Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010r: Ogłoszenie -utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesjiOgłoszenie o zamówienie - roboty drogowe

Strona archiwalna

 

 

Tarnów Opolski: Utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesji
Numer ogłoszenia: 176563 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644282, faks 077 4644282.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesji.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie ulic kamieniem na powierzchni 1 251 m2 w miejscowości Walidrogi. Długość remontowanych dróg wynosi : 1. Ulica Słoneczna 224 mb x 3 2. Ulica Lawendowa 193 mb x 3 Stan istniejący - droga gruntowa. Remont drogi polega na wykorytowaniu drogi na głębokość 20 cm z wywozem 75 % urobku na odległość do 1 km z wykonaniem warstwy utwardzenia kamieniem łamanym z koniecznością zastosowania tłucznia frakcji 0-63 i 0-32 mm granitowego w dwóch warstwach: - górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm; - dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm gr. 15 cm; wraz z zagęszczeniem oraz wyprofilowaniem jednostronnego spadku poprzecznego i podłużnego zgodnego z ukształtowaniem terenu (po uzgodnieniu z zamawiającym).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·                  Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniajacych przedmiotowo związanych z robotami drogowymi do 50 % zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnia/nie spełnia
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnia/nie spełnia
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnia/nie spełnia
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnia/nie spełnia
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                   
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

DOCprojekt_umowy1 remont pzp.doc

DOCFormularz.doc

PDFSłoneczna.pdf

PDFLawendowa.pdf

DOCWykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

PDFprzedmiar.pdf

DOCOkładka SST .doc

DOCspis treści .doc

DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.doc

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc

DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.doc

DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogólne.doc

DOCD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.doc

DOCD.02.01.01-Wykonywanie wykopów w gr.nieskalistych.doc

DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc

DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc

 


 

Tarnów Opolski, 14.07.2010 r.
GTiI 341/02/10
 
 
 
Sprostowanie
 
             Gmina Tarnów Opolski pragnie sprostować oczywistą omyłkę w punkcie 7.10 SIWZ. Obecnie posiada on brzmienie:
 
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
                         Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć).
                        Oferta  na wykonanie jest „Remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w miejscowości Przywory – Etap I”
 
Nie otwierać przed 21.07.2010 godz . 10-tą
 
Po zmianie punkt 7.10 SIWZ brzmi:
 
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
                         Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć).
                        Oferta  na wykonanie jest „Utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesji”
 
 
 Nie otwierać przed 21.07.2010 godz . 10-tą
Pozostałe punkty SIWZ nie ulegają zmianie
 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 05.07.2010

 

 

 


 

 

Tarnów Opolski, 10.08.2010 r.
 
GTiI 341/02/10
                                                                                         
                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesji”
 
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski BISKUPICE 13, 46-331 Radłów
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (65 878,00 zł)
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
           

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
Usługi Transportowe Budownictwo-Handel
Henryk Spiżak ul. Polna 22 Sidzina, 48-320 Skoroszyce
 
Oferta odrzucona
-
2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski BISKUPICE 13, 46-331 Radłów
 
48 647,45
100
3
P.U.H.”DOMAX’ Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów
 
68 983,38
70,52

 
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Oferta nr 1 podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 - jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3. Pozostałe oferty spełniały wymagania SIWZ . Pozostali Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu  
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
 
 
Tarnów Opolski, 18.08.2010 r.
 
 
 
GTiI 341/02/10
 
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Utwardzenie ulic kamieniem w Walidrogach ul. Słoneczna ( z wyłączeniem własności prywatnej) części ul. Lawendowej do ostatniej posesji”
 
 
 zawarto umowę w dniu 18.08.2010 r.  z Wykonawcą :
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski BISKUPICE 13, 46-331 Radłów
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 10.08.2010