Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową-24.06.2011 godzina 10:00


 

Tarnów Opolski: Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową.
Numer ogłoszenia: 148954 - 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową. 1.Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w Kątach Opolskich na długości 55,0 m polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej. Droga ograniczona zostanie obrzeżami betonowymi 8 x 30x 100. Kruszywo łamane projektowane na podbudowę powinno być starannie zagęszczone do uzyskania normowego wskaźnika zagęszczenia: Parametry techniczne remontowanej drogi: Długość odcinka: 55 mb Szerokość jezdni: 3,0 m Szerokość projektowanych poboczy tłuczniowych wynosi 2x0,50 m (przy DP 2x1,5 m) Projektowana konstrukcja nawierzchni: - warstwa ścieralna z wibrowanej kostki betonowej - grubości 8 cm - podsypka z materiału kamiennego - grub. 3 cm - warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm - stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm - stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - istniejące podłoże piaszczyste Połączenie projektowanej drogi z drogą powiatową należy wykonać stosując łuki kołowe 4,0 m i 12,0 m. Po wykonaniu robót należy uzupełnić pobocza w odległości ok. 50 cm od krawędzi jezdni na całej długości odcinka kamieniem o frakcji 0-31,5 mm zgodnie z projektem. Należy wykonać docelową organizację ruchu oraz przed oddaniem drogi do ruchu należy wyregulować wszelkie urządzenia zlokalizowane w jej obrębie. 2. Remont połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową polega na wykonaniu połączenia z kostki betonowej na nawierzchni tłuczniowo - gruntowej. Stan istniejący ; - droga o nawierzchni tłuczniowo gruntowej - istn. ograniczenie łuków krawężnikami betonowymi 15 x 30 x 100 Projektowana konstrukcja włączenia: - warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - grubości 8 cm - podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm - warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm - stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm - stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - spadek podłużny dostosowany do ukształtowania terenu i założonych rzędnych wysokościowych - projektowane odwodnienie liniowe typu ACO szerokości 30 cm z rusztem żeliwnym klady D 400 lub o podobnych parametrach technicznych. 3.Wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową polega na wykonaniu połączenia istniejącego placu o nawierzchni z kostki betonowej z istniejącą drogą powiatową. Parametry geometryczne : - długość odcinka drogi : 30,0 m - szerokość poszerzenia 0,5 m - szerokość podbudowy do istn. nawierzchni 1,80 m - istn. krawężnik do przełożenia - założono 70 % do powtórnego wykorzystania - spadek podłużny dostosowany do ukształtowania terenu i założonych rzędnych wysokościowych. Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni : w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.20 cm.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających przedmiotowo związanych z robotami stanowiącymi główny przedmiot zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących konieczność zmiany umowy, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

DOCWykaz wykonanych robót budowlanych.doc

 DOCFormularz.doc

DOCprojekt_umowy1_remont_pzp[1].doc

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ - oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu.doc

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania.doc

 

 ul. Szkolna - Katy Opolskie

PDFOpis techniczny.pdf

PDFzagospodarowanie terenu.pdf

PDFPrzekrój Poprzeczny.pdf

PDFniweleta.pdf

PDFszczegół.pdf

PDFszczegół wbudowania obrzeża.pdf

PDFSzczegół studni chłonnej z polipropylenu .pdf

PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe.pdf

PDFdocelowe oznakowanie.pdf

PDFKaty Op. ul.Szkolna-przedmiar.pdf

 Szczegółowa specyfikacja techniczna

DOCOkladka SST Katy Op. ul.Szkolna.doc

DOCD-M.00.00.00 Wymagania ogolne.doc

DOCD.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.doc

DOCD.01.02.04 Rozbiorka elementow drog.doc

DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogolne.doc

DOCD.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.doc

DOCD.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.doc

DOCD.04.01.01 Korytowanie+profilowanie podloza.doc

DOCD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogolne.doc

DOCD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw laman stabiliz mechan.doc

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc

DOCD.08.02.02-Chodnik z brukowej kostki betonowej.doc

DOCD.08.03.01 Obrzeza.doc

 

 ul.Krótka - Kosorowice (dot. wykonania połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową)

DOCMetryka projektu - ul. Krótka Kosorowice.doc

PDFzagospodarowanie krótka.pdf

DOCProjekt docelowej organizacji ruchu-Krótka.doc

PDFKosorowice ul Krótka - włączenie - przedmiar.pdf

 Szczegółowa specyfikacja techniczna

DOCokładka SST ul. Krótka Kosorowice.doc

DOCD-M-00.00.00.wymagania ogólne.doc

DOCD.01.01.01 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.doc

DOCD.01.02.04 rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.doc

DOCD.03.02.01 kan. deszczowa.doc

DOCD.04.01.01 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.doc

DOCD.04.04.00 podbudowa z kruszyw. wymagania ogólne.doc

DOCD.04.04.02 podbudowa z kruszywa łamanego....doc

DOCD.06.01.01 umocnienie pow. skarp, rowów i ścieków.doc

DOCD.07.02.01 oznakowanie pionowe.doc

DOCD.08.01.01 krawężniki betonowe.doc

DOCD.08.03.01 betonowe obrzeża chodnikowe.doc

 

Plac przy cmentarzu - Miedziana (dot. wykonania połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową )

DOCmetryka projektu - parking miedziana.doc 

PDFzagospodarowanie miedziana.pdf

PDFMiedziana - parking przy cmentarzu - przedmiar.pdf

  

Tarnów Opolski, 28.06.2011 r.
 
GT.271.07.2011
                                                                                                                                                                           
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową.
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek ul. Stawowa 41 47-180 Izbicko
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (65 382,47 zł)
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 

 

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
Zakład Produkcyjno – Handlowo-Usługowy „ZAKS” Andrzej Zakrzewski ul. J.Cygana 4, 45-131 Opole
 
 
97 227,98
 
67,25
2
GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek ul. Stawowa 41 47-180 Izbicko
 
 
65 382,47
 
100
3
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów
 
68 792,55
 
95,04
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych t.j.w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona - -wszystkie złożone oferty spełniały wymagania SIWZ, żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu
 
3.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
 

 

 

Tarnów Opolski: Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową
Numer ogłoszenia: 192454 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148954 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont końcowej części ul. Szkolnej w Kątach Opolskich, oraz wykonanie połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową i wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową. 1.Remont drogi gminnej ul. Szkolnej w Kątach Opolskich na długości 55,0 m polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej. Droga ograniczona zostanie obrzeżami betonowymi 8 x 30x 100. Kruszywo łamane projektowane na podbudowę powinno być starannie zagęszczone do uzyskania normowego wskaźnika zagęszczenia: Parametry techniczne remontowanej drogi: Długość odcinka: 55 mb Szerokość jezdni: 3,0 m Szerokość projektowanych poboczy tłuczniowych wynosi 2x0,50 m (przy DP 2x1,5 m) Projektowana konstrukcja nawierzchni: - warstwa ścieralna z wibrowanej kostki betonowej - grubości 8 cm - podsypka z materiału kamiennego - grub. 3 cm - warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm - stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm - stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - istniejące podłoże piaszczyste Połączenie projektowanej drogi z drogą powiatową należy wykonać stosując łuki kołowe 4,0 m i 12,0 m. Po wykonaniu robót należy uzupełnić pobocza w odległości ok. 50 cm od krawędzi jezdni na całej długości odcinka kamieniem o frakcji 0-31,5 mm zgodnie z projektem. Należy wykonać docelową organizację ruchu oraz przed oddaniem drogi do ruchu należy wyregulować wszelkie urządzenia zlokalizowane w jej obrębie. 2. Remont połączenia drogi gminnej, ul. Krótkiej w Kosorowicach z drogą powiatową polega na wykonaniu połączenia z kostki betonowej na nawierzchni tłuczniowo - gruntowej. Stan istniejący ; - droga o nawierzchni tłuczniowo gruntowej - istn. ograniczenie łuków krawężnikami betonowymi 15 x 30 x 100 Projektowana konstrukcja włączenia: - warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - grubości 8 cm - podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm - warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm - stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm - stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - spadek podłużny dostosowany do ukształtowania terenu i założonych rzędnych wysokościowych - projektowane odwodnienie liniowe typu ACO szerokości 30 cm z rusztem żeliwnym klady D 400 lub o podobnych parametrach technicznych. 3.Wykonanie połączenia utwardzonego placu przy cmentarzu w Miedzianej z drogą powiatową polega na wykonaniu połączenia istniejącego placu o nawierzchni z kostki betonowej z istniejącą drogą powiatową. Parametry geometryczne : - długość odcinka drogi : 30,0 m - szerokość poszerzenia 0,5 m - szerokość podbudowy do istn. nawierzchni 1,80 m - istn. krawężnik do przełożenia - założono 70 % do powtórnego wykorzystania - spadek podłużny dostosowany do ukształtowania terenu i założonych rzędnych wysokościowych. Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni : w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.20 cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78779,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 53156,48

 • Oferta z najniższą ceną: 53156,48 / Oferta z najwyższą ceną: 79047,14

 • Waluta: PLN.

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2011-06-08