Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników

Tarnów Opolski: Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
Numer ogłoszenia: 311374 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na wstawianiu pojemników Wykonawcy do zbierania odpadów na terenie gminy Tarnów Opolski oraz ich dzierżawa do końca obowiązywania umowy, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 34.92.84.80-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu nr 159562 - 2014 z 12.05.2014 r. dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o., Wiejska 13, 46-050 Przywory, kraj/woj. opolskie.

   


 

Tarnów Opolski: Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników
Numer ogłoszenia: 334094 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311374 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dodatkowe usługi wstawiania i dzierżawy pojemników.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na wstawianiu pojemników Wykonawcy do zbierania odpadów na terenie gminy Tarnów Opolski oraz ich dzierżawa do końca obowiązywania umowy, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 34.92.84.80-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o., Wiejska 13, 46-050 Przywory, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5679,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6985,54

 • Oferta z najniższą ceną: 6985,54 / Oferta z najwyższą ceną: 6985,54

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu nr 159562 - 2014 z 12.05.2014 r. dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające: -zamierza się udzielić dotychczasowemu Wykonawcy, tj. PTI Sp. z o.o. -polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, -jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, -zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienia uzupełniające zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi mniej niż 20 % robót podstawowych (zgodnie z SIWZ) tj. 5.679,30 zł netto w okresie 33 m-cy, począwszy od X 2014 W ciągu ostatnich kilku miesięcy zwiększyła się liczba gospodarstw domowych, które złożyły deklaracje w zakresie gospodarowania odpadami. Aktualnie ich liczba wynosi 2049 szt. z czego wynika, że brakuje nam po 29 szt. pojemników dla każdej frakcji odpadów. Deklaracje systematycznie wpływają do Urzędu Gminy, ze względu na prowadzoną kontrolę posesji, które nie złożyły jeszcze deklaracji. Zapotrzebowanie określono więc na poziomie 100 szt. (50 szt. poj. na papier i plastik i 50 szt. poj. na szkło), ponieważ pojemniki na odpady zmieszane są jeszcze w dyspozycji Zamawiającego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa złożyła zapotrzebowanie na 2 poj. na odpady segregowane o poj. 1100 l.