Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010: Ogłoszenie o przetargu -Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim

Tarnów Opolski: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W TARNOWIE OPOLSKIM
Numer ogłoszenia: 267879 - 2010; data zamieszczenia: 29.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644282, faks 077 4644282.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W TARNOWIE OPOLSKIM.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego, Moje Boisko- Orlik 2012 w Tarnowie Opolskim. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu (sztuczna trawa) o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 1.Typ włókna: monofil 2.Skład chemiczny włókna; polietylen 3.Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) - wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2.Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) - podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. - wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki - wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka 2.3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.4. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 10 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 2.5. Chodniki Ciągi komunikacyjne - chodnik prowadzący do budynku zaplecza boisk - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ). 2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) 2.7. Wycinka i nasadzenie drzew zgodnie z projektem Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6: - na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. - na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - 60 miesięcy 2.8. Budowa budynku sanitarno-szatniowego Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamowiający dopuszcza udzielenie robót uzupełniajacych przedmiotowo związanych z głównym przedmiotem zamówienia do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 31 1090 2242 0000 0005 7801 5303 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr 3 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia / nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia / nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia / nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia / nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia / nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty
  A.Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1.Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. 2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 3.Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. 4.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. B.Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: 1.Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) 2.Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 3.Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 4.Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 5.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 7 do SIWZ (wskazana data podpisania); 2 )Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); 3) Zobowiązanie innych podmiotów, w szczególności pisemne, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy; 4) Dowód wniesienia wadium na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ, 5) Próbki z metryką określającą nazwę producenta i typ: - trawa syntetyczna o wym. 200 x 250 mm., - podkład pod trawę - poliuretan o wym. 120 x 200 mm , - granulat wypełnienia trawy 100 g., - nawierzchnia poliuretanowa o wym. 150 x 150 mm.
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Jakość trawy syntetycznej - 25
 • 3 - Jakość nawierzchni poliuretanowej - 15
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy w przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących taką konieczność, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip. tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pok. nr 3.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pok. nr 3.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projek współfiznasowany z dotacji z urzędu państwa i urzędu marszałkowskiego.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 ZAŁĄCZNIKI:

               ARCHITEKTURA

                 ELEKTRYKA

              INSTALACJE SANITARNE

            PRZEDMIAR ROBÓT

           SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

          ZAGOSPODAROWANIE

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-09-29

 

 

 

 

Tarnów Opolski, 11.10.2010 r.
GTiI 341/07/10
 
 
Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu na: BUDOWĘ KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W TARNOWIE OPOLSKIM
 
 
 
W związku z zapytaniami jednego z oferentów do w/w przetargu:
 
Pytanie dotyczy spełnienia warunku nr 2 podpunkt d rozdział 18 SIWZ ‘jakość trawy syntetycznej – KJ”
 1. Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wypełnieniem trawy będzie EPDM?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza badania laboratoryjne trawy syntetycznej wykonane na innym rodzaju wypełnienia niż granulat termoplastyczny
 3. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek SIWZ Rozdział 18 punkt 2 podpunkt d dla nawierzchni z trawy, której włókna mają w przekroju kształt „S” i uzbrojone sa w rdzeń sprężysty, grubości włókna wynosi 350 mikronów, podkład trawy wykonany jest z poliuretanu lecz badania Labosport wykonano z granulatem innym niż Termoplastik.
 4. Czy Zamawiający bierze pod uwagę zakończenie realizacji zadania w przyszłym roku z powodu braku możliwości wykonania nawierzchni sportowych zgodnie z technologią ich układania?
 5. Czy Zamawiający uzna warunek nr 3 podpunkt g rozdział 18 SIWZ za spełniony jeżeli odporność na uderzenie: powierzchnia kulki (mm2), stan nawierzchni po badaniu wynosi 550+/-50 (bez zmian)
 
Zamawiający w rozdziale 11 wymienia załączniki jakie należy dołączyć do oferty, min „podkład pod trawę –poliretan o wym. 120x200 mm”
Pytanie: Czy chodzi o poliuretanowy podkład trawy który stanowi jej spód? Czy trzeba go dostarczyć”
 
 
Odpowiadamy:
 
Ad 1
Zamawiający dopuszcza wypełnienie granulatem typu EPDM, który nie jest produktem wtórnym pochodzącym w recyklingu – granulat ma być produktem pierwotnym wytworzonym specjalnie w tym celu.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu typu SBR.
 
Ad 2
Zamawiający dopuszcza badania laboratoryjne trawy syntetycznej wykonane na wypełnieniu z granulatu termoplastycznego oraz typu EPDM.
 
Ad 3
Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnej trawy o parametrach wyższych lub równych od określonych w SIWZ, PT, STWIORB.
 
Opisany w pytaniu parametr jest wyższy od określonego przez Zamawiającego[350>330], jest to materiał w podanym zakresie równoważny[parametr lepszy] – dopuszcza się jego zastosowanie. Pozostałe parametry muszą być równe lub lepsze od opisanych w dokumentach przetargowych.
Kształt włókna o przekroju „S” z rdzeniem spełnia stawiany wymóg kształtu łukowego i może zostać zastosowany.
Ad 4
Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem do SIWZ:
 
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy w przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących taką konieczność, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na:
a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy,
b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy,
d) zmianie okresu rękojmi,
e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia.
 
Ad 5
Zamawiający uzna warunek za spełniony
 
W projekcie nie występuje dodatkowy podkład poliuretanowy pod trawę – przy zaprojektowanej wymagane wysokości trawy nie stosuje się dodatkowego podkładu. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbkę trawy na podkładzie poliuretanowym
 
 
 
 
 

Tarnów Opolski, 08.11.2010 r.

 

GTiI 341/07/10

                                                                                                                                                                                                                          

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

 

Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

NA BUDOWĘ KOMPLEKSU SPORTOWEGO

„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W TARNOWIE  OPOLSKIM

 

wybrano ofertę złożoną przez:

 

Moris – Sport Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

 

   Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (1 310 568,76 zł)

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

           

Lp.

 

Nazwa i adres  Wykonawcy

Cena oferty (z VAT) zł.

Kryterium oceny oferty – „cena oferty”

Ilość punktów

1

Moris – Sport Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

 

 

1 310 568,76 zł

 

100

 

1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a  obowiązującej ustawy Pzp.

 

Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

2.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.

 

 

 

Tarnów Opolski, 09.11.2010 r.

 

 

 

GTiI 341/07/10

 

 

 

 

 

Informacja o zawarciu umowy

 

 

Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050

 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

BUDOWA  KOMPLEKSU SPORTOWEGO

„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W TARNOWIE  OPOLSKIM

 

 

 zawarto umowę w dniu 08.11.2010 r  z Wykonawcą :

 

Moris – Sport Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.