Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Walidrogach

                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony              
                przetarg ustny na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
                 usług publicznych, komercyjnych i urządzeń transportu samochodowego
                                                 
1.Nieruchomośći  przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach: 248/155, 249/155 obręb Walidrogi 
 
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr  77904
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
 
    248/155 o pow.0.0090 ha
    249/155 o pow.0.6570 ha                    cena wywoławcza                  577.000 zł
                             0.6660 ha
   Podatek Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość
 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Walidrogi teren ten przeznaczony jest                                   
    pod zabudowę usług publicznych, komercyjnych i urządzeń transportu samochodowego.
 
5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma przeszkód
  w rozporządzaniu nimi.
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 03.06.2011 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
  na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 6 czerwca  2011 r. o godz.12 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864
 
               

 
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)