Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010r: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- zbycie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Tarnowie Opolskim

Strona archiwalna

 

 

                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony              
                przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi
                 publiczne i zabudowę wielorodzinną oraz nieruchomości niezabudowane 
                 przeznaczone- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną       
                                          
 
1.Nieruchomośći przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach:
   705/155 obręb Walidrogi ,  893 obręb Tarnów Opolski
  
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   76105, 76162
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
 
    705/155 o pow.0.0924 ha zabudowana - sanitariaty        cena wywoławcza:             110.000 zł            
   
    893 o pow.0.0820 ha         niezabudowana                       cena wywoławcza:               67.000 zł
     
   Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość
 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op  nieruchomości przeznaczone
    są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w miejscowości Walidrogi nieruchomość
    przeznaczona pod usługi publiczne i zabudowę wielorodzinną.
 
5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma przeszkód
  w rozporządzaniu nimi.
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 18.08.2010 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2010 r. o godz.12 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864
 
                                                                                                          Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
 

 

 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2010-07-19