Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ulicy Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ulicy Konwalii i Stokrotek - 15.11.2010r.

Tarnów Opolski: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii i Stokrotek
Numer ogłoszenia: 307099 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644282, faks 077 4644282.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii i Stokrotek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie sieci wodociągowej wraz z hydrantami w m. Tarnów Opolski oraz w m. Walidrogi. Sieć należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości systemu PE-HD klasy 100 do wody zimnej PN 10 (SDR 17). Stosować rury o średnicach zewnętrznych Dz 110 i 160 mm. Stosować kształtki systemu PE 100 zgrzewane. Montować zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe na PN 10 z obudowami i trzpieniami teleskopowymi przedłużonymi do skrzynek ulicznych. Hydranty montować nadziemne przeciwpożarowe o średnicy DN 80 mm. Zakres obejmuje: Tarnów Opolski: a)sieć wodociągowa Dz 110 PE-HD L= 587 mb wraz z rurą ochronną Dz 225 PE-HD L= 12 m b) hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm - 6 szt. c) kształtki Walidrogi: a) sieć wodociągowa Dz 160 PE-HD L= 170 mb b) kształtki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniajacych przedmiotowo związanych z robotami drogowymi do 50 % zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących konieczność zmiany umowy, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr.3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr.3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCSIWZ. wodociąg T.Op. i Walidrogi.doc


 DOCZał.1 Formularz.doc

DOCZał.2 Projekt umowy .doc

Zał. nr 3 i 4 

Tarnów Opolski:

DOCprojekt budowlany.doc

DOCprzedmiar.doc

DOCrys.1.doc

DOCrys.2.doc

DOCrys.3.doc

DOCrys.3a.doc

DOCrys.4.doc

DOCrys.5.doc

 

Walidrogi:

DOCprojekt budowlany - Walidrogi.doc


DOCprzedmiar - Walidrogi.doc

DOCrys. z zaznaczeniem na zielono zakresu do wykonania.doc

PDFWalidrogi-11-10-2010-plan-1.pdf

 

DOCZał.5 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

Zał nr 6 - specyfikacja techniczna:

DOCSpecyfikacja techniczna 0000.doc

DOCSpecyfikacja techniczna 0100.doc

DOCSpecyfikacja techniczna 0200.doc

DOCSpecyfikacja techniczna 0300.doc

DOCSpecyfikacja techniczna 0301.doc

DOCSpecyfikacja techniczna 0302.doc

DOCSpecyfikacja techniczna 0303.doc

 

Tarnów Opolski, 04.11.2010 r.
 
GTiI 341/09/10
 
 
 
 
 
Sprostowanie
 
 
 
 
 
 
            W związku z ogłoszonym przetargiem informujemy iż przedmiar dotyczący budowy wodociągu w miejscowości Walidrogi należy wyliczyć dla długości sieci o średnicy φ160 o długości 170 m wraz z zasuwą, zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik do SIWZ na którym zaznaczono zakres do wykonania w miejscowości Walidrogi i opisem zawartym w SIWZ. Ponadto informujemy iż wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej leży po stronie Wykonawcy.
 
 
 


 
 
 
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 307099-2010 z dnia 2010-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów Opolski
Wykonanie sieci wodociągowej wraz z hydrantami w m. Tarnów Opolski oraz w m. Walidrogi. Sieć należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości systemu PE-HD klasy 100 do wody zimnej PN 10 (SDR 17). Stosować...
Termin składania ofert: 2010-11-15

 

Numer ogłoszenia: 314871 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 307099 - 2010 data 29.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644282, fax. 077 4644282.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termina składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr.3..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termina składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr.3..

 

DOCZmiana SIWZ.doc
 

 

Tarnów Opolski, 09.11.2010 r.
GTiI 341/09/10
 
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego pn.„Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii i Stokrotek” o treści:
 
 
            W załączonych przedmiarach brak jest robót drogowych natomiast Specyfikacja techniczna mówi o podbudowie z tłucznia oraz nawierzchni i chodnika z kostki brukowej. Czy należy w ofercie ująć roboty drogowe? Jeśli tak to prosimy o dołączenie do SIWZ przedmiaru.
Jednocześnie prosimy o skorygowanie przedmiaru na Walidrogi. Zakres ten w załączonym przedmiarze na stronie internetowej mówi o rurach PEHD dn 110 o długości 1169 mb a powinno być PEHD dn 160 o długości 170 mb.
 
Odpowiadamy:
 
Specyfikacja techniczna obejmuje szerszy zakres robót, który nie jest konieczny do wykonania przedmiotowego zamówienia. Przetarg nie obejmuje robót drogowych związanych z nawierzchnią oraz chodnikiem z kostki brukowej betonowej Elementem stanowiącym przedmiot zamówienia jest jednak przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego w Tarnowie jest to nawierzchnia gruntowa w Walidrogach nawierzchnia utwardzona tłuczniem kamiennym.
W nawiązaniu do odpowiedzi załączamy skorygowany przedmiar robót na Walidrogi.

JPEGwalidrogi-4.jpeg

 JPEGwalidrogi-3.jpeg
 

JPEGwalidrogi-2.jpeg
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-10-29

 

 

 

 

 

Tarnów Opolski, 23.11.2010 r.
 
GTiI 341/09/10
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
Unieważnienie postępowania
 
 
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
 
 
Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii i Stokrotek”
 
 
 
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ponadto zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na w/w zadanie to 97 000,00 zł.
 
 
Tarnów Opolski, 31.03.2011 r.
GT.271.02.2011
 
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie jednego z Oferentów
 
 
 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego pn.„Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii” o treści:
 
Czy zostanie spełniony warunek posiadania dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie i w terminie w formie poświadczenia przez Gminę, która to aportem wniosła do naszej Spółki kapitał i na jego podstawie Wodociągi i Spółka z o.o. były jednocześnie inwestorem i wykonawcą robót.
 
Odpowiadamy:
             Jeżeli oferent przedstawi w/w dokument, który będzie zgodny z zapisem punktu 6.1.3 SIWZ, Zamawiający uzna iż warunek określony w punkcie 5.5 SIWZ jest spełniony.