i w formie robót dodatkowych przekazane Wykonawcy do realizacji.
Posadowienie fundamentów ma zostać wykonane na gruncie rodzimym z zastosowaniem podsypki żwirowo-piaskowej, wyrównawczej gr. 10 cm – nie dostrzegamy sprzeczności w powyższych zapisach.
5.   Proszę przyjąć do wyceny sprzęt wg tabeli w załączniku nr 1
6.  Pięć rzędów: 4 o podniesieniu 30 cm + ostatni górny 43 cm, siedzisko w formie ławki drewnianej dł. 180 cm, przejście boczne szer. 100 cm. Łączna wysokość złożonego elementu 163,00 cm.
Balustrady boczne h=110 cm w elementach skrajnych jako element do montażu przy każdorazowym rozłożeniu trybun.
Jako rozwiązanie przykładowe przyjęto system firmy Wamat lub równoważny – załącznik nr 2 do odpowiedzi.
7. W projekcie zastosowano balustrady ze stali nierdzewnej, systemowe [np. Pimstal] w następującym podziale:
-   balustrada schodowa międzybiegowa: z wypełnieniem z rurek pionowych co 10-12cm, pochwyt montowany od góry [typ G]- załącznik nr 3
-   pochwyty przyścienne: z rury okrągłej – załącznik nr 4
-   pochwyty schodowe widownia: z rury okrągłej bez wypełnienia – załącznik nr 5
-   balustrada główna widownia [góra i dół]: z wypełnieniem z rurek pionowych co 10cm, pochwyt montowany od góry [typ G]- załącznik nr 6
Sposób montażu zgodny z technologią przyjętego rozwiązania systemowego, wszystkie balustrady wys. do góry pochwytu 110 cm.

8.  Rzut piętra w załączniku.

 ______________________________________________________________________________________________________

Tarnów Opolski, 05.03.2009 r.
GTiI 341/01/09
 
 
Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim
 
 
W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczące  dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim
 
 
1.      Czy ściany zewnętrzne murowane międzysłupowe mają być kotwione do słupów żelbetowych? Jeżeli tak to proszę podać w jaki sposób oraz podać ilość kotwień do przedmiaru tak aby był on pomocniczy.
2.      Wg pozycji 36 ślepego kosztorysu - konstrukcja słupy zewnętrzne należy wykonać jako dwustronnie deskowane, naszym zdaniem musi być zachowana następująca kolejność robót
wykonanie słupów żelbetowych obwodowo deskowanych
murowanie ścian zewnętrznych kotwionych w trakcie wznoszenia do słupów
W przypadku odwrotnej kolejności kotwienie ścian do słupów będzie niemożliwe.
Prosimy o decyzję czy ściany mają być kotwione do słupów a tym samym słupy muszą być wykonane jako deskowane obwodowo ?
3. W poz. nr 42 ślepego kosztorysu na roboty elektryczne „układanie kabli" - przedmiar wynosi 5.550,00 mb, w poz.33 do 41 - kable jako materiał dają w sunie 4.975,00mb natomiast wg zestawienia materiałów w projekcie w punkcie 4.1 - dł kabli = 4.597.00 mb Jakie typy i długości kabli należy wycenić w ofercie ? Prosimy o podanie długości kabli z podziałem na typy.
4. Wg poz. 47 do 49 - ilość opraw = 64 szt, Wg poz. 56 do 63 - ilość opraw = 184szt. Co daje razem: 248 szt. Wg Zestawienia materiałów w projekcie p.4.2 - ilość" opraw = 233szt. Jakie typy i ilości opraw należy wycenić w ofercie? Prosimy o podanie ilości opraw z podziałem na typy.
5.  Wg poz. 70 i 71 przedmiaru Ilość kamer - 2+2=4szt. Wg p.2.9 opisu technicznego ilość kamer - 5szt.a (3+2). Ile kamer należy wycenić w ofercie 7. Prosimy o podanie ilości kamer.
6.   Na rys. EOl I E02 są oznaczone korytka 200/50 i 150/50, w przedmiarze nie są one ujęte. Czy należy dopisać korytka i ich montaż do kosztorysu ofertowego?
7. Po przeanalizowaniu projektu techniczne w zakresie instalacyjnym , elektrycznym, architektonicznym i konstrukcyjnym stwierdzamy. Ze Ilości wynikające z projektu technicznego nie są nawet zbliżone do ilości podanych w kosztorysie przedmiarowym (ślepy kosztorys) który wg SIWZ powinien być pomocniczy a w rzeczywistości nie pomoga w przygotowani oferty do przetargu lecz wprowadza w błąd przyszłego wykonawcę, narażając go na niedoszacowanie oferty. Prosimy o sprawdzenie przedmiarów w stosunku dc projektu lub wprowadzenie zmiany do SIWZ i projektu umowy o rozliczaniu zadania wg kosztorysu ofertowego który będzie załącznikiem do umowy.
8.  Brak w dokumentacji rysunków wykonawczych słupów 25x25cm na stopie fundamentowej F1 oraz na ławie fundamentowej w osi 2 miedzy osiami G-H (patrz rysunek nr 01-K). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki i uzupełnienia przedmiaru robót.
9. Na rysunkach konstrukcyjnych brakuje rozwiązania połączenia (zbrojenie łącznikowe) słupów ze stropami piętra, słupów z konstrukcją żelbetową trybun, schodów ze słupami i stopami, stropów i schodów ze ścianami murowanymi (brak rysunków Wieńców). Prosimy o uzupełnienie tych szczegółów.
10. W dokumentacji technicznej istnieją znaczne rozbieżności między architekturą, a konstrukcją (brak wielu elementów żelbetowych na rysunkach architektonicznych takich jak słupy, wieńce, rygle, stopy fundamentowe). Prosimy o szczegółowe, ilościowe zestawienie elementów żelbetowych lub usunięcie braków i różnic w projekcie architektonicznym i konstrukcyjnym.
 
 W nawiązaniu do pytań oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:
 
Pyt. nr 1
Czy ściany zewnętrzne murowane międzysłupowe mają być kotwione do słupów żelbetowych? Jeżeli tak to proszę podać w jaki sposób oraz podać ilość kotwień do przedmiaru tak aby był on pomocniczy.
 
Odp. nr 1
Nie kotwić – patrz odp. nr 2.
 
Pyt. nr 2
Wg pozycji 36 ślepego kosztorysu - konstrukcja słupy zewnętrzne należy wykonać jako dwustronnie deskowane, naszym zdaniem musi być zachowana następująca kolejność robót
wykonanie słupów żelbetowych obwodowo deskowanych
murowanie ścian zewnętrznych kotwionych w trakcie wznoszenia do słupów
W przypadku odwrotnej kolejności kotwienie ścian do słupów będzie niemożliwe.
Prosimy o decyzję czy ściany mają być kotwione do słupów a tym samym słupy muszą być wykonane jako deskowane obwodowo ?
 
Odp. nr 2
Słupy wykonać między ścianami [przejmują rolę szalunków bocznych], co w połączeniu z piórem i wpustem pustaka pozwala na niestosowanie kotwienia.
Wykonać należy jedynie szalowanie dwustronne – przód i tył słupa.
Propozycja technologii w pytaniu jest bardziej skomplikowana, dłuższa w wykonaniu i znacznie droższa.
Pyt. nr 3
W poz. nr 42 ślepego kosztorysu na roboty elektryczne „układanie kabli" - przedmiar wynosi 5.550,00 mb, w poz.33 do 41 - kable jako materiał dają w sunie 4.975,00mb natomiast wg zestawienia materiałów w projekcie w punkcie 4.1 - dł kabli = 4.597.00 mb Jakie typy i długości kabli należy wycenić w ofercie ? Prosimy o podanie długości kabli z podziałem na typy.
 
Odp. nr 3
Podział na typy zgd. z zestawieniem materiałów zamieszczonym poniżej.

Typ kabla
Długość
YDY 3x1,5 mm2
2000 m
DYP 3x2,5 mm2
550 m
YDY 3x2,5 mm2
500 m
YDY 5x2,5 mm2
60 m
YDY 5x4 mm2
80 m
YDY 5x10 mm2
50 m
YDY 5x25 mm2
20 m
YDY 5x1,5 mm2
100 m
HLGS 2x1 mm2
80 m
YDY 4x1,5
350 m
OMY 4x0,5
200 m
FTP kat.5E
300 m
Koncentryk 75 Ohm
300 m
LY225TSW
200 m

 
Pyt. nr 4
Wg poz. 47 do 49 - ilość opraw = 64 szt, Wg poz. 56 do 63 - ilość opraw = 184szt. Co daje razem: 248 szt. Wg Zestawienia materiałów w projekcie p.4.2 - ilość" opraw = 233szt. Jakie typy i ilości opraw należy wycenić w ofercie? Prosimy o podanie ilości opraw z podziałem na typy.
 
Odp. nr 4
Proszę przyjąć ilości i typy zgd. z zestawieniem materiałów zamieszczonym poniżej.
 

Element
Opis / przeznaczenie
Liczba
D225.2x26H EVG IP44C
Oprawa systemu downlight ES-SYSTEM
42
DQ218.X EVG
Oprawa systemu quarto ES-SYSTEM
35
K418.D-O EVG
Oprawa dostropowa systemu K ES-SYSTEM
56
KT 414.2P-AM
Oprawa dostropowa systemu KT ES-SYSTEM
7
PG250 N/H-G
Oprawa nastropowa systemu GAMMA ES-SYSTEM
36
C04 158 EVG
Oprawa nastropowa systemu COSMO ES-SYSTEM
44
SD 236 IP40
Oprawa nastrojowa systemu SD ES-SYSTEM
5
MONITOR1
Oprawa ewakuacyjna ES-SYSTEM
15
MONITOR2
Oprawa ewakuacyjna ES-SYSTEM
4

 
 
Pyt. nr 5
Wg poz. 70 i 71 przedmiaru Ilość kamer - 2+2=4szt. Wg p.2.9 opisu technicznego ilość kamer - 5szt.a (3+2). Ile kamer należy wycenić w ofercie 7. Prosimy o podanie ilości kamer.
 
Odp. nr 5
Wycenić pięć kamer, zgodnie z opisem. Poprawić w przedmiarze poz. nr 70 – 3 szt.
 

MG-MD2275BF
Kamera kopółkowa, obrotowa
2
DWC-540DV
Kamera kopółkowa
3

 
Pyt. nr 6
Na rys. EOl I E02 są oznaczone korytka 200/50 i 150/50, w przedmiarze nie są one ujęte. Czy należy dopisać korytka i ich montaż do kosztorysu ofertowego?
 
Odp. nr 6
Proszę przyjąć do wyceny.
 
Pyt. nr 7
Po przeanalizowaniu projektu techniczne w zakresie instalacyjnym , elektrycznym, architektonicznym i konstrukcyjnym stwierdzamy. Ze Ilości wynikające z projektu technicznego nie są nawet zbliżone do ilości podanych w kosztorysie przedmiarowym (ślepy kosztorys) który wg SIWZ powinien być pomocniczy a w rzeczywistości nie pomoga w przygotowani oferty do przetargu lecz wprowadza w błąd przyszłego wykonawcę, narażając go na niedoszacowanie oferty. Prosimy o sprawdzenie przedmiarów w stosunku dc projektu lub wprowadzenie zmiany do SIWZ i projektu umowy o rozliczaniu zadania wg kosztorysu ofertowego który będzie załącznikiem do umowy
 
Odp. nr 7
Po przeanalizowaniu zadanych dotychczas pytań stwierdzamy, że większość rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem skutkują obniżeniem wartości ewentualnej oferty. Po korekcie ilości podane pierwotnie w przedmiarze są korygowane, w większości przypadków w dół, więc nie można mówić o niedoszacowaniu oferty.
Obiekt ma powstać na podstawie projektu, a przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym.
 
Pyt. nr 8
Brak w dokumentacji rysunków wykonawczych słupów 25x25cm na stopie fundamentowej F1 oraz na ławie fundamentowej w osi 2 miedzy osiami G-H (patrz rysunek nr 01-K). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki i uzupełnienia przedmiaru robót.
 
Odp. nr 8
Są to słupy betonowe, bez zbrojenia – nie ma do nich specjalnych rysunków. Proszę wycenić słupy betonowe 2*(0,25*0,25*2,38)= 0,30m3. Zamiennie można przyjąć murowane z cegły klasy 150 na zaprawie cementowo – wapiennej.
 
Pyt. nr 9
Na rysunkach konstrukcyjnych brakuje rozwiązania połączenia (zbrojenie łącznikowe) słupów ze stropami piętra, słupów z konstrukcją żelbetową trybun, schodów ze słupami i stopami, stropów i schodów ze ścianami murowanymi (brak rysunków Wieńców). Prosimy o uzupełnienie tych szczegółów.
 
Odp. nr 9
Przenikanie zbrojenia słupów ze stropami i trybunami – wg. PN-B-03264
 
Pyt. nr 10
W dokumentacji technicznej istnieją znaczne rozbieżności między architekturą, a konstrukcją (brak wielu elementów żelbetowych na rysunkach architektonicznych takich jak słupy, wieńce, rygle, stopy fundamentowe). Prosimy o szczegółowe, ilościowe zestawienie elementów żelbetowych lub usunięcie braków i różnic w projekcie architektonicznym i konstrukcyjnym.
 
Odp. nr 10
Proszę o wskazanie, których elementów brakuje – wycena elementów konstrukcji ma powstać w oparciu o projekt konstrukcji, a nie architektury.
Zestawienie ilościowe znajduje się w projekcie konstrukcji oraz w przedmiarze robót.


Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-05

 

______________________________________________________________________________________________________

Tarnów Opolski, 06.03.2009 r.
GTiI 341/01/09
 
 
Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim
 
 
      W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:
 
1. Prosimy o podanie wysokość bezwzględnej dla wysokości projektowanej 0,00 m , wysokość ta
jest niezbędna do wyliczenia przedmiaru robót ziemnych gdyż przedmiar w ślepym kosztorysie jest tylko pomocniczy.
 
2. W Opisie Technicznym podkłady pod fundamenty należy wykonać z betonu B7,5 w przedmiarze natomiast z B10. Z jakiej klasy betonu należy wykonać podkłady wyrównawcze pod fundamenty?
 
3. Na rysunku wykonawczym nr 02K wynika, że stóp fundamentowych F2 jest 22  szt. jest natomiast z boku w zestawieniu jest 18szt. Ile fundamentów F2 należy ująć w ofercie przetargowej? Prosimy o korektę przedmiaru w stosunku do ilości związany z wykonaniem fundamentów i pozycji z nimi powiązanych (Izolacje, roboty ziemne itp.). Czy zestawienie stali na rys. 02K uwzględnia fundament F2 w ilości 22 szt., czy 18szt.?
 
4. Na rysunku wykonawczym nr 02K wynika, ze stóp fundamentowych F1 jest 7 szt. natomiast z boku w zestawieniu jest 6szt. Ile fundamentów F1 należy ująć w ofercie przetargowej? Prosimy o korektę przedmiaru w stosunku do ilości związany z wykonaniem fundamentów i pozycji z nimi powiązanych (izolacje, roboty ziemne ftp.). Czy zestawienie stali na
rys. 02K uwzględnia fundament F1 w Ilości 7szt. czy 6szt. ?
 
5. Na rysunku wykonawczym nr 02K wynika, że stóp fundamentowych F3 jest 1 szt. natomiast z boku w zestawieniu jest nie jest ona uwzględniona. Ile fundamentów F3 należy ująć w ofercie przetargowej? Prosimy o korektą przedmiaru w stosunku do ilości związany z wykonaniem fundamentów i pozycji z nimi powiązanych (izolacje, roboty ziemne Itp.) Czy zestawienie stali na rys.02K uwzględnia fundament F3 w ilości 1 szt.?
 
6. W Dokumentacji Technicznej i przedmiarze jest brak zestawienia ilościowego stali zbrojeniowej potrzebnej do wykonania fundamentu F3. Ile stali należy uwzględnić w ofercie do wykonania fundamentów F3 oraz pozostałych fundamentów ?
 
7. Co Projektant miał na myśli pisząc w opisie Dokumentacji Technicznej w punkcie „Izolacje przeciwwodne" „taśmy izolacyjne odcinające „ ?
 
8. Przedmiar nie uwzględnia wykonania izolacji poziomych między podkładami betonowymi pod fundamentami a fundamentami konstrukcyjnymi. Czy należy tą izolacje, uwzględnić w ofercie oraz z jakiego materiału należy ją wykonać ?
 
9. Projekt zakłada wykonanie pionowych przeciwwilgociowych izolacji fundamentowych z masy Superflex 100 firmy Deitermann gr. 4mm, jest to Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego stosowana np. w budynkach podpiwniczonych gdzie występuje napór wód gruntowych pod ciśnieniem. Izolacja tego typu znacznie podniesie koszty wykonania obiektu natomiast nie będzie współmierna do jego trwałości. Proponujemy izolacje bitumiczne typu lekkiego np. Dysperbit, które są o 80%-90% tańsze od proponowanych przez projektanta. Dodatkowo nie zgadzają się ilości izolacji podane w przedmiarze, po sprawdzeniu uważamy, że nie została uwzględniona izolacja ścian fundamentowych od wewnątrz (obrys wewnętrzny fundamentów) oraz pozioma izolacja na stopach fundamentowych na poziomie -0,65m. Prosimy o szczegółowe opisanie rodzaju izolacji w poszczególnych miejscach oraz podanie ilości tych izolacji w przedmiarze, aby był on w minimalny sposób pomocniczy a nie wprowadzał w błąd Oferentów.
 
Pyt. nr 10
Na rzutach i przekrojach dokumentacji architektonicznej znaczna część wymiarów i opisów jest nieczytelna pomimo zwiększenia skali wydruku rysunków. Prosimy o zamieszczenie rysunków o jakości pozwalającej odczytać.
 
Odpowiadamy:
 
Pyt. nr 1
Prosimy o podanie wysokość bezwzględnej dla wysokości projektowanej 0,00 m , wysokość ta
jest niezbędna do wyliczenia przedmiaru robót ziemnych gdyż przedmiar w ślepym kosztorysie jest tylko pomocniczy.
Odp. nr 1
Wysokość +/-0,00 należy przyjąć równą 175,30 m.n.p.m
Pyt. nr 2
W Opisie Technicznym podkłady pod fundamenty należy wykonać z betonu B7,5 w przedmiarze
natomiast z B10. Z jakiej klasy betonu należy wykonać podkłady wyrównawcze pod fundamenty?
Odp. nr 2
Wykonać z betonu B10
Pyt. nr 3
Na rysunku wykonawczym nr 02K wynika, że stóp fundamentowych F2 jest 22  szt. jest natomiast z boku w zestawieniu jest 18szt. Ile fundamentów F2 należy ująć w ofercie przetargowej? Prosimy o korektę przedmiaru w stosunku do ilości związany z wykonaniem fundamentów i pozycji z nimi powiązanych (Izolacje, roboty ziemne itp.). Czy zestawienie stali na rys. 02K uwzględnia fundament F2 w ilości 22 szt., czy 18szt.?
Odp. nr 3
Fundamenty F.1 – 7 szt. F2 – 22 szt. F3 – 1 szt. w związku z tym, zestawienie stali na rys. 02.K należy skorygować wg tabeli.
 
 

Zestawienie stali zbrojeniowej
 
Poz.
φ
 
 
Dł. jednostk.
Ilość szt.
Dł. całkowita
34 GS
St0
Φ-14
Φ-8
1
14
48,10
12
577
 
2
14
40,04
4
160
 
3
14
37,8
8
303
 
4
14
11,90
8
95
 
5
14
5,70
16
91
 
6
14
8,10
4
32
 
7
8
1,60
900
 
1440
8
14
1,30
696
905
 
9
14
0,50
396
911
 
10
14
2,30
262
131
 
Długość całkowita
3186
1440
Ciężar jednostkowy
1,21
0,40
Ciężar całkowity
3720
576
Ogółem kg :
4296

 
 
 
Ilości w podpisie detali zostały błędnie określone, powyższe zestawienie obejmuje właściwą ilość stali.
Pyt. nr 4
Na rysunku wykonawczym nr 02K wynika, ze stóp fundamentowych F1 jest 7 szt. natomiast z boku w zestawieniu jest 6szt. Ile fundamentów F1 należy ująć w ofercie przetargowej? Prosimy o korektę przedmiaru w stosunku do ilości związany z wykonaniem fundamentów i pozycji z nimi powiązanych (izolacje, roboty ziemne ftp.). Czy zestawienie stali na
rys. 02K uwzględnia fundament F1 w Ilości 7szt. czy 6szt. ?
Odp. nr 4
Patrz nr 3.
Pyt. nr 5
Na rysunku wykonawczym nr 02K wynika, że stóp fundamentowych F3 jest 1 szt. natomiast z boku w zestawieniu jest nie jest ona uwzględniona. Ile fundamentów F3 należy ująć w ofercie przetargowej? Prosimy o korektą przedmiaru w stosunku do ilości związany z wykonaniem fundamentów i pozycji z nimi powiązanych (izolacje, roboty ziemne Itp.) Czy zestawienie stali na rys.02K uwzględnia fundament F3 w ilości 1 szt.?
Odp. nr 5
Patrz nr 3. Stopa F3 oraz posadowiony na niej słup nie posiadają zbrojenia.
Pyt. nr 6
W Dokumentacji Technicznej i przedmiarze jest brak zestawienia ilościowego stali zbrojeniowej potrzebnej do wykonania fundamentu F3. Ile stali należy uwzględnić w ofercie do wykonania fundamentów F3 oraz pozostałych fundamentów ?
Odp. nr 6
Stopa F3 oraz posadowiony na niej słup nie posiadają zbrojenia.
Pyt. nr 7
Co Projektant miał na myśli pisząc w opisie Dokumentacji Technicznej w punkcie „Izolacje przeciwwodne" „taśmy izolacyjne odcinające „ ?
Odp. nr 7
Chodzi o taśmy izolacyjne fundamentowe – izolację poziomą fundamentów i ścian fundamentowych np. taśmy Izoplast [lub papy do izolacji poziomych].
Pyt. nr 8
Przedmiar nie uwzględnia wykonania izolacji poziomych między podkładami betonowymi pod fundamentami a fundamentami konstrukcyjnymi. Czy należy tą izolacje, uwzględnić w ofercie oraz z jakiego materiału należy ją wykonać ?
Odp. nr 8
Nie uwzględniać. W pozycji nr 20 ujęto izolacje poziome na stopach fundamentowych.
Pyt. nr 9
Projekt zakłada wykonanie pionowych przeciwwilgociowych izolacji fundamentowych z masy Superflex 100 firmy Deitermann gr. 4mm, jest to Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego stosowana np. w budynkach podpiwniczonych gdzie występuje napór wód gruntowych pod ciśnieniem. Izolacja tego typu znacznie podniesie koszty wykonania obiektu natomiast nie będzie współmierna do jego trwałości. Proponujemy izolacje bitumiczne typu lekkiego np. Dysperbit, które są o 80%-90% tańsze od proponowanych przez projektanta. Dodatkowo nie zgadzają się ilości izolacji podane w przedmiarze, po sprawdzeniu uważamy, że nie została uwzględniona izolacja ścian fundamentowych od wewnątrz (obrys wewnętrzny fundamentów) oraz pozioma izolacja na stopach fundamentowych na poziomie -0,65m. Prosimy o szczegółowe opisanie rodzaju izolacji w poszczególnych miejscach oraz podanie ilości tych izolacji w przedmiarze, aby był on w minimalny sposób pomocniczy a nie wprowadzał w błąd Oferentów.
Odp. nr 9
W obiekcie nie zastosowano drenażu opaskowego, wobec czego jest przyjęta izolacja ciężka – dopuszcza się zamianę na inny produkt równoważny.
Podane ilości izolacji w poz. 21 są prawidłowe i dotyczą izolacji wykonanej na ścianach fundamentowych zewnętrznych [obustronnie] oraz na ścianie fundamentowej w osi nr 3 [obustronnie].
Powierzchnia izolacji pionowych wynika z ciągu:
(0,40[wewnątrz]+1,02[zewnątrz])*(34,60+44,90)[długość*szerokośćbudynku]*2+0,40*44,40 *2
[ściana fundamentowa w osi 3 obustronnie] = 261,30 m2
Widać to w porównaniu z poz. nr 24 – docieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz w ilości 163,20m2.
Od wewnątrz izolacja jest zaprojektowana do pierwszej przepony posadzkowej. Na pozostałych ławach ściany fundamentowe nie występują, więc nie ma co izolować.
Izolacja pozioma na stopach i ścianach fundamentowych została policzona w pozycji nr 20 [należy skorygować ilość stopy nr 2 z 18 na 22 szt.]
Pyt. nr 10
Na rzutach i przekrojach dokumentacji architektonicznej znaczna część wymiarów i opisów jest nieczytelna pomimo zwiększenia skali wydruku rysunków. Prosimy o zamieszczenie rysunków o jakości pozwalającej odczytać.
Odp. nr 10
Przekazujemy rzuty i przekroje w wyższej rozdzielczości.
 

 

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-02
_____________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                        Tarnów Opolski, 10.03.2009 r
GTiI 341/01/09
 


Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej SIWZ do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dokumentami przynależnymi zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów umownych:

1. W §8 pkt2 wzoru umowy jest zapis o obowiązku Zamawiającego dotyczącego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pozwolenia na budowę i dokumentacji projektowej. Prosimy o sprecyzowanie w ilu egzemplarzach będzie dostarczony komplet projektów.

2. W § 11 pkt.8 wzoru umowy jest zapis o obowiązku uzyskania protokołów i dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania. Prosimy o wyszczególnienie, zwłaszcza dokumentów, jakich oczekuje Zamawiający od Wykonawcy.

3. W § 17 wzoru umowy jest zapis o obowiązku dostarczenia przez Wykonawcę po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej oraz świadectwa jakości wyboru (tam, gdzie są wymagane) a także dokumenty potwierdzające zgodność realizacji prac z aktualnymi przepisami ochrony środowiska. Prosimy o wyjaśnienie jakich dokumentów w tym zakresie będzie wymagał Zamawiający.

4. W § 19 wzoru umowy Zamawiający uzależnia dokonanie odbioru końcowego od dostarczania przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji podwykonawczej sprawdzonej przez inspektora nadzoru, który sprawdzenie tej dokumentacji może dokonać bezterminowo, a kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy są nałożone na Wykonawcę. Prosimy o wyjaśnienie wprowadzenia zapisu uzależnienia odbioru końcowego od bezterminowego zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przez inspektora nadzoru, ze skutkiem naliczenia kar Wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

5. W § 21 wzoru umowy jest zapis na temat wstrzymania robót przez inspektora nadzoru wg jego uznania, a wynikające z tego tytułu koszty zabezpieczenia wstrzymanych robót ponosić będzie Wykonawca. Określenie, że inspektor nadzoru”…wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki …uzna za konieczny.” jest zbyt ogólnikowe, nieprecyzyjne i niezrozumiałe szczególnie w odniesieniu do jego funkcji, kompetencji i obowiązującego prawa. Prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w § 21, pkt.1.

6. W § 52 wzoru umowy są wymienione sytuacje w jakich przysługuje Zamawiającemu prawo do odstąpienia umowy. Między innymi w punkcie 7 jest zapis o odstąpieniu w przypadku odmowy przyznania Zamawiającemu środków na realizację zamówienia z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2009 w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy. Jednocześnie przypadek ten (pkt.7) jest przypisany przyczynie odstąpienia od umowy leżącej po stronie Wykonawcy, co z kolei jest objęte karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia za zadanie. Prosimy o wyjaśnienie tak skonstruowanego zapisu.

7. W § 54 ust 2 wzoru umowy jest zapisany obowiązek Wykonawcy do zabezpieczenia przerwanych robót gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi. W odniesieniu do zapisu w § 52 pkt. 7 prosimy o wyjaśnienie jak zostaną rozliczone koszty związane z taki zabezpieczeniem.

8. Prosimy o wyjaśnienie w odniesieniu do zapisu w § 52 pkt. 7 i zapisu w SIWZ Rozdział VII na jakim etapie wg Zamawiającego może nastąpić odstąpienie od umowy w przypadku braku dofinansowania z Programu … Wytyczając okres 5-miesięcznym Zamawiający niewątpliwie założył jakiś etap realizacji: np. stan surowy otwarty czy stan surowy zamknięty? Nie mając zapewnionych środków na wykonanie przedmiotu zamówienia w całości Zamawiający nie powinien ogłaszać przetargu i narażać oferentów na koszty przygotowania oferty a następnie zawierać umowy z wybranym wykonawcą na całość zadania przerywając go w 1/3 bez konsekwencji.

Wyjaśnienie powyższych zagadnień ma istotny wpływ na przygotowanie oferty w związku z obowiązującym wynagrodzeniem ryczałtowym, co wynika z istoty przetargu i związanym z tym oszacowaniem ryzyka Wykonawcy.


1. Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji.

2. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dokumentów wymaganych przez prawo budowlane, prawo pracy, prawo ochrony środowiska i inne niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i dokumentów związanych z przepisami przeciwpożarowymi.

3. Patrz odpowiedź nr 2.

4. Czas sprawdzenia przez inspektora nadzoru dokumentacji podwykonawczej będzie regulować umowa między Zamawiającym a inspektorem nadzoru, która stanowi przedmiot oddzielnego zamówienia. Jednocześnie okres ten nie będzie dłuższy niż 14 dni od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji oznaczonej ilości egzemplarzy.

5. Sprawę możliwości wstrzymania robót przez inspektora nadzoru reguluje art. 26 Ustawy Prawo Budowlane.

6. Zapis o którym mowa w § 7, że odmowa przyznania Zamawiającemu środków na realizację zamówienia z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2009 nie jest przyczyną leżącą po stronie Wykonawcy w związku z czym nie jest objęte karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia.

7. Zamawiający nie określił wprost we wzorze umowy kto poniesie koszty związane z zabezpieczeniem obiektu w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jednakże z treści paragrafu 54 ust. 1 pkt. 2 jednoznacznie wynika iż obowiązek zabezpieczenia przerwanych robót obciąża Wykonawcę stąd koszty z tym związane będzie pokrywał Wykonawca.

8. Sytuacja o której mowa w pytaniu nie powinna mieć miejsca, gdyż sprawa dofinansowania będzie rozstrzygnięta do zakończenia postępowania przetargowego. Z tego względu Zamawiający nie założył etapu realizacji umowy jaki miałby zostać wykonany w terminie 5 miesięcy od dnia jej podpisania. Wykonawca musi mieć świadomość powyższego zapisu umownego natomiast zasady rozliczenia przy odstąpieniu reguluje paragraf 54 umowy.
 

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-10_____________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             Tarnów Opolski,10.03.2009
GTiI 341/01/09

Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące SIWZ do przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim

W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczące SIWZ do budowy hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie doprecyzowania postawionego warunku w pkt. VIII. 4 SIWZ.

W uzupełnieniu odpowiedzi na zapytanie dotyczące informacji zawartej w SIWZ z dnia 18.02.2009 r. i 24.02.2009 r. proszę o potwierdzenie czy budowa pawilonu handlowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, cieplną, wentylacji mechanicznej z parkingami i infrastrukturą techniczną w kwocie przewyższającą 5 000 000 zł stanowić będzie wg Zamawiającego spełnienie warunku.

Odpowiadamy :

Dla udzielenia odpowiedzi „TAK” lub „NIE” Zamawiający posiada zbyt mało informacji merytorycznych na temat obiektu o którym mowaw pytaniu. Z pytania bowiem nie wynika jaka jest wartość obiektu z wyłączeniem infrastruktury technicznej i parkingu.
Zamawiający wyjaśnia jednak iż zgodnie z definicją przytoczoną w odpowiedzi z dnia 18.02.2009r przez halę użyteczności publicznej rozumie się także halę pawilonu handlowego jednakże musi ona spełniać warunki zawarte w pkt.VIII.4 SIWZ.
 

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-10

__________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                Tarnów Opolski, 10.03.2009 r.

GTiI 341/01/09

                                                                               Zmiana SIWZ

Na podstawie Art. 38 ustęp 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zmienia treść specyfikacji w ten sposób, że:

1. Punkt XVI.2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie : Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2009r godz. 10.00, zamiast Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2009r godz. 10.00 . Dalsza część punktu nie ulega zmianie.
2. Zmienia brzmienie załącznik 16_ K, będący załącznikiem do SIW, zgodnie z załącznikiem do modyfikacji.


Uzasadnienie

Zamawiający uznaje, że w wyniku wielu pytań Oferentów dotyczących dokumentacji technicznej i SIWZ i przedłużającym się czasem udzielana na nie odpowiedzi, należy wydłużyć niezbędny czas do przygotowania ofert. Tym samym przedłuża termin składania ofert do dnia 31.03.2009 r.
W wersji pierwotnej załącznik 16_K był pomyłkowo zamieszczony - identyczny jak załącznik 15_K, stąd Zamawiający zamienia i załącza właściwy dokument.

 Załącznik :     PDF16_K.pdf

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-10_________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                     Tarnów Opolski, 10.03.2009 r.
GTiI 341/01/09

 

 

Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim

 

 

 

W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:


W związku z przygotowaniem oferty na zadanie jw. Uprzejmie prosimy o informacje czy dostępny jest rzut kondygnacji II (architektura) na poziomie +3,74 m oraz o ewentualne udostępnienie tego rzutu.

Odpowiadamy:

Rzut piętra hali został udostępniony jako załącznik do odpowiedzi z dnia 02.03.2009 r. i jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-10

________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                                                                                          Tarnów Opolski, 10.03.2009 r.
GTiI 341/01/09

 

 


Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej SIWZ do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

Proszę o informacją czy obiekt o którym mowa w punkcie pkt VIII.4
„4. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej I roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu kubaturowego (hali użyteczności publicznej) o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto lub o kubaturze nie mniejszej niż 19 000 000 m3 jako główny wykonawca.
Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia” może być zrealizowany zagranicą.

Odpowiadamy:

Zamawiający w sprostowaniu z dnia 16.02.2009 r umieścił zmianę dotyczącą wymaganej kubatury obiektu, obecnie zapis w SIWZ brzmi : 4. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu kubaturowego (hali użyteczności publicznej) o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto lub o kubaturze nie mniejszej niż 19 000 m³ jako główny wykonawca.
Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.
Według Zamawiającego Oferent „spełnia” wymóg jeżeli wybudowany obiekt zagranicą spełnia w/w warunki

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-10

________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                                                                                 Tarnów Opolski, 11.03.2009 r.
GTiI 341/01/09


Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:


1. Według dokumentacji technicznej schody i spoczniki klatek schodowych należy wykonać z betonu klasy B25 natomiast wg opisu do pozycji przedmiaru robót dotyczących schodów należy wykonać je z betonu B30. Z jakiej klasy betonu należy wykonać schody?

2. Prosimy o szczegółowe rysunki trybun:
- przekrój przez schody w osi „C i .F
- przekrój przez schody między osiami „D" I „E"
- przekrój przez stopnie i strop trybun przy osi „3"

3. Projektant proponuje siedziska trybun np. PROSTAR SO 05, jest to siedzisko plastikowe montowane bezpośrednio do powierzchni płaskiej np. stopnia trybun natomiast w przekroju architektonicznym rysuje siedziska na podwyższeniu (domyślamy się że jest to jakiś stelaż). Jakiego rodzaju siedziska należy wycenić? Jeżeli należy pozostawić siedziska np. typu PROSTAR SO 05 to czy mają być one montowane bezpośrednio do trybun, czy mają być montować do stelaża jeżeli tak to prosimy o dostarczenie rysunków szczegółowych i uzupełnienie przedmiaru pomocniczego.

4. W dokumentacji brakuje rysunków wykonawczych stalowych marek montowanych w elementach żelbetowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

5. W przedmiarze pomocniczym istnieje pozycja dotycząca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, natomiast nie ma zaprojektowanego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Czy konstrukcja stalowa hali ma być zabezpieczona przeciwogniowo. Jeżeli tak to w jaki sposób i do jakiej klasy REI odporności ogniowej?

6. Na rysunku konstrukcyjnym nr 04-K brakuje zestawienia stali dla stropu między osiami 2-3/A-B. Prosimy o uzupełnienie rysunku o brakujące zestawienie zbrojenia. Na tymże rysunku jest narysowana belka lub wieniec, w którym miejscu tego stropu ona się znajduje?

7. Na rysunku konstrukcyjnym nr 04-K jest informacja, że strop i belkę należy wykonać z betonu B25 natomiast w przedmiarze pomocniczym jest napisane, że należy wykonać te elementy z betonu B30 Jaki beton należy przyjąć do oferty?

8. Na rysunkach konstrukcyjnych 20-K, 21-K. 22-K (rysunki płyt filigranowych) nie podano rodzaju styropianu (twardości) który ma być ułożony w stropie. Prosimy o uzupełnienie tej informacji.

9. Na rysunkach konstrukcyjnych 20-K, 21-K. 22-K, 04-K (rysunki płyt filigranowych) nie jest zaprojektowane zbrojenie nadbetonu stropu. Prosimy o potwierdzenie, że nadbeton stropu nie jest zbrojony a jeżeli jest zbrojone proszę, o umieszczenie na Państwa stronie Internetowej rysunków uzupełniających.

10. Na rysunkach konstrukcyjnych 20-K, 21-K, 22-K (rysunki płyt filigranowych) projektant podaje dwie różne średnice pręta nr 1 ø14 i ø16. Jakiej średnicy ma być pręt nr 1, który należy zamontować w prefabrykacie typu Filigran?

11. W przedmiarze - instalacji centralnego ogrzewania ujęto 82szt. grzejników, w projekcie technicznym na rozwinięciu Instalacji centralnego ogrzewania jest ich 67szt. natomiast na rzutach jest 69szt Ile grzejników należy przyjąć do wyceny w ofercie?

12. W rysunku konstrukcyjnym nr 07-K tabela zestawieniowa profili stalowych nie jest odzwierciedleniem rzeczywistych ilości stali. np. poz 11 i 12 profil IPE 120 (rygiel do podwieszenia sufitu) w tabeli jest 20szt. o długości 5,85m 18szt. o dł. 8,00m co daje w sumie 173,40mb. Na rysunku 07-K rygle IPE 120 do podwieszenia sufitu są na powierzchni całej hali (arena główne, trybuny, pomieszczenia użytkowe pierwszego piętra) w rozstawie ok. co 1,0m przez całą długość hali co naszym zdaniem daje łączną długość 1628mb. Jakie ilości stali konstrukcyjnej należy wycenić w ofercie? Prosimy o korektę zestawienia stali w tabelach na rysunkach oraz wprowadzenie zmian do przedmiaru jeżeli w dalszym ciągu ma on być pomocniczy a nie wprowadzający w błąd oferentów narażając go na straty w trakcie realizacji zadania.

13. W opisie do dokumentacji projektowej konstrukcji projektant napisał, że pokrycie dachu ma być wykonane z blachy T55 (nie podał grubości oraz rodzaju wykończenia powierzchni), w części opisowej do architektury podaje blachę TR55 gr. 0,7mm ocynkowaną, natomiast w przedmiarze do konstrukcji w poz. 64 jest napisane, że pokrycie dachowe należy wykonać z blachy T65 gr. 1mm powlekanej (nie podano koloru). Z jakiej blachy należy wykonać nośne pokrycie dachu hali? Prosimy o szczegółowy opis dotyczący rodzaju blachy.

14. W dokumentacji technicznej brakuje rysunku przedstawiającego rzut dachu. Prosimy o dołączanie brakującego rysunku i zmieszczenie go na Państwa stronie internetowej.

15. W dokumentacji technicznej nie ma żadnych informacji które pozwoliłyby sprawdzić przedmiar pomocniczy dotyczący dachowych obróbek blacharskich. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o informacje pozwalające na sprawdzenie przedmiaru (poz. 8 i 9 przedmiar architektura) lub decyzję, że przedmiar Jest prawidłowy i jest podstawą do rozliczenia za ilość przedstawioną w tymże przedmiarze.

W nawiązaniu do pytań oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1
Według dokumentacji technicznej schody i spoczniki klatek schodowych należy wykonać z betonu klasy B25 natomiast wg opisu do pozycji przedmiaru robót dotyczących schodów należy wykonać je z betonu B30. Z jakiej klasy betonu należy wykonać schody?

Odp. nr 1
Wykonać z B30

Pyt. nr 2
Prosimy o szczegółowe rysunki trybun:
- przekrój przez schody w osi „C i .F
- przekrój przez schody między osiami „D" I „E"
- przekrój przez stopnie i strop trybun przy osi „3"

Odp. nr 2
- w osiach „C” i „F” – załącznik nr 1A
- w osiach „D” i „E” – załącznik nr 1B
Cała geometria trybun składa się ze stopni pod siedziska [18-K i 19-K] w miejscach do komunikacji do tego modelu są dodawane stopnie – zgodnie z załącznikiem nr 1A 1B
Proszę używać w/w załączników jako rys. zamiennych i uzupełniających do dotychczasowych nr 18-K i 19-K.
- przy osi „3” – załącznik nr 2

Pyt. nr 3
Projektant proponuje siedziska trybun np. PROSTAR SO 05, jest to siedzisko plastikowe montowane bezpośrednio do powierzchni płaskiej np. stopnia trybun natomiast w przekroju architektonicznym rysuje siedziska na podwyższeniu (domyślamy się że jest to jakiś stelaż). Jakiego rodzaju siedziska należy wycenić? Jeżeli należy pozostawić siedziska np. typu PROSTAR SO 05 to czy mają być one montowane bezpośrednio do trybun, czy mają być montować do stelaża jeżeli tak to prosimy o dostarczenie rysunków szczegółowych i uzupełnienie przedmiaru pomocniczego.

Odp. nr 3
Siedziska montowane do powierzchni płaskiej – pod ostatnim górnym rzędem wykonać podmurowanie [na podciągu w osi 2] z bloczków gazobetonowych [2*(4,34+5,64+2,08)*0,38*0,33=2,90m3] oraz okładzinę z płytek [analogicznych do widowni – 2*(4,34+5,64+2,08)*0,66=15,92m2]

Pyt. nr 4
W dokumentacji brakuje rysunków wykonawczych stalowych marek montowanych w elementach żelbetowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. nr 4
Marka kotwiąca pokazana na rys. nr 25-K[za wyjątkiem kratownic] – przyjąć 38 szt. [20szt. płatwie górne dachu i 18 szt. rygle nad zapleczem].
Marka kotwiąca kratownice – załącznik nr 4
Pyt. nr 5
W przedmiarze pomocniczym istnieje pozycja dotycząca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, natomiast nie ma zaprojektowanego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Czy konstrukcja stalowa hali ma być zabezpieczona przeciwogniowo. Jeżeli tak to w jaki sposób i do jakiej klasy REI odporności ogniowej?

Odp. nr 5
Klasyfikacja pożarowa obiektu została opisana w pkt. 11 opisu technicznego – dla konstrukcji nośnej dachu stawia się wymóg R15. Zgodnie z opinią Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p.poż. stal nieosłonięta spełnia ten wymóg.
Nie należy stosować innych zabezpieczeń konstrukcji.

Pyt. nr 6
Na rysunku konstrukcyjnym nr 04-K brakuje zestawienia stali dla stropu między osiami 2-3/A-B. Prosimy o uzupełnienie rysunku o brakujące zestawienie zbrojenia. Na tymże rysunku jest narysowana belka lub wieniec, w którym miejscu tego stropu ona się znajduje?

Odp. nr 6
Korekta rysunku – załącznik nr 5


Pyt. nr 7
Na rysunku konstrukcyjnym nr 04-K jest informacja, że strop i belkę należy wykonać z betonu B25 natomiast w przedmiarze pomocniczym jest napisane, że należy wykonać te elementy z betonu B30 Jaki beton należy przyjąć do oferty?

Odp. nr 7
Wykonać B30 – załącznik nr 5

Pyt. nr 8
Na rysunkach konstrukcyjnych 20-K, 21-K. 22-K (rysunki płyt filigranowych) nie podano rodzaju styropianu (twardości) który ma być ułożony w stropie. Prosimy o uzupełnienie tej informacji.

Odp. nr 8
Styropian klasy 20.

Pyt. nr 9
Na rysunkach konstrukcyjnych 20-K, 21-K. 22-K, 04-K (rysunki płyt filigranowych) nie jest zaprojektowane zbrojenie nadbetonu stropu. Prosimy o potwierdzenie, że nadbeton stropu nie jest zbrojony a jeżeli jest zbrojone proszę, o umieszczenie na Państwa stronie Internetowej rysunków uzupełniających.

Odp. nr 9
Nadbeton stropu należy zbroić siatką zgrzewaną ø4,5 mm o oczku 20 cm – poz. 61 przedmiaru konstrukcji – siatek w projekcie się nie rysuje.

Pyt. nr 10
Na rysunkach konstrukcyjnych 20-K, 21-K, 22-K (rysunki płyt filigranowych) projektant podaje dwie różne średnice pręta nr 1 ø14 i ø16. Jakiej średnicy ma być pręt nr 1, który należy zamontować w prefabrykacie typu Filigran?

Odp. nr 10
Przyjąć ø16 zgodnie z zestawieniem stali.

Pyt. nr 11
W przedmiarze - instalacji centralnego ogrzewania ujęto 82szt. grzejników, w projekcie technicznym na rozwinięciu Instalacji centralnego ogrzewania jest ich 67szt. natomiast na rzutach jest 69szt Ile grzejników należy przyjąć do wyceny w ofercie?

Odp. nr 11
Wycenić 69 szt. – typy zgodnie z opisanymi na rzucie. W rozwinięciu proszę uwzględnić dwa pominięte grzejniki V33-1050/900 3548W [sala główna].


Pyt. nr 12
W rysunku konstrukcyjnym nr 07-K tabela zestawieniowa profili stalowych nie jest odzwierciedleniem rzeczywistych ilości stali. np. poz 11 i 12 profil IPE 120 (rygiel do podwieszenia sufitu) w tabeli jest 20szt. o długości 5,85m 18szt. o dł. 8,00m co daje w sumie 173,40mb. Na rysunku 07-K rygle IPE 120 do podwieszenia sufitu są na powierzchni całej hali (arena główne, trybuny, pomieszczenia użytkowe pierwszego piętra) w rozstawie ok. co 1,0m przez całą długość hali co naszym zdaniem daje łączną długość 1628mb. Jakie ilości stali konstrukcyjnej należy wycenić w ofercie? Prosimy o korektę zestawienia stali w tabelach na rysunkach oraz wprowadzenie zmian do przedmiaru jeżeli w dalszym ciągu ma on być pomocniczy a nie wprowadzający w błąd oferentów narażając go na straty w trakcie realizacji zadania.

Odp. nr 12
Wycenić zgodnie z zestawieniami stali w załączniku nr 3. Rygle IPE-120 zastosować nad salą główną i widownią, nad wszystkimi pomieszczeniami zaplecza sufity podwieszone do profili L-60/60/5 umieszczonych na dolnym pasie rygla IPE-240 [poz. 13,14,15 z załącznika]


Pyt. nr 13
W opisie do dokumentacji projektowej konstrukcji projektant napisał, że pokrycie dachu ma być wykonane z blachy T55 (nie podał grubości oraz rodzaju wykończenia powierzchni), w części opisowej do architektury podaje blachę TR55 gr. 0,7mm ocynkowaną, natomiast w przedmiarze do konstrukcji w poz. 64 jest napisane, że pokrycie dachowe należy wykonać z blachy T65 gr. 1mm powlekanej (nie podano koloru). Z jakiej blachy należy wykonać nośne pokrycie dachu hali? Prosimy o szczegółowy opis dotyczący rodzaju blachy.

Odp. nr 13
Wykonać z blachy TR.55 gr. 0,70 mm ocynkowanej

Pyt. nr 14
W dokumentacji technicznej brakuje rysunku przedstawiającego rzut dachu. Prosimy o dołączanie brakującego rysunku i zmieszczenie go na Państwa stronie internetowej.

Odp. nr 14
Przekazujemy w załączeniu [załącznik nr 6] – proszę do wyceny stolarki ująć wyłaz dachowy kopułkowy – załącznik nr 7.

Pyt. nr 15
W dokumentacji technicznej nie ma żadnych informacji które pozwoliłyby sprawdzić przedmiar pomocniczy dotyczący dachowych obróbek blacharskich. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o informacje pozwalające na sprawdzenie przedmiaru (poz. 8 i 9 przedmiar architektura) lub decyzję, że przedmiar Jest prawidłowy i jest podstawą do rozliczenia za ilość przedstawioną w tymże przedmiarze.

Odp. nr 15
Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Załączniki:


Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-11


_________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                           Tarnów Opolski, 11.03.2009 r.
GTiI 341/01/09


Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

1. Do jakiej wysokości należy przyjąć tynkowania ścian ? Czy na pełną wysokość ścian, czy do poziomu sufitów podwieszanych? Prosimy o potwierdzenie poprawności przedmiaru w stosunku do jednej z powyższych wersji.

2. Do jakiej wysokości należy murować ścianki działowe? Czy do płaszczyzny dachu, czy do poziomu sufitów podwieszanych? Prosimy o potwierdzania poprawności przedmiaru w stosunku do jednej z powyższych wersji.

3. Przedmiar robot nie obejmuje zasilana hali. Czy należy wycenić w/w zakres? Jeśli tak to proszę uzupełnić przedmiar zgodnie z pkt 4 opisu technicznego do instalacji elektrycznych, zamieszczonego na stronie Inwestora.

4. Proszę o wyjaśnienia, czy oprawy oświetleniowe hali ze źródłem metalohalogenkowym 250W powinny posiadać dodatkowe źródło halogenowe?

5. Prosimy o wyjaśnienia w czyim zakresie leży wykonanie zasiania placu budowy? Jeżeli zakres ten jest po stronie Wykonawcy prosimy o uzupełnienie przedmiaru tak aby był on pomocniczy w przygotowaniu oferty.

6. Projekt architektoniczny, przekroje przedstawiają w warstwie nr 5 izolacje z folii PE jako dwie niezależna warstwy, natomiast w przedmiarze jest uwzględniona tylko jedna warstwa, w związku z tym w przedmiarze brakuje ok. 1300 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru jeżeli ma być pomocniczy.

7. W dokumentacji technicznej posadzka siłowni ma być wykonana z płytek gresowych, natomiast w opisie przedmiaru - architektura poz. 53 posadzka jest z wykładziny np. Gamrat Rondo 42 Sport na płycie 0SB i macie elastycznej. Z czego ma być wykonana posadzka w siłowni?

8. Jaki rodzaj sufitu podwieszanego jest zaprojektowany w kotłowni? Brak ilości w
przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru jeżeli ma być pomocniczy dla Oferenta.

W nawiązaniu do pytań oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

1. Zgodnie z przedmiarem na całą wysokość ścian.

2. Zgodnie z przedmiarem na wysokość 4,20m.

3. Zakres budowy przyłącza elektroenergetycznego został wydzielony do odrębnego zadania.

4. Bez dodatkowego źródła.

5. Zakres został wydzielony do odrębnego zadania.

6. Warstwa górna folii PE jest elementem kompletnej podłogi sportowej i jako taka powinna zostać skalkulowana w pozycji nr 54. W pozycji nr 38 ujęto folię podposadzkową na obiekcie.

7. Wykonać jako Gamrat Rondo42 Sport zgodnie z opisem na rzucie, przekrojach. Warstwy posadzki zgodnie z przekrojem przegrody 3a.

8. Nie stosować sufitu podwieszanego w kotłowni – tynkowanie sufitu ujęto w poz. nr 30. W przekroju 06-A sufit został wrysowany omyłkowo.

 

 

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-11__________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                                                                                              Tarnów Opolski, 11.03.2009 r
GTiI 341/01/09


Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

1. Czy posiadają Państwo pozwolenie na wycinkę drzew - 8szt kpy drobnolistnej oraz projekt nasadzenia, umiejscowienia 16 szt. nasadzanych lip drobnolistnych?

2. Czy stal Konstrukcji dachu została właściwie policzona? Wg naszej oceny wartości stali są zaniżone o kilka ton (belki IPE 120 poz 11,12 do montażu sufitu podwieszanego, brak rzutu poziomego -rysunek 07-K. rygiel górny IPE 220 - płatwie, dł 44,70m zestawienie konstrukcji dachu sztuk 8 na przekrojach a,b,c 9-10 szt rysunek 07-K; zestawie stali profilowej rys 23-K brak poz. Nr 9)

3. Czy można otrzymać projekt sufitu podwieszanego wraz z belkami IPE 120

4. Jaka jest grubość blachy trapezowej T55 na pokrycie dachu - projekt budowlany 0,7mm, przedmiar kosztorysowy 1mm

5. Czy można otrzymać projekt branży drogowej - wspomniana droga pożarowa, opaska z kostki brukowej, dojścia, brak wzmianki w przedmiarze

W nawiązaniu do pytań oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

1. Zamawiający posiadał stosowne pozwolenie [nie występuje opłata za wycinkę do uwzględnienia w ofercie]. Wycinka i nasadzenie lip wykonano w 2008 r po wykonaniu projektu. Pozostałe nasadzenia proszę wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu [gatunki, ilości, lokalizacja], oraz przedmiarem robót w tym zakresie.

2. Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

3. Przekazujemy rysunki sufitów podwieszanych. Proszę w przedmiarze wprowadzić następujące korekty:
- poz. nr 34: (30,15+15,37+37,21+22,78+14,18+21,68)*1,02 = 144,197m2 - GK
- poz. nr 35:
- (5,11+6,70+14,82+12,03+7,06+5,08+2,02+2,02+1,72+7,56+6,64+6,64+6,64+6,64+2,02+2,02+2,02+2,02)*1,02 = 100,735m2 – GKI
- poz. nr 36: (124,64+1083,00+68,78)*1,02 = 1301,948m2 – Gyptone Big
- poz. nr 36’:
(11,50+26,02+7,09+6,16+12,73+46,20+16,55+21,59+16,30+16,62+6,94+17,24+13,64+39,02+
19,40+5,20+5,20+16,98+2,02+2,02+2,02+2,02+16,76)*1,02=322,259m2 – Gyptone kasetonowy zgd. z dokumentacją]

W załączonym przedmiarze nie rozbito pozycji na sufit z płyt i sufit kasetonowy.
Ilości i rodzaje zastosowanych płyt zgodnie z załącznikami.
Belki i kątowniki nośne pod sufit podwieszany w rozstawie ok. 1m zgodnie z technologią podwieszania rusztu sufitu Rigips określonych odmian.
W kotłowni i wentylatorowni nie stosować sufitów podwieszanych.

4. Blacha TR-55 0,7mm - wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

5. Wycenić zgodnie z przedmiarem zagospodarowania terenu.

Załączniki:Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-11

________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                            Tarnów Opolski, 11.03.2009 r.
GTiI 341/01/09

 

Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

1. Prosimy o udostępnienie zestawienia elementów kształtek i uzbrojenia wentylacji zgodnie z rysunkami (rzut parteru i piętra-wentylacja). Brak tej specyfikacji uniemożliwia nam rzetelną wycenę.

2. Co oznacza pozycja kosztorysowa nr 110- nagrzewnice ścienne – szt. 83 oraz poz. 111- skrzynki czerpne do w/w nagrzewnic. W dokumentacji technicznej nie występują tego rodzaju urządzenia.

3. Prosimy o skorygowanie ilości kratek wentylacyjnych – szt. 83- (poz. nr 113 przedmiaru)

W nawiązaniu do pytań oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Proszę wykreślić z wyceny poz. nr 110 i 111.

3. Zgodnie z zestawieniem w odp. nr 1


Załączniki:Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-11________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                             Tarnów Opolski, 11.03.2009 r.
GTiI 341/01/09

 

Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

1. Brak w projekcie lokalizacji złącza pomiarowego i trasy kabla zasilającego rozdzielnicę główną. Jakie pozycje w przedmiarze zawierają nakłady na ułożenie w/w kabla?

2. Brak z załączonych dokumentach warunków technicznych zasilania placu budowy oraz zasilania docelowego budynku.

3. Prosimy o określenie przekrojów przewodów występujących w przedmiarze robót w pozycjach nr 26,33,34,35,36,37,38,39.

W nawiązaniu do pytań oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

1. Zakres budowy przyłącza elektroenergetycznego został wydzielony do odrębnego zadania.

2. Załącznik nr 1a i 2a

3. Wyjaśnienie pozycji zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.


Załączniki:Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-11_________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                             Tarnów Opolski, 12.03.2009 r.
GTiI 341/01/09

 

 

Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim

 


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:


1. Ilość opraw oświetleniowych w przedmiarze robót elektrycznych jest niezgodna z ilością opraw występujących w projekcie technicznym.

2. Brak w przedmiarze robót elektrycznych nakładów na moduły awaryjne do opraw świetlówkowych.

3. Prosimy o określenie typów opraw występujących w przedmiarze robót elektrycznych w pozycjach nr 47.48,49,56,57,58,59,60,61,62,63

4. Czy oprawy systemu GAMMA PO 250 N/H oraz COSMO C04 158EVG montowane w hali mają być wyposażone dodatkowo w siatkę ochronną ?

Odpowiadamy:

1. Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

2. Wycenić moduły awaryjne w ilości wynikającej z projektu.

3. Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

4. Wycenić z siatkami zabezpieczającymi.

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-12________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                           Tarnów Opolski, 13.03.2009 r.
GTiI 341/01/09

 

Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

1. W związku z zaprzestaniem przez firmę Rockwool produkcji materiału „KB Monrock” służącego do przyklejenia izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 25 cm zwracam się z prośbą o podanie materiału zamiennego.

Odpowiadamy:

1. Podane w projekcje materiały są jedynie poglądowe – przyjąć do wyceny materiał równoważny dowolnego producenta.

W nawiązaniu do pytań Innego oferenta przekazujemy również stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1
Proszę o informację czy możliwa jest wycena pokrycia dachowego wykonanego z folii PCV. Ponieważ opis konstrukcji dopuszcza takie rozwiązanie jako alternatywne. Jeżeli jest taka możliwość to proszę o informacje w której pozycji można uwzględnić tą zmianę i jaką grubość folii zastosować.

Odp. nr 1
Nie ma możliwości przyjmowania rozwiązań wariantowych [zapis SIWZ], dopuszcza się stosowanie jedynie materiałów równoważnych przy wycenie robót.

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-13
 

 

________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                                                                                           Tarnów Opolski, 13.03.2009 r.
GTiI 341/01/09

 

 

Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim

 

W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

1. Informujemy, że na hali sportowej od strony trybun nie ma możliwości zamontowania konstrukcji uchylnej do koszykówki (min. Wysokość ściany antresoli musi mieć 2,9 m a ma 2,21 m) W przypadku takiej technologii hali stosuje się od strony trybun albo konstrukcję podwieszaną (takie jak na boisku głównym) lub konstrukcje słupowe (w załączeniu zdjęcia). Prosimy o wybór rozwiązania.

Odpowiadamy:

1. Proszę ponownie przeanalizować lokalizację koszy – są one mocowane do słupów w żelbetowych w osiach „B” i „G”, które są na całą wysokość hali – załącznik nr 1. Kosze mają się składać na ściany poza widownią.

W nawiązaniu do pytań Innego oferenta przekazujemy również stosowne wyjaśnienia:

1a. W związku z ogłoszeniem o budowie w/w hali zwracamy się z zapytaniem gdzie lub do kogo należy się zwrócić w celu otrzymania rysunku architektonicznego rzutu dachu.

Odp. nr 1a.
Rzut dachu znajduje się jako załącznik nr 6 do odpowiedzi z dnia 11.03.2009 , która jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

 Załącznik:

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-13


__________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                            Tarnów Opolski, 16.03.2009 r.
GTiI 341/01/09

 

 

Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim

 

W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

1. W dokumentacji przetargowej brak danych dotyczących wymaganych powłok malarskich, którymi mają być pokryte elementy konstrukcji stalowej dachu. W przedmiarze inwestorskim brak pozycji obejmujących docelowe malowanie konstrukcji stalowej. Proszę o uzupełnienie danych projektowych oraz wprowadzenie do przedmiaru pozycji o charakterze pomocniczym, dotyczącej malowania konstrukcji stalowej.

2. Zgodnie z opisem do projektu architektoniczno - budowlanego pkt. 10.e, w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się wycięcie i istniejącego drzewostanu (8 szt. lipy drobnolistnej). Brak danych dotyczących średnicy drzew do wycinki. Brak informacji, po czyjej stronie leżą opłaty administracyjne za pozwolenie na wycinkę. Brak pozycji w przedmiarze obejmujących wycięcie, karczowanie i wywóz wyciętych drzew. Proszę o uzupełnienie danych oraz wprowadzenia do przedmiaru właściwych pozycji o charakterze pomocniczym.

3. Zgodnie z opisem do projektu architektoniczno - budowlanego pkt. 11, w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się wykonanie w przestrzeni pomiędzy sufitem, a dachem pełnych przegród w systemie Rigips z materiałów niepalnych, dzielących przestrzeń na sektory. Brak danych szczegółowych jednoznacznie opisujących przegrody (typ rusztu, rodzaj płyt, ilość warstw itp.). Brak umiejscowienia przegród na rysunkach architektonicznych. Brak pozycji w przedmiarze inwestorskim, obejmujących wykonanie przegród. Proszę o uzupełnienie danych oraz wprowadzenie do przedmiaru właściwych pozycji o charakterze pomocniczym.

4. Zgodnie z opisem do projektu architektoniczno - budowlanego pkt 11, w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się wykonanie obudów (do odporności EI60) kanałów wentylacyjnych przechodzących przez kotłownię. Brak pozycji w przedmiarze inwestorskim, obejmujących wykonanie obudów. Proszę o wprowadzenie do przedmiaru właściwych pozycji o charakterze pomocniczym.

5. W dokumentacji przetargowej brak danych szczegółowych dotyczących bramy rolowanej Bs (rodzaj napędu, sterowanie, wyposażenie, kolor itp), niezbędnych do wyceny ofertowej. Proszę o uzupełnienie danych.

6. W dokumentacji przetargowej na stronie internetowej Inwestora zał. nr 6 - konstrukcja, plik o nazwie 16k.pdf - zawiera rysunek nr 15-K. Proszę o udostępnienie na stronie internetowej rysunku nr 16-K.

Przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Odp. nr 1
Wycenić w poz. nr 62 według poniższej technologii:
Przed malowaniem konstrukcję należy oczyścić. Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernych, do uzyskania stopnia czystości S.A. 2 ½ (wg EN ISO 8501-1).

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:
- farbą podkładową epoksydową dwuskładnikową - grub. 30 μm
- farbą nawierzchniową poliuretanową dwuskładnikową - 2 warstwy grub. 30 μm

Warstwy farby podkładowej oraz jedną warstwę farby nawierzchniowej należy wykonać u wytwórcy konstrukcji stalowych, natomiast drugą warstwę farby nawierzchniowej należy nałożyć po zakończeniu montażu konstrukcji stalowej.
Roboty wykonać zgodnie z PN 86/B – 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie –
ogólne zasady użytkowania , konserwacji i napraw.
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową bezpowietrzna przy użyciu sprzętu mechanicznego. Zaleca się stosowanie do natrysku bezpowietrznego dysz 0,017 – 0,021. Nanoszenie za pomocą pędzla nie stosować.

Odp. nr 2
Drzewa zostały usunięte przez Inwestora, wykonano również obowiązkowe nasadzenie 16 szt. lipy drobnolistnej. Nie kalkulować pozycji powiązanych.

Odp. nr 3
Zgodnie z warunkami technicznymi należy przestrzeń nad sufitem podwieszanym podzielić przegrodą niepalną na powierzchnie nie większe niż 1000m2. W tym celu przyjęto podział wzdłuż dowolnej osi obiektu [B,C,D,F,G] przegrodą wykonaną z płyt GKF na stelażu stalowym, co zostało skalkulowane w poz. nr 33 przedmiaru architektury.

Odp. nr 4
Zapis dotyczy obudowy kanału nawiewnego układu N1. Należy wycenić obudowę kanału o wymiarach 315*630 L=3600 mm do klasy EI60 w rozwiązaniu systemowym np. Rigips.

Odp. nr 5
Brama rolowana z ocieplonych profili aluminiowych [np. PA 77 Aluprof lub równoważny], sterowana ręcznie w kolorze RAL 7035.

Odp. nr 6
Zamieszczono rys. 16-K na stronie internetowej Zamawiającego, jako załącznik z dnia 10.03.2009 r. do zmiany SIWZ.

 

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-16


_________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                            Tarnów Opolski, 18.03.2009 r.
GTiI 341/01/09

 


Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim

 

W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

W nawiązaniu do pytań oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

1. W jaki sprzęt i urządzenia ma być wyposażona siłownia? Przedmiar zakłada jeden komplet, co wchodzi w skład tego kompletu? Prosimy o szczegółowe zestawienie.

2. Prosimy o wskazania pomieszczeń w których należy zastosować izolację akustyczną z wełny mineralnej z płyt 4cm układanych na suficie podwieszanym lub potwierdzenia ilości podanych) w przedmiarze inwestorskim.

3. Według przedmiaru na kondygnacji Nr.2. +3.74m, przyjęto izolację pomieszczeń mokrych na posadzkach i ścianach oraz licowane płytkami ceramicznymi ściennymi w pomieszczeniach
Nr 31,32,34,36,38,39. Według dokumentacji pomieszczeniami mokrymi są również przedsionki Nr 33,36. Proszę o potwierdzenie braku izolacji oraz okładzin z płytek na ścianach w pomieszczeniach Nr.33 i 36 lub korektę, przedmiaru.

4. Proszę o potwierdzenie przyjęcia co wyceny ilości i rodzaju wycieraczek systemowych poz.64 oraz klamer włazowych poz. 85 (zawarte w przedmiarze) brak jakichkolwiek dodatkowych informacji dotyczących tych elementów.

5. Proszę udostępnienie specyfikacji wykończenia sufitów i ścian poszczególnych pomieszczeń w celu weryfikacji przedmiaru wewnętrzne roboty malarskie lub potwierdzenie ilości zawartych w przedmiarze inwestorskim.

Odpowiadamy :

Odp. 1
1. Atlas wielostanowiskowy (co najmniej 2 stanowiska 2 szt.) np. MASTERSPORT JM3 EXCLUSIVE + STACJA LINOWA TYLNA lub ATLAS MASTER SPORT HYBRYDA
2. Ławka uniwersalna (2 szt.) np. ŁAWKA TRENINGOWA 540 YORK
3. Ławka skośna (2 szt.) np. dobrana do uzupełnienia zestawu Atlas
4. Zestaw hantli (od 1 do 5 kg 3 zestawy)
5. Zestaw sztang i talerzy ze stojakami (3 zestawy.)
6. Wioślarze (2 szt) np. KETTLER 7978-900
7. Rower stacjonarny (2 szt.) np. KETTLER GOLF ST PRO 7662-800
8. Steper (2 szt.) np. STEPPER KETTLER 7876-600

 

Odp. 2. Izolacja akustyczna ma być zastosowana we wszystkich pomieszczeniach kondygnacji drugiej z wyjątkiem pom. nr 29,43,44[wentylatorownia, komunikacja widowni, widownia].

Daje to korektę poz. nr 37:
(37,21+32,25+14,18+2,02+21,68+5,08+7,06+12,03
+14,82+6,70+2,02+5,11+15,37+40,85)*1,02=220,71 m2.

Odp. 3. Wycenić izolację i płytkowanie w pom. 33,36. Izolacja podłóg i ścian z umywalkami, Płytkowanie ścian do wysokości 205 cm [góra framug drzwiowych].

Odp. 4. Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

Odp. 5. Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.


W nawiązaniu do innych pytań Oferenta przekazujemy również stosowne wyjaśnienia:

1a. W jaki sposób jest mocowana papa na dachu hali?

Odpowiadamy :

1a.. Metodą klejenia na zimno [załącznik nr 1 – rozwiązanie przykładowe] lub zgrzewania na gorąco [załącznik nr 2 – rozwiązanie przykładowe].
 

1b. W jaki sprzęt i urządzenia ma być wyposażona siłownia? Przedmiar zakłada jeden komplet, co wchodzi w skład tego kompletu? Prosimy o szczegółowe zestawienie.

Odpowiadamy :

1b. Odpowiedź – patrz odp. 1.


Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-18
________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                             Tarnów Opolski, 23.03.2009 r.
GTiI 341/01/09


Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim

W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

Pyt. nr 1
W zakresie pokrycia dachowego Projektant przyjął jako warstwę paroizolacyjną papę FOALBIT na warstwie gruntującej. Z dotychczasowego doświadczenia, na blachę fałdową (trapezową) układana jest specjalistyczna folia paroizolacyjna, następnie warstwa ocieplenia mocowana mechanicznie do blachy i pokrycie wierzchnie jak w projekcie. Takie typowe rozwiązanie jest mniej kosztowne od przyjętego projektem. Czy Zamawiający przystaje na podane rozwiązanie?

W nawiązaniu do pytań oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Odp. nr 1
W odpowiedziach udzielonych na stawiane wcześniej zapytania Oferentów podano metodę pokrycia dachu [na zimno lub gorąco] z zastosowaniem pełnych rozwiązań systemowych. Dopuszcza się zastosowanie równoważnego pełnego rozwiązania systemowego innego od podanych.
Jednocześnie informujemy, że należy uwzględnić konieczność spełnienia warunków ochrony pożarowej, które dla przekrycia dachu stawiają wymóg zachowania szczelności ogniowej E15 [spełnia go blacha] oraz NRO dla pokrycia – w przypadku zastosowania mocowań mechanicznych na Wykonawcy robót spoczywać będzie obowiązek dostarczenia właściwych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

W nawiązaniu do pytań innego oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1a
Czy blacha trapezowa dachu jest traktowana łącznie z konstrukcją stalową dachu jako jeden element i istnieje dla niej wymóg R15 jak dla konstrukcji?

Odp. nr 1a
Blacha trapezowa jest traktowana jako element przekrycia dachu i jest dla niej stawiany wymóg szczelności ogniowej o wartości E15 – zgodnie z wartościami podanymi w pkt. 11 opisu technicznego.

W nawiązaniu do pytań innego oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1b
Proszę o określenie w dokumentacji technicznej klasy konstrukcji spawanych.

Odp. nr 1b
Należy przyjąć klasę trzecią dla konstrukcji spawnych.

W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej SIWZ do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

1. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wprowadzeniem w niej w Art. 46 punktu 4a zwracam się z pytaniem :
Czy należy ująć w gwarancji wadialnej powyższy punkt ustawy odnośnie przepadku wadium ?

Odpowiadamy :

Gwarancja wadialna musi spełniać wymogi ustawy dlatego należy w niej ująć Art. 46 punkt 4a. Gwarancja nie zawierająca w/w punktu ustawy będzie nieważna.

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-23
 

________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                                                                                           Tarnów Opolski, 24.03.2009 r.
GTiI 341/01/09


Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim

W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:

1. W przedmiarze instalacji sanitarnej w pozycji 38, 39. 41 należy zmienić obmiary z 82 szt. na 69 szt. uwzględniając liczbę grzejników?

2. Jak należy rozumieć pozycję 40 przedmiaru instalacji sanitarnej, w której zostały ujęte ponownie 2 szt. głowic termostatycznych do grzejników, które już są ujęte w poz. 39?

3. W pozycji 77 i 78 podano obmiar 12 szt., natomiast na rys. 01-R3 występuje 13 kabin prysznicowych, Czy należy zmienić liczbę w przedmiarze?

4. Pozycja 82 dot. baterii umywalkowych obmiar 19 szt. – wg dokumentacji jest 18 szt. umywalek (17 szt. - baterie umnywalkowe - elektroniczne PRESTO 605 nr kat 34622 oraz 1 szt. baterie umywalkowe - elektroniczne PRESTO 705 nr kat. 34652) chyba że w przedmiarze autor ujął również, baterie zlewozmywakową? Jak należy interpretować ta pozycje? Jeżeli bateria zlewozmywakowa nie została ujęta w/w poz. przedmiaru to czy należy ją dodać?

5. W opisie wewnętrznej instalacji sanitarnej występuje następujące sformułowanie:
W celu zapewnienia wody o odpowiednich parametrach dla natrysków zbiorowych i dla umywalek należy montować mieszacze termostatyczne ULTRAMIX TX 93E tylko dla umywalek mieszacze termostatyczne PRESTO SFR II nr kat. 29002" Mieszacze dla natrysków zbiorowych zostały ujęte w poz. 77, brak w kosztorysie wyszczególnionych mieszaczy dla umywalek.

6. Brak w kosztorysie wyszczególnionych pochwytów stałych i ruchomych dla niepełnosprawnych, czy należy dodać taką pozycję do kosztorysu?

7. W zestawieniu materiałów wentylacyjnych jest 29 szt. przepustnic natomiast w kosztorysie poz. 112 - 23 szt., prosimy o korektę.

8. Brak w przedmiarze robót - tłumików, które występują w zestawieniu materiałów wentylacji. Prosimy o korektę.

9. W opisie wentylacji występują wentylator RDM 200 zblokowanych z oświetleniem -brak takiej pozycji w przedmiarze - prosimy o sprecyzowanie.

10. Proszę o podanie parametrów zaworu trójdrogowego z przedmiaru poz. 121.

Odpowiadamy :

1. Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

2. Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
Nie wyceniać zaworów – zastosowano grzejniki typu V z zaworami wbudowanymi.

3. Wycenić 13 szt.

4. Proszę wycenić następujące typy i ilości baterii:
- umywalkowe mieszające: Presto 4000S chrom – 17 szt.
- umywalkowe mieszające: Presto 7000 – 1 szt.[niepełnosprawni]
- zlewozmywakowa mieszająca: Presto 3500 chrom – 1 szt.

5. W odpowiedzi na pytanie nr 4 podano zamienne typy baterii umywalkowych mieszających – nie wyceniać mieszaczy do umywalek.

6. Wycenić wyposażenie dla niepełnosprawnych zgodnie z częścią rysunkową – w załączeniu karty katalogowe pochwytów [przykładowe].

7. Wycenić zgodnie z zestawieniem

8. Wycenić zgodnie z zestawieniem

9. Wentylatory łazienkowe do wspomagania wentylacji grawitacyjnej w toaletach [11 szt.] lokalizacja zgd. z PT - wycenić.

10. Zawór trójdrogowy typu DAF65 z siłownikiem SM3-1 firmy Hel-Wita -1 sztuka
 

W nawiązaniu do pytań innego oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1a
W pozycji kosztorysowej 38 występują zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi. Głowice termostatyczne są w pozycji 39 a w grzejnikach typu V zawory są wbudowane w grzejnik. Czy jest zasadne liczenie tej pozycji.

Odp. nr 1a
Nie wyceniać podwójnie zaworów.

Pyt. nr 2a
W pozycji kosztorysowej 110 występują „Zespoły gizewczo-wentylacyjne...'1 szt 83 a w pozycji 111 „Skrzynki czerpne.." szt 83. W projekcie nie występuje takie urządzenie. Jaki materiał należy policzyć w tych pozycjach?

Odp. nr 2a
Nie wyceniać.

Pyt. nr 3a
Brak ilości i wielkości mieszaczy na obiegach co. Proszę o uzupełnienie.

Odp. nr 3a
Zawór trójdrogowy typu VRM3-1/2” z siłownikiem VRM646 firmy Vaillant -1 sztuka
Zawór trójdrogowy typu VRM3-1” z siłownikiem VRM646 firmy Vaillant -1 sztuka
Zawór trójdrogowy typu VRM3-11/4” z siłownikiem VRM646 firmy Vaillant -1 sztuka
Zawór trójdrogowy typu DAF65 z siłownikiem SM3-1 firmy Hel-Wita -1 sztuka

Pyt. nr 4a
W projekcie technicznym mówi się o wentylatorach EDM 200. Czy należy je też policzyć i jaką ilość.

Odp. nr 4a
Wentylatory łazienkowe do wspomagania wentylacji grawitacyjnej w toaletach [11 szt.] lokalizacja zgd. z PT - wycenić.

Pyt. nr 5a
Na rzucie parteru instalacji wentylacji są zaznaczone wentylatory TD-500/160, których brak w kosztorysie. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. nr 5a
Wentylatory kanałowe do obsługi przestrzeni podpodłogowej [8 szt.] lokalizacja zgd. z PT – wycenić.


W nawiązaniu do pytań innego oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1b
Czy w zakresie przetargu jest przyłącze gazowe - jeżeli tak to prosimy o przesłanie projektu oraz warunków przyłączenia.

Odp. nr 1b
Projekt i przyłącze wykonuje dostawca gazu.

Pyt. nr 2b
Pytanie dotyczące wyposażenia kotłowni - proszę o podanie parametrów pracy pomp w instalacji

Odp. nr 2b
Dobrano pompy:
Pompa ładująca zasobnik typ UPS32-60 firmy Grundfos – 1 sztuka
Osprzęt związany z w/w pompą:
- zawór odcinający kulowy dn32 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn32 – 1 sztuki
- manometr – 2 sztuki.
Pompa obiegowa typ Magna UPE25-80 firmy Grundfos – 1 sztuka
Osprzęt związany z w/w pompą:
- zawór odcinający kulowy dn32 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn32 – 1 sztuki
- manometr – 2 sztuki
Pompa obiegowa typ Magna UPE25-60 firmy Grundfos – 1 sztuka
Osprzęt związany z w/w pompą:
- zawór odcinający kulowy dn25 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn25 – 1 sztuki
- manometr – 2 sztuki
Pompa obiegowa typ Magna UPE32-80 firmy Grundfos – 1 sztuka
Osprzęt związany z w/w pompą:
- zawór odcinający kulowy dn32 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn32 – 1 sztuki
- manometr – 2 sztuki
Pompa cyrkulacyjna typ UPS32-120 firmy Grundfos – 1 sztuka
Osprzęt związany z w/w pompą:
- zawór odcinający kulowy dn32 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn32 – 1 sztuki
- manometr – 2 sztuki
Pompa obiegu kotłowego – patrz punkt3.

Parametry zgodnie z podanymi typami.

UWAGA: ODPOWIEDŹ UZUPEŁNIAJĄCA I KORYGUJĄCA ODPOWIEDŹ Z DNIA 17.02.2009.

Pyt. nr 3b
Prosimy o przesunie specyfikacji nasadzenia drzew i krzewów do pozycji 19 przedmiaru Zagospodarowanie terenu.

Odp. nr 3b
Nasadzenia w zakresie gatunków, ilości i lokalizacji poszczególnych drzew wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – załącznik nr 1.

Pyt. nr 4b
Prosimy o potwierdzacie że opłata ekologiczna za wycięcie drzew nie jest w zakresie przetargu.

Odp. nr 4b
Opłata ekologiczna nie jest w zakresie przetargu – Inwestor już wykonał przedmiotową wycinkę i obowiązkowe nasadzenie.

Pyt. nr 5b
Z uwagi na ryczałtowy rodzaj wynagrodzenie nosimy o zamieszczenie na stronie internetowej brakującej naszym zdaniem dokumentacji tj. opracowania geologicznego oraz rzutu pietra w projekcie architektury.

Odp. nr 5b
Zgodnie z załącznikiem

Pyt. nr 6b
Czy w zakresie przetargu jest wykonanie brakujących projektów wykonawczych czy też projekty wykonawcze dostarcza Inwestor.


Odp. nr 6b
Dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne do realizacji elementy.

Pyt. nr 7b
W opisie technicznym do projektu instalacji elektrycznych stwierdzono, że inwestor ułoży linię kablową nN 0,4kV z projektowanej stacji transformatorowej (wybudowanej przez RD Opole) do rozdzielni RG projektowanej hali sportowej poprzez złącze kontrolno-pomiarowe. Na planach brak długości w/w przyłącza i lokalizacji złącza kontrolno – pomiarowego (brak notatki uzgadniającej taryfę rozliczeniową) Czy wycena ma obejmować w/w przyłącze i złącze kontrolno-pomiarowe (brak pozycji w załączonych przedmiarach)

Odp. nr 7b
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

Pyt. nr 8b
W zamieszczonych projektach i przedmiarach brakuje rysunków ewentualnego oświetlenia zewnętrznego oraz przyłącza telekomunikacyjnego. Prosimy o potwierdzenie, że wyżej wymieniony zakres robót nie występuje lub jest poza zakresem przetargu.

Odp. nr 8b
Opisany zakres nie jest przedmiotem realizacji.

Pyt. nr 9b
Pytanie do poz 84 przedmiaru Architektura + wyposażenie - z ilu rzędów ma się składać trybuna jezdna.

Odp. nr 9b
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

Pyt. nr 10b
Pytanie do poz 115 przedmiaru Architektura wyposażenie – prosimy o podanie szczegółowego spisu elementów wyposażenia siłowni.

Odp. nr 10b
Wycenić zgodnie z zestawieniem:
1. Atlas wielostanowiskowy (co najmniej 3 stanowiska 2 szt.)
2. Ławka uniwersalna (2 szt.)
3. Ławka skośna (2 szt.)
4. Zestaw hantli (od 1 do 5 kg 3 zestawy)
5. Zestaw sztang i talerzy ze stojakami (3 szt.)
6. Wioślarze (2 szt)
7. Rower stacjonarny (2 szt.)
8. Steper (2 szt.)
 
Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-24_______________________________________________________________________________________________________-

                                                                                                                                                                                          Tarnów Opolski, 24.03.2009 r.
GTiI 341/01/09


Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim

W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim przekazujemy stosowne wyjaśnienia:


Pyt. nr 1
Poz. 42 w przedmiarze robót ujętych jest 8szt grzejników typ V 11, na rozwinięciu Instalacji co grzejników typu V 11 jest 2szt, czy można zamienić ilości grzejników w tej pozycji na 2 szt.

Odp. nr 1
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
Wyceniać na podstawie PT - rzuty.

Pyt. nr 2
Poz. 43 W przedmiarze robót ujętych jest 52szt grzejników typ V 22, na rozwinięciu instalacji co grzejników typu V 22 jest 49szt., czy można zamienić ilości grzejników w taj pozycji na 49szt.

Odp. nr 2
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
Wyceniać na podstawie PT - rzuty.

Pyt. nr 3
Poz. 44 w przedmiarze robót ujętych jest 22szt grzejników typ V 33, na rozwinięciu instalacji co grzejników typu V 33 jest 18szt, czy można zamienić Ilości grzejników w tej pozycji na 18szt.

Odp. nr 3
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
Wyceniać na podstawie PT - rzuty.

Pyt. nr 4
Poz. 110 i 111 w odpowiedziach Zamawiający zdecydował o wykreśleniu tych pozycji z przedmiaru robót. Pytanie czy te pozycje wykreślić czy też wyzerować i zachować kolejność pozycji w kosztorysie.

Odp. nr 4
Wykreślić – załączony przedmiar jest pomocniczy, wycena powstaje na podstawie projektu i wyjaśnień z procesu przetargowego.

W nawiązaniu do pytań innego oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1a
Brak w kosztorysie ślepym ilości armatury czasowej oraz mieszaczy Presto, proszę o uzupełnienie przedmiaru (na załączonej dokumentacji przez Zamawiającego jest ich brak, natomiast występują w opisie technicznym)

Odp. nr 1a
Proszę wycenić następujące typy i ilości baterii:
- umywalkowe mieszające: Presto 4000S chrom – 17 szt.
- umywalkowe mieszające: Presto 7000 – 1 szt.[niepełnosprawni]
- zlewozmywakowa mieszająca: Presto 3500 chrom – 1 szt.
- wylewka prysznicowa: Presto wylewka stała nr kat. 29301 – 13 szt.
- zawór prysznicowy na wodę zmieszaną: Presto 50B – 13 szt.
- mieszacze prysznicowe: SFR II - 5 szt. [po jednym na każdy
zespół prysznicy]


Pyt. nr 2a
Brak w kosztorysie ślepym ilości rur PEX-C/Al./PEX dot. Inst. wod.-kan. – proszę podać podstawę do wyceny oraz ilości.

Odp. nr 2a
Całość instalacji wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

Pyt. nr 3a
Instal. Wod-kan. Brak w kosztorysie ślepym wykopów pod rurociągi kanalizacyjne wewnątrz budynku. Proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odp. nr 3a
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

Pyt. nr 4a
Proszę o uzupełnic przedmiar o urządzenia dla niepełnosprawnych
- bateria
- natryski
- miski ustępowe
- pochwyty

Odp. nr 4a
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

Pyt. nr 5a
Proszę uzupełnić przedmiar o szafki wnękowe w których są umieszczone mieszacze.

Odp. nr 5a
Wycenić pięć sztuk szafek wnękowych na zbiorowe mieszacze termostatyczne Presto SFR II.

Pyt. nr 6a
W związku z tym, że pisuary są montowane na elemencie montażowym typu Geberit (zgodnie z odpowiedzią nr 7 z dn. 24.02.2009) proszę o odpowiedź czy montaż misek ustępowych ma być wykonany w tym systemie, jeżeli tak to proszę o modyfikację przedmiaru.

Odp. nr 6a
Przywołana w pytaniu odpowiedź dotyczy urządzenia spłukującego [Geberit Samba] - nie systemu montażu. Do spłukiwania pisuarów można użyć innych równoważnych urządzeń np. zaworu pisuarowego Presto 60B.
Nie zakłada się stosowania systemów montażu Geberit dla pisuarów i muszli.

Pyt. nr 7a
Proszę o odpowiedź czy bateria elektroniczna występująca w poz. 82d.5 jest na wodę zmieszaną oraz czy jest zasilana bateryjnie czy z instalacji elektrycznej.

Odp. nr 7a
W związku z korektą zastosowanej armatury nie występują baterie elektroniczne. Wszystkie baterie umywalkowe przyjęto jako mieszające mechaniczne, czasowe w typach zgodnych z udzielonymi odpowiedziami.

Pyt. nr 8a
Co oznacza pozycja 77 przedmiaru?

Odp. nr 8a
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
Określono korektę ilości mieszaczy.

Pyt. nr 9a
Co oznacza pozycja 78 przedmiaru

Odp. nr 9a
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
Określono korektę ilości natrysków.

Pyt. nr 10a
Brak w kosztorysie ślepym (inst. wod-kan oraz co) wykucia bruzd oraz zamurowań – proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. nr 10
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej SIWZ do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

1c. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie oferentów z dnia 10.03.2009 nr GTiI 341/01/09 zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu we wzorze umowy w § 52 brzmiący : „W przypadkach określonych w pkt. 2-7 Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym” na zapis: W przypadkach określonych w pkt. 2-6 Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym”.
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego nowego wzoru umowy.

Odpowiadamy:

1.c Zgodnie z odpowiedzią umieszczoną w dniu 10.03.2009 r do pytania jednego z Oferentów: „W § 52 wzoru umowy są wymienione sytuacje w jakich przysługuje Zamawiającemu prawo do odstąpienia umowy. Między innymi w punkcie 7 jest zapis o odstąpieniu w przypadku odmowy przyznania Zamawiającemu środków na realizację zamówienia z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2009 w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy. Jednocześnie przypadek ten (pkt.7) jest przypisany przyczynie odstąpienia od umowy leżącej po stronie Wykonawcy, co z kolei jest objęte karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia za zadanie. Prosimy o wyjaśnienie tak skonstruowanego zapisu.”, Zamawiający udzielił odpowiedzi: ”Zapis o którym mowa w § 7, że odmowa przyznania Zamawiającemu środków na realizację zamówienia z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2009 nie jest przyczyną leżącą po stronie Wykonawcy w związku z czym nie jest objęte karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia.”, tym samym Zamawiający przyznał się do błędu pisarskiego podczas sporządzania projektu umowy i zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami będzie rozpatrywał w/w punkt umowy. Tym samym Zamawiający nie widzi potrzeby zamiany istniejącego projektu umowy opublikowanego jako załącznik na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-02-24


______________________________________________________________________________________________________
 
                                                                                                                                                                                            Tarnów Opolski, 25.03.2009 r.
GTiI 341/01/09


Odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim


W nawiązaniu do pytań oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1
Proszę o wyjaśnienie pozycji 111 i 112 przedmiaru instalacji sanitarnych „zespoły grzewczo wentylacyjne i „skrzynki czerpne do zespołów wentylacyjnych” 83 szt. w projekcie nie uwzględniono tych urządzeń (nie widnieją na rysunkach)

Odp. nr 1
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.

Pyt. nr 2
Proszę o doprecyzowanie czy przewody wentylacyjne maja być ocieplone matami z wełny mineralnej gr. 30 mm (tak jak jest w opisie do proejktu) czy może malowane (tak jak jest w pozycjach przedmiaru od 106 do 108)

Odp. nr 2
Wycenić docieplenie zgodnie z projektem.

Pyt. nr 3
Proszę o podanie średnicy i parametrów komina kotłów gazowych zabudowanych w kaskadzie (2x120kW) wg opisu ma być DN100/100. Parametry tej wielkości kotłów wymagają średnic 150mm. Proszę o ustosunkowanie się do tego.

Odp. nr 3
Dobór układu powietrzno – spalinowego dokonano na podstawie parametrów producenta, w załączeniu przekazujemy karty katalogowe pieca oraz układu spalinowego.

W nawiązaniu do pytań innego oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1a
Proszę o określenie wykończenia schodów i podestów klatek schodowych wg. przedmiaru poz.59, schody wykończone są płytkami gresowymi w ilości 16,20m2, według naszych wyliczeń ilość powinna wynosić około 70,00m2. Proszę, o zajęcie stanowiska i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp. nr 1a
Wycenić na podstawie PT.

Pyt. nr 2a
Według załączonych rysunków nie ma możliwości weryfikacji przedmiaru dotyczącego balustrad i pochwytów przy widowni oraz wycieraczek i klamer dachowych. Proszę o potwierdzenie przyjęcia do wyceny ilości z przedmiaru inwestorskiego.

Odp. nr 2a
Proszę przyjąć do wyceny następujące ilości balustrad [wg podanych wcześniej typów]:
- balustrada schodowa międzybiegowa: z wypełnieniem z rurek pionowych co 10-12cm, pochwyt montowany od góry [typ G]- zgodnie z poz. 61
- pochwyty przyścienne: z rury okrągłej – zgodnie z poz. 62
- pochwyty schodowe widownia: z rury okrągłej bez wypełnienia – 22 szt.
- balustrada główna widownia [góra i dół]: z wypełnieniem z rurek pionowych co 10cm, pochwyt montowany od góry [typ G]:
(29,64+4,39+0,4+5,64+2,22+0,4+0,4+2,22+5,64+0,4+4,39)= 55,34mb - korekta poz. 63

Wycieraczki: zastosowano rozwiązanie systemowe przy wejściu głównym w układzie[od zewnątrz]:
- strefa czyszcząca nr 1, szczotka – 2m2
- strefa czyszcząca nr 2, wkład gumowy – 5,70m2 [wiatrołap]
- strefa czyszcząca nr 3, wkład osuszający – 2,5m2

Klamry do wyłazu dachowego – korekta przedmiaru do 17 szt.

Pyt. nr 3a
Według załączonych rysunków nie ma możliwości weryfikacji przedmiaru dotyczącego robót malarskich (brak specyfikacji dotyczącej wykończenia ścian i sufitów poszczególnych pomieszczeń). Proszę o potwierdzenie przyjęcia do wyceny ilości z przedmiaru Inwestorskiego.

Odp. nr 3a
Przyjąć zgodnie z przedmiarem przy zastosowaniu materiałów opisanych na przekrojach przez przegrody.
Pyt. nr 4a
Proszę o potwierdzenia wysokości 60cm cokołu na zewnątrz budynku. W przedmiarze brak izolacji na wysokości cokołu prosimy o uzupełnienie lub wyłączenia.

Odp. nr 4a
Cokół w wykończeniu tynkiem mozaikowym do wys. 60 cm. Powyżej malowanie zgodnie z kolorystyką. W przedmiarze została ujęta izolacja cokołu do wysokości izolacji poziomej [przeciw wodzie odbitej] poz. nr 22 i 23 przedmiaru konstrukcji – wyjaśnienie tych pozycji było już udzielone.

Pyt. nr 5a
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania Ogólne w dziale nr 8.4.2. punkt 8 jest informacja o robotach towarzyszących np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia Itp.. W jaki sposób zostaną rozliczone roboty towarzyszące ? Oferent nie ma możliwości na podstawie udostępnionych przez zamawiającego materiałów do przetargu przewidzieć tych robót. Prosimy o podanie występujących robót towarzyszących i uzupełnienie przedmiaru o te roboty lub potwierdzenie, że roboty towarzyszące zostaną rozliczone w osobnym zleceniu.

Odp. nr 5a
W przypadku ich wystąpienia – rozliczenie jako elementy dodatkowe.

Pyt. nr 6a
W Specyfikacji Technicznej" Wykonania i Odbioru Robót występuje wiele rozbieżności w stosunku do dokumentacji np. w dziale Roboty Wykończeniowe w punkcie 5.2 sufity podwieszane mają być wykonane miedzy innymi jako kasetonowe które w projekcie nie występują, izolacja cieplna i akustyczna posadzek w Specyfikacji jest o gr. 10cm w projekcie 5cm, ocieplenie dachowe z wełny w Specyfikacji gr. 20cm w projekcie 25cm. Prosimy o ujednolicenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i dokumentacji technicznej lub określenie na podstawie których wytycznych należy przygotować ofertę.

Odp. nr 6a
Sufity typu Gyptone zastosowane w projekcie są sufitami kasetonowymi [prawie całe zaplecze parteru] stosowne opisy są zamieszczone na rysunkach przekrojów [np. przegroda nr 3,3a,3b] – przekazano dodatkowo w odpowiedzi na zadane wcześniej pytania rysunki sufitów podwieszanych z podaniem typów i ilości.
Pozostałe elementy przy wycenie rozstrzygać w oparciu o zapisy PT.

W nawiązaniu do pytań innego oferenta przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1b
Proszę o wyjaśnienie nieścisłości związanej z wyszczególnieniem w przedmiarze instalacje sanitarne poz. 110 i 111 zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych, a nie zamieszczaniem ich w dokumentacji i określeniem ich lokalizacji. Prosimy o zamieszczenie bardziej szczegółowej dokumentacji dotyczącej instalacji wentylacji z zestawieniem materiałów.

Odp. nr 1b
Wyjaśnienia zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.


W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej SIWZ do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:


1. Prosimy o korektę Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). W formularzu Ofertowym Zamawiający wymaga oprócz podania zakresu robót jaki Wykonawca podwykonawcą również podanie nazw podwykonawców co jest niezgodne z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp.

Wyjaśnijmy, iż:

1. Zamawiający nie żąda wskazywania z nazwy podwykonawcy, Zamawiający żąda jedynie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom; tak należy interpretować zapis formularza, mimo jego literalnego brzmienia nieco innej treści. Zamawiający bowiem uwzględnia treść art. 36 ust. 4 pzp.
 


Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-02-25


 
________________________________________________________________________________________________________

Tarnów Opolski, 26.03.2009 r.
GTiI 341/01/09
 
 
Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim
 
      W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim przekazujemy stosowne wyjaśnienia:
 
I.                     Kotłownia.- brak załącznika schemat technologiczny kotłowni w materiałach opublikowanych do przetargu
 
1.        Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamontowanie kotłów innego producenta, o takich samych parametrach pracy jak ujęte w dokumentacji projektowej.
 
Odp. nr 1
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
 
2.        Poz. nr.1 do wyceny pozycji Zamawiający przyjął nakłady na montaż kotłów o mocy 24kW, natomiast zgodnie z dokumentacją kotły maja mieć moc 2x120kW. Proszę o zmianę podstawy wyceny.
 
Odp. nr 2
Zmienić podstawę wyceny.
 
3.        Poz.nr.2 proszę podać typ zestawu pompowego.
 
Odp. nr 3
Pompa zabezpieczająca kocioł – pompa typu TPE25–50/2 z elektronicznie regulowanymi obrotami, dwubiegowa – 2 sztuki.
Osprzęt związany z pompami:
- zawór odcinający kulowy dn25 – 4 sztuki
- zawór zwrotny dn25 – 2 sztuki
- manometry – 4 sztuki.
 
4.        Poz.nr.7 proszę potwierdzić że podgrzewacze wody maja mieć po 1200L.
 
Odp. nr 4
Wycenić zgodnie z projektem.
 
5.        Brak zaworów bezpieczeństwa dla zasobników. Proszę podać średnice, ilość i podstawę wyceny.
 
Odp nr 5
Na wejściu zimnej wody dla każdego podgrzewacza zabudować Grupę Bezpieczeństwa firmy Vaillant
(zestaw dla 1 podgrzewacza):
- zawór bezpieczeństwa 3/4" np. typu 2115 firmy Syr
- zawory odcinające kulowe dn 32 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn 32 - 1 sztuka
- manometr – 1 sztuka
- reduktor ciśnienia dn 25 – 1 sztuka.
 
 
6.        Brak w przedmiarze naczynia przeponowego dla zasobników. Jeżeli uznacie Państwo że należy je zamontować to proszę podać typ przepony, ilość i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 6
Dla zabezpieczenia c.w.u. przed wzrostu ciśnienia ponad dopuszczalne zabudować:
- naczynie wzbiorcze przeponowe zamknięte typu 120D firmy Reflex – 1 sztuka
Osprzęt związany z naczyniem:
- manometr – 1 sztuka
- odpowietrznik ½’– 1 sztuka
- zawór odcinający dn 50 – 1 sztuka
 
7.        Czy do wyceny nie przyjąć podgrzewaczy z podwójną wężownicą ?
 
Odp. nr 7
Nie
 
8.        W jakiej technologii należy wykonać studnię schładzająca (krąg betonowy, czy murowana). Brak nakładów na materiały, oraz na roboty ziemne. Proszę o zajęcie stanowiska.
 
Odp. nr 8
Studnia z kręgów betonowych. Wycenić jako komplet w poz. nr 8
 
9.        Poz.nr.9 w przedmiarze robót ujęto 1 zawór bezpieczeństwa, czy dwa kotły mają być zabezpieczone jednym zaworem bezpieczeństwa, czy dwoma? Proszę o podjęcie decyzji i ewentualną zmianę tej pozycji pod względem ilościowym.
 
Odp. nr 9
Przyjąć 2 membranowe zawory bezpieczeństwa R3/4” np. typ 1915 firmy Syr (po jednym na kocioł)
 
10.     Poz. Nr.10 proszę podać typ urządzenia i średnicę.
 
Odp. nr 10
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
 
11.     Poz.nr.11,12,13 proszę podać w której pozycji ile ma być pomp. Łącznie z pompami kotłowymi, oraz proszę podać typ pomp kotłowych.
 
Odp. nr 11
Pompa ładująca zasobnik typ UPS32-60 firmy Grundfos – 1 sztuka
Osprzęt związany z w/w pompą:
- zawór odcinający kulowy dn32 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn32 – 1 sztuki
- manometr – 2 sztuki.
Pompa obiegowa typ Magna UPE25-80 firmy Grundfos – 1 sztuka
Osprzęt związany z w/w pompą:
- zawór odcinający kulowy dn32 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn32 – 1 sztuki
- manometr – 2 sztuki
Pompa obiegowa typ Magna UPE25-60 firmy Grundfos – 1 sztuka
Osprzęt związany z w/w pompą:
- zawór odcinający kulowy dn25 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn25 – 1 sztuki
- manometr – 2 sztuki
Pompa obiegowa typ Magna UPE32-80 firmy Grundfos – 1 sztuka
Osprzęt związany z w/w pompą:
- zawór odcinający kulowy dn32 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn32 – 1 sztuki
- manometr – 2 sztuki
Pompa cyrkulacyjna typ UPS32-120 firmy Grundfos – 1 sztuka
Osprzęt związany z w/w pompą:
- zawór odcinający kulowy dn32 – 2 sztuki
- zawór zwrotny dn32 – 1 sztuki
- manometr – 2 sztuki
Pompa obiegu kotłowego – patrz punkt3.
 
UWAGA: ODPOWIEDŹ UZUPEŁNIAJĄCA I KORYGUJĄCA ODPOWIEDŹ Z DNIA 24.02.2009.
 
12.     Poz.nr.14 w przedmiarze robót ujęto 1mb rozdzielacza, natomiast na rzucie parteru załączonym do wyjaśnień występują 3szt rozdzielaczy. 2szt po 1,2mb, oraz 1szt 1mb. Proszę o korektę przedmiaru robót w tej pozycji.
 
Odp. nr 12
Wycenić kalkulacją własną zgodnie PT.
 
13.     Brak pozycji do wyceny na zakup i montaż zaworów mieszających z siłownikami, oraz typów zaworów i ilości. W wyjaśnieniach z dnia 2009-02-25 wyjaśniacie Państwo że automatyka sterująca ma być wyposażona w funkcje do sterowania zaworami mieszającymi. Proszę o podanie podstawy wyceny, ilości i typów zaworów mieszających.
 
Odp. nr 13
Zawór trójdrogowy typu VRM3-1/2” z siłownikiem VRM646 firmy Vaillant -1 sztuka
Zawór trójdrogowy typu VRM3-1” z siłownikiem VRM646 firmy Vaillant -1 sztuka
Zawór trójdrogowy typu VRM3-11/4” z siłownikiem VRM646 firmy Vaillant -1 sztuka
Zawór trójdrogowy typu DAF65 z siłownikiem SM3-1 firmy Hel-Wita -1 sztuka
 
14.     Brak w przedmiarze robót orurowania kotłowni w zakresie kotły – urządzenia kotłowni. Proszę o podanie ilości rurociągów przewidzianych do montażu, średnic, oraz podstawę wyceny.
 
Odp. nr 14
Rurociągi stalowe bez szwu w izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej w płaszczu PVC:
rura dn80 – 22,0 m
rura dn65 – 26,0 m
rura dn32 – 18,0 m
Podstawa wyceny KNR.
 
15.     Brak zaworów i filtrów na układach pompowych w kotłowni. Proszę o podanie ilości, średnic, oraz podstawę wyceny.
 
Odp. nr 15
Magnetoodmulacz OISm 250/50firmy Spaw-Test – 1 sztuka
+ osprzęt :
- zawór odcinający dn 80 – 2 sztuki
- manometr – 2 sztuki
- zawór odpowietrzający 1/2” – 1 sztuka
- zawór spustowy 11/4” – 1 sztuka
 
16.     Brak zaworów odcinających, zwrotnych, zaworów bezpieczeństwa, oraz śrubunków na podgrzewaczach. Czy podgrzewacze podłączyć na „sztywno”, czy też Zamawiający uzupełni przedmiar i ujmie brakujące urządzenia do przedmiaru.
 
Odp. nr 16
Ujęto w punktach 5 i 6 plus:
- zawór odcinający dn25 – 6 sztuk
- zawór odcinający dn20 – 2 sztuki
 
17. Na schemacie technologicznym jest pokazany filtroodmulnik, natomiast w przedmiarze robót brak pozycji do wyceny na zakup i montaż.
 
Odp. nr 17
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania – odpowiedzi wcześniejsze zadane przez tego samego Oferenta.
 
18. Na schemacie technologicznym pokazane termometry i manometry, w przedmiarze robót brak pozycji na montaż tych urządzeń. Proszę podać ilość manometrów i termometrów przewidzianych do montażu i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 18
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
Typy i ilości osprzętu opisane przy pozycjach urządzeń – pytania wcześniejsze.
 
 19. Czy instalacja kotłowni ma być wyposażona w czujnik zaniku wody (ciśnienia), jeżeli tak to proszę podać typ urządzeń i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 19
Wyposażyć w czujniki zaniku wody [po jednym na piec] typu SYR 933.1. karta katalogowa w załączeniu.
 
20      Czy zużycie ciepłej wody nie będzie opomiarowane. Proszę o zajęcie stanowiska i ewentualne ujęcie opomiarowania ciepłej wody w przedmiarze.
 
Odp. nr 20
Nie będzie opomiarowane.
 
21      Brak okablowania urządzeń kotłowni w instalacje elektryczne i sterujące. W branży elektrycznej ujęto tylko instalacje oświetlenia i tablice elektryczne. Proszę o ujęcie nakładów na okablowanie urządzeń kotłowni do przedmiaru robót.
 
Odp. nr 21
Wycenić kalkulacją własną.
 
22      W opisie dokumentacji jest zapis że należy wykonać kanały nawiewne do kotłowni, oraz pod kotły, natomiast w przedmiarze robót brak jest pozycji na wykonanie tych czynności. Proszę o podanie ilości kanałów, przekrojów, oraz podstawy wyceny.
 
Odp. nr 22
Dla każdego kotła kanał nawiewny wykonać z rur dn100 stal nierdzewna przez ścianę, zakończone kratkami z żaluzjami stałymi. Sumaryczna długość kanału 2,0 m.
 
Ponadto nawiew do pomieszczenia kotłowni poprzez kanał nawiewny typu "Z", z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju czynnym 2250cm2 i wymiarach 45 x 50 cm z wylotem sprowadzonym na poziom +0.2 m nad posadzkę. Kanał nawiewny należy wyposażyć w przepustnice jednopłaszczyznową o wym. przegrody dławiącej 48x22 cm, tak aby możliwe było zamkniecie tylko 50% powierzchni jego przekroju.
 
23      Brak podejść do odprowadzenia kondensu z kotłów. Proszę podać przekroje rurociągów, ilość i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 23
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
 
24      Brak pozycji na uruchomienie kotłowni i urządzeń. Proszę podać podstawę wyceny na wykonanie tych czynności.
 
Odp. nr 24
Ująć w Kp.
 
25      Brak pozycji na oznakowanie rurociągów i urządzeń. Proszę o podanie podstawy wyceny na wykonanie tych czynności.
 
Odp. nr 25
Ująć w Kp.
 
26      Brak opłat za czynności odbiorowe wykonywane przez UDT. Proszę o ujęcie ich w przedmiarze.
 
Odp. nr 26
Ująć w Kp.
 
27      W opisie technicznym jest zapis że któryś obieg grzewczy ma być wyposażony w pomiar ciepła. Proszę potwierdzić czy licznik ciepła ma być montowany, jeżeli tak to proszę podać typ licznika i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 27
Nie stosować opomiarowania.
 
28      Brak jakichkolwiek pozycji na roboty ogólnobudowlane t.j. wykucia otworów w ścianach lub w stropach. Czy wykonanie tych czynności jest ujęte w branży budowlanej, jeżeli nie to proszę o podanie typu prac budowlanych przewidzianych do wykonania przez instalatorów ilość i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 28
Skalkulować zgodnie PT.
 
29      Brak zabezpieczeń p-poż (przejścia przez ściany i stropy) pomiędzy strefami pożarowymi.
 
Odp. nr 29
Wycenić izolację przejść do wartość odporności przegród podanych w opisie PT.
 
II.                   Instalacja odprowadzenia spalin i powietrza
 
30. Proszę podać w mb ilość przewodów spalinowych i powietrznych.
 
Odp. nr 30
Spalinowe dwupłaszczowe z izolacją – 2*12 mb
Powietrzne – 2*1,0 mb [przez ścianę]
 
 
31. Czy do wyceny przyjąć kanały w systemie rura w rurze.
 
Odp. nr 31
Tak.
 
32. Jeżeli przewody spalinowe i powietrzne maja być prowadzone oddzielnie to czy przewód spalinowy ma być dwupłaszczowy izolowany.
 
Odp. nr 32
Dwupłaszczowy, izolowany.
 
III.                 Instalacja centralnego ogrzewania.
 
33. W opisie technicznym instalacja centralnego ogrzewania jest zapis aby piony c.o prowadzić w bruzdach. W przedmiarze robót wykucie i zamurowanie bruzd nie jest ujęte. Czy ujmować do wyceny wykucie i zamurowanie bruzd jeżeli tak to proszę podać ilość bruzd do wykucia i zamurowania, oraz podstawę wyceny.
 
Odp. nr 33
Wycenić zgodnie z PT.
 
34. Poz.nr.48 w pozycji tej ujęto rurę osłonowa typu Peszel. W części opisowej centralnego ogrzewania w p-kcie 1.5 jest zapis że odgałęzienia od pionów c.o. prowadzić rurami typu Pe-Rt/Al./PE-RT. Czy te rurociągi i kształtki zostały ujęte w przedmiarze robót i w której pozycji.
 
Odp. nr 34
Całość instalacji c.o. wykonać z rur PR-R typ 3 ( rury Pe-Rt/AL./PE-RT podano alternatywnie). Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach prowadzić w osłonie typu „Peszel”
 
35. Poz.nr.38 Ujęto zawory termostatyczne z głowicami proszę potwierdzić że należy tą ilość zaworów ujmować do wyceny.
 
Odp. nr 35
Nie wyceniać oddzielnie głowic – w grzejnikach typu V są zamontowane.
 
36. Brak zabezpieczeń p-poż (przejścia przez ściany i stropy) pomiędzy strefami pożarowymi.
 
Odp. nr 36
W zakresie kotłowni zgd. z pkt.26 , pozostała część obiektu jest jedną strefą pożarową.
 
IV.                 Instalacja wodociągowa.
 
37. Poz.nr.48 w pozycji tej ujęto rurę osłonowa typu Peszel. W części opisowej instalacji wodociągowej jest zapis że odgałęzienia od poziomów wody prowadzić rurami typu Pe-Rt/Al./PE-RT. Czy te rurociągi i kształtki zostały ujęte w przedmiarze robót i w której pozycji.
 
Odp. nr 37
Całość instalacji wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
 
38. W opisie technicznym instalacja wodociągowa jest zapis aby podejścia pod urządzenia prowadzić w bruzdach. W przedmiarze robót wykucie i zamurowanie bruzd nie jest ujęte. Czy ujmować do wyceny wykucie i zamurowanie bruzd jeżeli tak to proszę podać ilość bruzd do wykucia i zamurowania, oraz podstawę wyceny.
 
Odp. nr 38
Wycenić zgodnie z PT.
 
39. Brak zabezpieczeń p-poż (przejścia przez ściany i stropy) między strefami pożarowymi.
 
Odp. nr 39
W zakresie kotłowni zgd. z pkt.26 , pozostała część obiektu jest jedną strefą pożarową.
 
40. Brak badania wody przez Sanepid, czy będzie wymagane przez Inwestora, jeżeli tak to proszę ująć do przedmiaru pozycje na badanie wody przez Sanepid.
 
Odp. nr 40
Kalkulować w Kp.
 
41. Brak baterii umywalkowej dla niepełnosprawnych.
 
Odp. nr 41
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
 
 
V.                   Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna.
42. Brak pozycji na wykonanie robót ziemnych przy wykonaniu poziomów kanalizacyjnych. Proszę uwzględnić tą pozycje w przedmiarze robót.
 
Odp. nr 42
Wycenić roboty ziemne zgd. z ilością rurociągów układanych w wykopie i na podstawie PT.
 
43. Brak pozycji na wykonanie podsypek i obsypek piaskowych przy montażu rurociągów kanalizacyjnych.
 
Odp. nr 43
j.w.
 
44. Brak rewizji na rurociągach kanalizacyjnych. Proszę o zajęcie stanowiska czy będą wymagane, jeżeli tak to proszę podać ilość średnice i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 44
Ująć w wycenie czyszczaki proste zgodnie z PT.
 
45. Proszę doprecyzować czym zakończyć rury wywiewne nad dachem.
 
Odp. nr 45
Zakończyć wywiewką.
 
46. Brak w przedmiarze robót urządzeń dla niepełnosprawnych umywalka i W.C. Proszę te urządzenia ująć do przedmiaru.
 
Odp. nr 46
Wycenić zgodnie z załącznikami i PT
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
 
47. Brak pozycji na wyposażenie sanitariatu dla niepełnosprawnych w pochwyty. Proszę podać typ pochwytów ilość i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 47
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
 
48. Jaki zlewozmywak ująć do wyceny jednokomorowy czy dwukomorowy, nablatowy, czy naszafkowy.
 
Odp. nr 48
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, stalowy, naszafkowy
 
49. W odpowiedziach zamieszczonych na stronie internetowej w dniu 2009-02-25 odpowiedz do pytania nr.7 zalecacie Państwo do spłukiwania pisuarów system Geberit typ Samba, w przedmiarze robót brak jest pozycji na zakup i montaż systemów podtynkowych do pisuarów. Pytanie czy należy ujmować do wyceny systemy podtynkowe do pisuarów, jeżeli tak to proszę podać ilość, podstawę wyceny i w której pozycji w przedmiarze robót należy je ująć.
 
Odp. nr 49
Wycenić trzy kompletne urządzenia spłukujące pisuar zgodnie z podanym typem lub równoważne np. Presto 60B
 
VI.                 Instalacja hydrantowa.
 
50. Brak opłat za pomiary wydatków hydrantów. Czy Inwestor będzie żądał wykonania wydatków hydrantów, jeżeli tak to proszę o ujęcie tej pozycji do przedmiaru robót.
 
Odp. nr 50
Ująć w Kp.
 
51. Brak pozycji na montaż zaworów hydrantowych. Proszę o ujęcie tej pozycji do przedmiaru robót (dotyczy nakładów na robociznę).
 
Odp. nr 51
Wycenić łącznie z poz. nr 123, w poz.122 zmienić obmiar na ø25 [30m] i ø32[37m].
 
52. Brak pozycji na wykonanie rurociągów o śr 1” do hydrantów. Proszę oujęcie tej pozycji do przedmiaru robót z podaniem ilości rurociągów i podstawy wyceny.
 
Odp. nr 52
Podejście do hydrantów stal cynk dn 25 ujęto w poz. 67 kosztorysu.
 
53. Instalacja wodociągowa-hydrantowa nie jest izolowana. Skropliny będą kapać. Należy rozważyć izolację rurociągów i ująć ja do przedmiaru robót.
 
Odp. nr 53
Wycenić izolację rur.
 
54. Proszę podać w jakie gaśnice mają być wyposażone szafki hydrantowe i czy szafki mają być zamykane na klucz czy euro zamek.
 
Odp. nr 54
W PT określono konkretne szafki i gaśnice: rzuty i opis techniczny.
 
55. Proszę o odpowiedz na następujące pytanie. Czy uzyska się podczas pomiarów wydatki na hydrantach 1 dm3/s jeżeli do rurociągu Dn 50mm wpięta jest cała instalacja wodociągowa wewnętrzna.
 
Odp. nr 55
Instalacja wodociągowa w trakcie pożaru nie jest używana.
 
VII.               Instalacja wentylacji mechanicznej.
 
56. Brak klap p-poż na przejściach przez strefy pożarowe. Czy cały obiekt jest jedna strefą pożarową, jeżeli nie to należałoby zamontować klapy p-poż i ująć je do przedmiaru robót z podaniem typu, wymiarów i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 56
Cały obiekt [za wyjątkiem kotłowni] jest jedna strefą pożarową.
 
57. Poz. Nr. 112 czy kratki wentylacyjne maja być wyposażone w żaluzje stałe czy ruchome?
 
Odp. nr 57
Poz. nr 112 dotyczy przepustnic jednopłaszczyznowych, natomiast kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne są wyposażone w przepustnice wielopłaszczyznowe ruchome typu KNA i KWA – katalog w załączeniu.
 
58. Poz.nr.110 i 111 proszę doprecyzować jakie urządzenia ująć do wyceny tej pozycji?
 
Odp. nr 58
Nie wyceniać poz. 110 i 111 – błąd w przedmiarze.
 
59. Proszę o wykaz szczegółowy kanałów i kształtek wentylacyjnych. Wykaz szczegółowy jest niezbędny do prawidłowej wyceny pozycji w tym dziale. W materiałach załączonych do specyfikacji przetargowej brak jest szczegółowego zestawienia tych materiałów.
 
Odp. nr 59
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
 
60. Proszę podać dokładny typ i wyposażenie central wentylacyjnych przewidzianych do montażu.
 
Odp. nr 60
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
 
61. Proszę podać szczegółowy dobór automatyki sterującej praca central wentylacyjnych.
 
Odp. nr 61
Wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w ramach odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania.
 
62. Brak pozycji na regulację i wykonanie pomiarów wydatków wentylacji na poszczególnych kratkach. Proszę o podanie ilości pomiarów i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 62
Skalkulować w Kp.
 
63. Ponieważ centrale wentylacyjne dostarczane są z automatyka sterującą bez okablowania. Proszę o wprowadzenie pozycji na wykonanie okablowania w zakresie Centrala – skrzynka z automatyką.
 
Odp. nr 63
Skalkulować okablowanie wyceną indywidualną.
 
VIII.             Instalacja gazu.
 
 64. W opisie technicznym instalacja wentylacji jest zalecenie , że kanały wentylacyjne mają być malowane i wykonanie tych czynności jest ujęte w przedmiarze robót, natomiast w opisie technicznym i przedmiarze robót brak wzmianki czy kanały wentylacyjne mają być izolowane. Proszę o zajęcie stanowiska czy kanały wentylacyjne mają być izolowane, jeżeli tak to proszę podać typ izolacji, ilość i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 64
Zgodnie z opisem technicznym do projektu [pkt. 7.4.2] wszystkie przewody należy izolować wełną mineralną gr. 30 mm. Ilość zgodna z ilością przewodów podanych w zestawieniu szczegółowym układów wentylacyjnych. Podstawą wyceny jest uproszczona kalkulacja własna Oferentów.
 
65. Poz.nr.127 proszę doprecyzować jakie materiały należy ująć do wyceny tej pozycji?
 
Odp. nr 65
Zlikwidować pozycję.
 
66. Brak pozycji na wykonanie podejść pod odbiorniki gazu. Proszę o podanie ilości podejść, średnicy i podstawę wyceny.
 
Odp. nr 66
Gaz zasilać będzie 2 odbiorniki gazowe (kotły)Średnica podłączenia gazu R3/4”.
 
67. Brak w przedmiarze robót pozycji na zakup i montaż centralki do sterowania czujnikami gazu w kotłowni, pracą elektrozaworu, wyłącznikiem p-poż na kotłownię(wyłącznik ujęto w branży elektrycznej), oraz sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Proszę o ujęcie do przedmiaru robót pozycji na zakup i montaż centralki oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej z podanie typu centralki i podstawy wyceny.
 
Odp. nr 67
Wycenić aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej, w którego skład wchodzi:
-          detektor gazu typ DEX-1 w obudowie przeciwwybuchowej
-          moduł alarmowy typ MD-Z4
-          zawór elektromagnetyczny typu ZB40
-          sygnalizator akustyczny typ S-3A
-          sygnalizator optyczny typ LB-1
-          zasilacz 12V typ PS-2A
68. Proszę podać śr. i typ elektrozaworu.
 
Odp. nr 68
Zawór elektromagnetyczny typu ZB40.
 
69. Poz. nr. 125 pozycja ta dotyczy wykonania próby szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych, natomiast do wykonania próby szczelności w lokalach niemieszkalnych stosuje się poz. z KNR-W 2-15- 0307-04. Proszę o zmianę podstawy wyceny dotyczącej tej pozycji.
 
Odp. nr 69
Zmienić podstawę wyceny
 
70. Proszę o ujęcie w przedmiarze robót pozycji na okablowanie instalacji detekcji gazów.
 
Odp. nr 70
Wycenić w kompletnym systemie detekcji gazu.
 
IX.                 Przyłacza wod-kan
 
71. Brak pozycji na obsługę geodezyjną. Proszę o ujęcie w przedmiarze robót obsługi geodezyjnej.
 
Odp. nr 71
Skalkulować na podstawie PT.
26.03.2009
 
Sprostowanie
 
 
 
1. Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 24.03.2009 r. dotyczącej SIWZ ( odp. 1c) . Zamawiający wyjaśnia że w odpowiedzi chodziło mu o § 52 pkt. 7 projektu umowy, omyłka wyniknęła z formy pytania zadanego przez jednego z Oferentów w dniu 10.03.09 , w odpowiedzi z dnia 24.03.09 jedynie zacytowano fragment z poprzedniej odpowiedzi z dnia 10.03.09.
 
2. Zamawiający koryguje również omyłkę z dnia 24.03.09 dotyczącą odpowiedzi 2b – iż jest to odpowiedź uzupełniająca i korygująca do odpowiedzi z dnia 24.02.09, a nie jak podano z dnia 17.02.09. Jest to omyłka pisarska za którą bardzo przepraszamy.  
 
3. Zamawiający sprostowuje również odpowiedź z dnia 24.03.09 dotyczącą podanego błędnie załącznika  nr 1 – odp.3b. Zamawiającemu chodziło o załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt budowlany hali sportowej – Architektura- Zagospodarowanie hala Model.
 
Za omyłki pisarskie bardzo przepraszamy.


Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-26

 

_________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                            Tarnów Opolski, 27.03.2009 r.
GTiI 341/01/09


Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim

W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej dokumentacji technicznej do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pyt. nr 1
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie okien O4 i O5 z aluminium w kolorze białym, wg producentów okien z PCV ich gabaryty i funkcje nie spłniają wymogu stateczności. Nie będzie można uzyskać na nie atestu i gwarancji.

Odp. nr 1
Proszę okna O4 wycenić jako aluminiowe z profilu ciepłego. W oknach O5 rezygnuje się z uchyłu – wycenić jako przeszklenie stałe, nieotwieralne, wewnętrzne.

Pyt. nr 2
Przedmiar przewiduje w poz. 6 dostawę i montaż 10(7+3)mechanizmów do ręcznego otwierania okien z poziomu parteru. Uchylnych kwater w tych oknach jest łącznie 20. Czy należy zmienić ilość w przedmiarze?

Odp. nr 2
Proszę wycenić 14 szt. ręcznych mechanizmów do uchyłu – tylko do okien O4.

Pyt. nr 3
Czy na pewno mechanizmy otwierania okien z poziomu parteru mają mieć napęd ręczny jak określono w przedmiarze. Kwatery uchylne okna O5 mają powyżej 3m2 powierzchni. Czy ze względu na ich ciężar nie należy zastosować mechanizmu z napędem elektronicznym?

Odp. nr 2
W oknach O5 zrezygnowano z uchyłu – dla obsługi okien O4 wystarczający jest napęd ręczny, który należy wycenić.

Pyt. nr 4
Gdzie projekt przewiduje montaż okien O5. Nie są widoczne na rysunku elewacji.

Odp. nr 4
Są to przeszklenia wewnętrzne oznaczone na rzutach.

Pyt. nr 5
Dokumentacja nie określa sposobu szklenia stolarki okiennej. Czy szyby mają zachować jedynie parametr niskoemisyjności u=1.1, czy istnieją również wymagania co do bezpieczeństwa. Jeżeli tak proszę o określenie parametru np. która szyba w zespoleniu powinna być bezpieczna.

Odp. nr 5
W oknach hali głównej [O4 i O5] zastosować szyby bezpieczne klasy P2 od wewnątrz. Wszystkie pozostałe szklenia szybami klasy O2.

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-27


_________________________________________________________________________________________________________Zał. nr 1: DOCFormularz oferty.doc

Zał. nr 2: DOCOświadczenie o spełnianiu warunków.doc

Zał. nr 3: DOCWykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi.doc

Zał. nr 4: DOCWykaz wykonanych robót budowlanych.doc

Zał. nr 5: DOCwzór umowy.doc

Zał. nr 6: Projekt budowlany hali spotrowej: 

Architektura
 PDFelewacje.pdf
PDFopis hala architektoniczno budowlany.pdf
PDFprzekrój A_A.pdf
PDFprzekrój B_B.pdf
PDFprzekrój C_C.pdf
PDFprzekrój D_D.pdf
PDFrzuty hali parter.pdf
PDFzagospodarowanie hala MODEL (1.pdf
 PDFZestawienie stolarkiTARNÓW.pdf
               

Konstrukcja
PDFopis konstrukcja.pdf
 PDF01_K.pdf
PDF02_K.pdf
PDF03_K.pdf
PDF04_K.pdf
PDF05_K.pdf
PDF06_K.pdf
PDF07_K.pdf
PDF08_K.pdf
PDF09_K.pdf
PDF10_K.pdf
PDF11_K.pdf
PDF12_K.pdf
PDF13_K.pdf
PDF14_K.pdf
PDF15_K.pdf
PDF16_K.pdf
PDF17_K.pdf
PDF18_K.pdf
PDF19_K.pdf
PDF20_K.pdf
PDF21_K.pdf
PDF22_K.pdf
PDF23_K.pdf
PDF24_K.pdf
PDF25_K.pdf

 Wewnętrzne instalacje sanitarne
PDFopis instalacji hala tarnów.pdf
PDFCO parter.pdf
PDFCO piętro.pdf
PDFwentylacja parter.pdf
PDFwentylacja piętro.pdf
PDFwod kan parter i piętro.pdf
 

Wewnętrzne instalacje elektryczne
PDFopis elektryka tarnów.pdf
PDFOświetlenie parter.pdf
 PDFOświetlenie piętro.pdf

Zał. nr 7: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej

PDFOpis_Projektu.pdf
PDFE01.pdf
PDFE02.pdf
PDFE03.pdf
PDFE04.pdf
PDFE05.pdf
PDFE06.pdf
PDFE07.pdf
PDFE08.pdf
PDFE09.pdf
PDFE10.pdf
PDFE11.pdf
PDFE12.pdf
PDFE13.pdf
PDFE14.pdf
PDFE15.pdf
PDFE16.pdf
PDFE17.pdf
PDFE18.pdf

Zał. nr 8: Projekt wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągu

PDFopis-wod-kan-hala Tarnów.pdf
PDF02 zagospodarowanie.pdf
PDF03.pdf
PDF04.pdf
PDF05.pdf
PDF06.pdf
PDF07.pdf
PDF08.pdf
PDF09.pdf
PDF10.pdf

 Zał. nr 9: Przedmiary:
PDFelektryka tarnów PRZEDMIAR.pdf
PDFinstalacje sanitarne PRZEDMIAR.pdf
PDFPrzyłącza wod kan.pdf
PDFTarnów_Architektura Przedmiar.pdf
PDFTarnów_Konstrukcja PRZEDMIAR.pdf
PDFZagospodarowanie Przedmiar.pdf

Zał. nr 10: PDFspecyfikacja hala TARNÓW.pdf

Zał. nr 11: DOCPozwolenie na budowę.doc

 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-02-13

 

 

 

 

 
Tarnów Opolski, 16.03.2009 r.
GTiI 341/01/09
 
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na Budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim
 
 
 
 
      W odpowiedzi na pytanie jednego z Oferenta dotyczącej SIWZ do przetargu na budowę hali sportowej w Tarnowie Opolskim:
 
1. Czy firmy uczestniczące w przetargu powinny dostarczyć do oferty aktualną polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Na jaką minimalną kwotę powinno opiewać ubezpieczenie? Brak w SIWZ.
2. Czy firmy uczestniczące w przetargu powinny dołączyć do oferty aktualne dokumenty potwierdzające, że posiadają wolne środki finansowe lub zdolność kredytową. Jeżeli tak, to na jaką kwotę? Brak w SIWZ.
3. Czy referencje potwierdzające realizacje robót budowlanych polegające na przebudowie wraz z rozbudową obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 19 000 m3 i wartości powyżej 5 000 000 zł są wystarczające?
 
Odpowiadamy:
 
1. Nie , do oferty  przetargowej nie ma wymogu dostarczenia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.    
2. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt X.2.a Wykonawcy uczestniczący w przetargu muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1Pzp (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ), który mówi m.in. o sytuacji ekonomicznej i finansowej jaką musi spełniać Wykonawca. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty przetargowej innych dokumentów potwierdzających wolne środki finansowe lub zdolność kredytową Oferenta.
3. Zamawiający określił w pkt VIII.4, że referencje jakie ma przedstawić Wykonawca mają dotyczyć „…budowy obiektu kubaturowego…”, a nie „ przebudowy wraz z rozbudową obiektu kubaturowego…”, tak więc przedstawione referencje przez Oferenta, Zamawiający uznaje jako nie wystarczające.
 
 
Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-03-16
 
 

_________________________________________________________________________________________________________

 
 


 
 
Tarnów Opolski, 04.05.2009 r.                                                                                                            GTiI 341/01/09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Budowa hali sportowej w Tarnowie Opolskim
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
W.P.B.P. „WROBIS” S.A. ul. Szewska 3 50-053 Wrocław
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
 
 
Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
Nazwa (firma) wykonawcy: Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” Spółka Akcyjna ul. Barbary 21, 40-053 Katowice
4 965 400,00
84,36
2
 MARTIFER KONSTRUKCJE Sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego 16 44-109 Gliwice
6 365 138,29
Oferta odrzucona
3
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno
6 170 374,74
Oferta odrzucona
4
W.P.B.P. „WROBIS” S.A. ul. Szewska 3 50-053 Wrocław
4 188 748,00
100
5
Przedsiębiorstwo Budowlane „Rekonsbud” sp. z o.o. ul. Budowlanych 5 45-005 Opole
5 124 000,00
Oferta odrzucona
6
 Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 25, 46-054 Opole
5 132 721,07
Oferta odrzucona
7
Konsorcjum:
Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice
SPEC BAU POLSKA Sp. z o.o. ul. Zaborska 1A, 32-600 Oświęcim
4 787 175,07
87,50
8
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. Ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
5 819 400,00
Oferta odrzucona
9
Przedsiębiorstwo Eksportu Usług Technicznych „OPEX” S.A. ul. Ozimska 153, 45-309 Opole
5 868 995,66
Oferta odrzucona
10
Resto Sp. z o.o. ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów
6 306 000,00
Oferta odrzucona
11
 Zakład Ogólnobudowlany „GERLIC”E.Gerlic ul. Oleska 28, 42-700 Lubliniec
5 143 835,19
Oferta odrzucona
12
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Plac Piastów 10, 44-100 Gliwice
5 419 920,00
Oferta odrzucona
13
 Konsorcjum Firm:
TECHBUD SP. z o.o., Ul. Kwiatowa 40, 45-569 Opole
IXO Serwis Sp. z o.o. , Ul. Piaskowa 40, 47-200 Kędzierzyn- Koźle
5 480 240,00
Oferta odrzucona
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przeprowadzonym postępowaniu zostało odrzuconych 10 ofert. Oferta nr 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,  zostały odrzucone zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych – została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
Pozostałe oferty spełniły wymagania SIWZ i nie przekroczyły kwoty jakie zabezpieczono na ten cel.
 
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń

 
 
Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-05-04
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Tarnów Opolski, 21.05.2009 r.
 
 
 
 
 
GTiI 341/01/09
 
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
   Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : „Budowa hali sportowej w Tarnowie Opolskim” zawarto umowę w dniu 21.05.2009r  z Wykonawcą :
 
W.P.B.P. „WROBIS” S.A. ul. Szewska 3 50-053 Wrocław
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

         

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-05-21