Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010r: Ogłoszenie o przetargu -DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OP. WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.

Strona archiwalna

 

Tarnów Opolski: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OPOLSKI WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU.
Numer ogłoszenia: 92955 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej , Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TARNÓW OPOLSKI WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnów Opolski wraz z opiekunem do szkół i placówek oświatowych w Opolu w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwożeniu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski wraz z opiekunem do szkół i placówek w Opolu w dni nauki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) własnym środkiem transportu według wyszczególnionego zadania: Liczba osób do przewozu - 8 i opiekun. Przebieg dzienny środka transportu określa się na około 125km. Miedziana, ul. Wiejska - 1 osoba Kosorowice, ul. Opolska (przystanek PKS) - 2 osoby Tarnów Opolski (przystanki PKS) - 5 Dowóz na zajęcia : Opole, ul. Ks. Opolskich 21 - na godz. 745 Opole, ul. Bytnara Rudego 7 - na godz. 755 Odbiór uczniów ze szkół około godziny 1500 . Do Wykonawcy należy ułożenie optymalnych tras i ilości kursów. Wykonawca musi przewidzieć przy planowaniu kursów miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób, w tym opiekuna zapewnionego przez Wykonawcę do sprawowania opieki nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi. W trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany ilości dzieci dowożonych do szkół i placówek w trakcie trwania umowy, a także tras spowodowanych zmianą ilości dowożonych dzieci. O konieczności zmiany trasy i liczby kilometrów lub likwidacji trasy Zamawiający informuje Przewoźnika telefonicznie, co następnie zostanie potwierdzone pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia w/w rezygnacji. Imienny wykaz przewożonych osób, ich adresy będą udostępnione przy podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnia /NIe spełnia
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnia /NIe spełnia
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnia /NIe spełnia
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnia /NIe spełnia
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnia /NIe spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  koncesję, zezwolenie lub licencję
·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·                  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                   
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany ilości dzieci dowożonych do szkół i placówek w trakcie trwania umowy, a także tras spowodowanych zmianą ilości dowożonych dzieci. O konieczności zmiany trasy i liczby kilometrów lub likwidacji trasy Zamawiający informuje Przewoźnika telefonicznie, co następnie zostanie potwierdzone pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia w/w rezygnacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

DOCzałaczniki.doc

DOCSIWZ.doc

 

Podmiot udostępniający: Bioro Obsługi Oświaty Samorządowej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                Tarnów Opolski, 27.05.2010 r.
 
WK-0717-P-4/10
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnów Opolski wraz z opiekunem do szkół i placówek oświatowych w Opolu.
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Transport – Usługi „Mateja” Józef Mateja, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Św. Marcina 21
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
           

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
Omega – Smak Podróży, 46-065 Opole, ul. Reymonta 14/72
2,80
Oferta odrzucona
2
B. Majda Rehabilitacja, Turystyka, Przewozy, 34-680 Opole, ul. Małgorzaty 9
4,00
Oferta odrzucona
3
PHU BOLID, 45-574 Opole, ul. Podmiejska 37
2,12
Oferta odrzucona
4
Transport-Usługi „Mateja” Józef Mateja, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Św. Marcina 21
3,00
100
5
TRANS LOGISTIC Transport Krajowy i Zagraniczny Mariusz Nalepa, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 2B
2,65
Oferta odrzucona
6
PHU Urszula Watraszyńska Transport Sanitarny, 47-330 Zdzieszowice, ul. Górna 34/9
2,19
Oferta odrzucona

 
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przeprowadzonym postępowaniu zostało odrzuconych 5 ofert. Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust1 pkt. 2 w/w ustawy – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.
Oferta nr 4 spełnia wymagania SIWZ i nie przekroczyła kwoty jaką zabezpieczono na ten cel.
 
 3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
Podmiot udostępniający: Bioro Obsługi Oświaty Samorządowej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 27,05,2010
 
 
 
 
 
 
 

 

PDFInformacja o zawarciu umowy.pdf

Podmiot udostępniający: Bioro Obsługi Oświaty Samorządowej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 07.06,2010