Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.

Tarnów Opolski: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 317512 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, eko groszek, kostka, koks, miał węglowy na sezon grzewczy 2014/2015 r. do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. Przewidywaną ilość, asortyment oraz liczbę dostaw opału dla jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski będących przedmiotem zamówienia przedstawia tabela zamieszczona w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy zał. nr 1

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul Dworcowa 6, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul Dworcowa 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZIPZałączniki do przetargu.zip
 


Numer ogłoszenia: 322146 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 317512 - 2014 data 24.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644 132, fax. 77 4644282.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Numer ogłoszenia: 323858 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 317512 - 2014 data 24.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, fax. 77 4644282.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 03.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul Dworcowa 6..
 • W ogłoszeniu powinno być: 06.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul Dworcowa 6.

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

DOCMUmowa przetarg dostawa opalu IIa.docm


PDFZmiana treści SIWZ (2).pdf

DOCMUmowa przetarg dostawa opalu IIa(2).docm


ZPE.271.10.2014                                                                                                      Tarnów Opolski, 10.10.2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

                Na podstwie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) informuję, że Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015" dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty nr 2 złożonej przez EKOSIL Zdzisław Dzieciuch ul. Handlowa 2 c 41-807 Zabrze .

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełniała wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów, po przeliczeniu ceny (kryterium oceny ofert) na punkty, w/g ustalonego w specyfikacji wzoru. Złożona oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

PODPISANIE UMOWY

W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

Termin zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy przekazujemy na załączonym zestawieniu streszczenie oferty, zawierające przyznaną łączną punktację:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ogółem punktacja ofert

(kryterium cena -100%)

 

1.

Eurokomers Sp. zo.o.

44-351 Turza Śląska

ul. Bogumińska 77c             

98%

2.

EKOSIL Zdzisław Dzieciuch

ul. Handlowa 2 c

41-807 Zabrze

100%

3.

GS OMB Sp. z o.o. Sp. k.

63-460 Nowe Skalmierzyce

ul. 29. Grudnia 2c

93%

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"Agroplon" Małgorzata Wołczańska

46-134 Głuszyna                             

ul. Główna 38

 

97%

5.

IMEX-PIECHOTA I Sp. zo.o. Sp.k.

ul. Portowa 7

45-116 Opole

89%

6.

EWPOL Ewelina Zawadzka

ul. Prusa 13

47-180 Izbicko

94%

 Tarnów Opolski: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 353858 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 317512 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2014/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, eko groszek, kostka, koks, miał węglowy na sezon grzewczy 2014/2015 r. do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. Przewidywaną ilość, asortyment oraz liczbę dostaw opału dla jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski będących przedmiotem zamówienia przedstawia tabela zamieszczona w SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EKOSIL Zdzisław Dzieciuch, Handlowa 2c, 41-807 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 190041,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 233754,58

 • Oferta z najniższą ceną: 233754,58 / Oferta z najwyższą ceną: 260901,00

 • Waluta: PLN.