Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011- ogłoszenie o przetargu- Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach

 Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach
Numer ogłoszenia: 144380 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego budynku w Kosorowicach zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do SIWZ polegające na: - rozwiązaniu układu komunikacyjnego wokół budynku - dowiązaniu projektowanego układu do nowopowstającego terenu parkowego - utwardzeniu istniejącej nawierzchni placu z jej odwodnieniem - utwardzeniu istniejącej nawierzchni ciągów pieszych Roboty drogowe nawierzchniowe: - korytowanie powierzchni - 1099 m2 - utwardzenie nawierzchni placu z kostki betonowej 10x20x8 na podbudowie z tłucznia kamienia łamanego gr.20 cm - 880 m2 - utwardzenie powierzchni ciągów pieszych kostką betonową 10x20x6 na podbudowie z tłucznia kamienia łamanego gr.10 cm - 219 m2 - krawężniki na podbudowie z betonu C12/15 - 220 mb - obrzeża betonowe na podbudowie z betonu C12/15- 170 mb - tereny zielone - 256 m2 Ponadto należ wykonać odwodnienia powierzchni: - Koryto ściekowe betonowe 30x10,5x50 - 54 mb - Studnie chłonne dn 1000 mm - 4 szt - Wpusty drogowe dn 450 mm - 4 szt - Przykanaliki dn 200 mm - 6 mb.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających przedmiotow związanych z robotami drogowymi stanowiącymi przedmiot zamówienia do 50 % zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących konieczność zmiany umowy, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pok. nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - w ramach działania 413- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Tarnów Opolski, 16.06.2011.

GT.271.06.2011

Wyjaśnienie dot. latarni ulicznych 

 

W związku z niewyczerpującym opisem lamp – latarni ulicznych w  przetargu nieograniczonym pn:  „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach”. Wyjaśniamy, iż Zamawiającemu chodziło o lampy solarne parkowo – ogrodowe dwuramienne pokryte powłoką antykorozyjną, F100 o wysokości słupa od 3 -4,5 m. odpowiednio usadowionego. Czas pracy lampy od 8-10 h/dzień. Źródło światła – 2 szt. po 9 W świetlówka LED jako opcja. Wyłącznik zmierzchowo – programowalny. Akumulator 2 szt po 80 Ah/12V. 


 

Tarnów Opolski, 29.06.2011 r.

 GT.271.06.2011

                       

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

 Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach”

wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane MAR – BUD ul. Moniuszki 19, 48-100 Głubczyce

Uzasadnienie wyboru:

    Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą  cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (260 000,00 zł)

 Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa i adres  Wykonawcy

Cena oferty (z VAT) zł.

Kryterium oceny oferty – „cena oferty”

Ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów

213 565,78

73,95

2.

Zakład Produkcyjno – Handlowo-Usługowy „ZAKS” Andrzej Zakrzewski ul. J.Cygana 4, 45-131 Opole

246 535,95

64,06

3.

K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

183 669,14

85,98

4.

GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek ul. Stawowa 41 47-180 Izbicko

212 986,38

74,15

5.

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy ‘BET – BRUK” Zbigniew Bryś , Pl. Niepodległości 1, 42-700 Lubliniec

193 894,44

81,45

6.

P.U.H.”DOMAX” Arkadiusz Mika ul.Grabińska 8 42-283 Boronów

171 775,75

91,94

7

Spółdzielnia SUR PRÓSZKÓW ul. Kościuszki 23 , 46-060 Prószków

185 416,97

85,17

 

8

Zakład Remontowo – Usługowy „DOMEK” Barbara Chwołka ul. Walki Młodych 68, 63-600 Kępno

221 500,80

71,30

 

9

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane MAR – BUD ul. Moniuszki 19, 48-100 Głubczyce

157 922,58

100

10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „GREMBUD” ul. Akacjowa 69, 45-434 Opole

232 470,00

67,93

 

 1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych t.j.w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 2. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona - -wszystkie złożone oferty spełniały wymagania SIWZ, żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu

 3.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.

  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144380 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego budynku w Kosorowicach zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do SIWZ polegające na: - rozwiązaniu układu komunikacyjnego wokół budynku - dowiązaniu projektowanego układu do nowopowstającego terenu parkowego - utwardzeniu istniejącej nawierzchni placu z jej odwodnieniem - utwardzeniu istniejącej nawierzchni ciągów pieszych Roboty drogowe nawierzchniowe: - korytowanie powierzchni - 1099 m2 - utwardzenie nawierzchni placu z kostki betonowej 10x20x8 na podbudowie z tłucznia kamienia łamanego gr.20 cm - 880 m2 - utwardzenie powierzchni ciągów pieszych kostką betonową 10x20x6 na podbudowie z tłucznia kamienia łamanego gr.10 cm - 219 m2 - krawężniki na podbudowie z betonu C12/15 - 220 mb - obrzeża betonowe na podbudowie z betonu C12/15- 170 mb - tereny zielone - 256 m2 Ponadto należ wykonać odwodnienia powierzchni: - Koryto ściekowe betonowe 30x10,5x50 - 54 mb - Studnie chłonne dn 1000 mm - 4 szt - Wpusty drogowe dn 450 mm - 4 szt - Przykanaliki dn 200 mm - 6 mb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - w ramach działania 413- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane MAR - BUD, ul. Moniuszki 19, 48-100 Głubczyce, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210511,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 128392,34

 • Oferta z najniższą ceną: 128392,34 / Oferta z najwyższą ceną: 200435,73

 • Waluta: PLN.

 


 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2011-06-17

 

 

 

Tarnów Opolski: Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach.
Numer ogłoszenia: 195560 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane