Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011-Przetarg-utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji

 Utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji
Numer ogłoszenia: 136698 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski , Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644781.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goktop.cba.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących tej operacji.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim w celu utworzenia pracowni ceramicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i jego montażem oraz zakupem materiałów służących tej operacji. 1. zakres robót remontowo budowlanych obejmuje : - demontaż starych urządzeń projekcyjnych, - wyjęcie drzwi wewnętrznych z przedsionka do pomieszczenia projektorów i z przedsionka do magazynu filmów, - zdjęcie umywalki, - wykucie zaślepienia trzech otworów okiennych i wykucie ściany celem uzyskania otworu okiennego o wysokości 210cm. Szerokość otworu okiennego pozostaje bez zmiany- 80cm, - uzupełnienie do pełnej grubości ściany zaślepionych trzech otworów okiennych. Grubość muru do uzupełnienia-18cm, - zerwanie posadzki z płytek ceramicznych i wykładziny PCV, - uzupełnienie i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej z przystosowaniem do wymogów pracowni ceramicznej, - zdjęcie grzejników centralnego ogrzewania, - uzupełnienie tynków wewnętrznych, - osadzenie okien-3szt., - oczyszczenie tynków z pozostałości farby i wykonanie gładzi jednowarstwowej na istniejących tynkach cem.- wap., - wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w obrębie zlewozmywaka o pow. 5,0m2, - wykonanie warstwy uzupełniającej ubytki i wyrównawczej pod posadzkę, - ułożenie posadzki z płytek kamionkowych GRES w całym pomieszczeniu pracowni, - osadzenie parapetów okiennych, - zainstalowanie zlewozmywaka z baterią i odpływem, - dwukrotne malowanie ścian i sufitów pracowni farbami lateksowymi w jasnym kolorze lub bieli, - pomalowanie ściany od strony holu farbą emulsyjną w kolorze zbliżonym do istniejącego, - założenie opraw instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w pracowni ceramicznej, - ponowne zawieszenie grzejników. 2. Wykaz sprzętów i materiałów o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 9: - piec do wypału ceramiki-1 szt. - koło garncarskie-2 szt. - koło garncarskie-2 szt. - stół na warsztaty-2 szt. - krzesło-10 szt. - regał-2 szt. - szafa na glinę-1 szt. - płyta do wyrabiania gliny-2 szt. - pojemnik na glinę-1 szt. - wyciąg wentylacyjny-1 szt. - zestaw farb majolikowych do ceramiki-40 szt. - zestaw szkliw ceramicznych-100 szt. - zestaw mas ceramicznych-10 szt. - angoby do ceramiki-30 szt. - narzędzia do obróbki ceramiki-10 szt. 3.Oferowany przez wykonawcę sprzęt i materiały muszą być fabrycznie nowe. 4. Sprzęt musi pochodzić z legalnego źródła, zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. 5.Sprzęt objęty jest bezpłatnym serwisem gwarancyjnym obejmującym naprawę na miejscu instalacji lub wymianę ulegających awarii elementów. 6. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarcza listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń w postaci arkusza gwarancyjnego zawierającego zobowiązania wynikające z umowy 7. Wszystkie sprzęty i materiały wchodzące w skład przedmioty zamówienia musza posiadać certyfikaty i atesty, które należy dostarczyć zamawiającemu podczas dostawy sprzętu. 8. Na dostarczony sprzęt stanowiące przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji. 7. Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających przedmiotowo związanych z głównym przedmiotem zamówienia dotyczącym robót budowlanych i rozbiórkowych w wysokości do n50 % zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.00.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.33.22.00-5, 42.30.00.00-9, 42.64.12.00-3, 39.15.12.00-7, 39.11.20.00-0, 39.14.11.00-3, 39.14.13.00-5, 39.71.40.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących konieczność zmiany umowy, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gok_top@o2.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim Ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim Ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi- objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePodmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: GOK
Data wytworzenia: 31.05.2011