Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów gminy Tarnów Opolski- składanie ofert do 12.12.2011r

 

 

 
 

Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów Gminy Tarnów Opolski

Numer ogłoszenia: 407510 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów Gminy Tarnów Opolski.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów Gminy Tarnów Opolski. Wspólny Słownik zamówień (CPV): 09310000-5 energia elektryczna 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów Gminy Tarnów Opolski. 3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. 5. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja SA. 6. Szacunkowe zużycie w energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną 40 Całkowita moc umowna [kW] 82,57 Grupa taryfowa wg OSD C12 /B/ 2327 Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [kWh] 660560 7. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Sprzedaż sekwencyjna (codzienna) energii elektrycznej w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu wg standardowego profilu zużycia energii elektrycznej poprzez oświetlenie uliczne, przy rocznym czasie użytkowania mocy szczytowej oświetlenia T=4000 godz./rok. Sprzedawana energia powinna być o napięciu 400/231 V/V (+- 5%) częstotliwość 50Hz, i o jakości spełniającej wymagania producentów opraw oświetleniowych i Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i aktualnych Polskich Norm. Szacunkowa ilość sprzedawanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 660560 kWh; Moc zapotrzebowana odpowiednio 82,57 kW.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o posiadaniu podpisanej z TAURON Dystrybucja SA generalnej umowy dystrybucyjnej na okres realizacji zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w zakresie: 1.Zmiana miejsca dostawy, 2.Zmiana ilości dostaw ( w tym zmiana ilości punktów poboru energii) w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej. 3.Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone w przepisach) 4.Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 5.Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw, 6.Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, 7.Pozostałe zmiany: a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b)zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, c)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy d)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c)udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski pokój nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

            ZAŁĄCZNIKI:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2011-12-01

 

 

 

 


 

Tarnów Opolski, 15.12.2011 r.
                                                                                                                                                                                               GT.271.08.2011
                              
 
                                                                                                                                                                                                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów Gminy Tarnów Opolski”
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67,
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje korzystną cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (335 000,00 zł)
 
W postępowaniu przetargowym została złożona 1 oferta
 

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67,
 
1 MWh – 340,34
224 881,50
 
 
100

 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1 a obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych t.j.w Zamawiający morze zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów , o których mowa w ust. 1 jeżeli : w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
 
 Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
 
2.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.

                                                                                                                                Wójt Gminy
                                                                Krzysztof Mutz

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2011-12-15 


 

 

Tarnów Opolski, 19.12.2011 r.
 
 
 
GT.271.08.2011
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów Gminy Tarnów Opolski”
 
 zawarto umowę w dniu 19.12.2011 r.  z Wykonawcą :
 
PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67,
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje korzystną cenowo ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

                                                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                Krzysztof Mutz

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2011-12-19
 


Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów Gminy Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 336499 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 407510 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów Gminy Tarnów Opolski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów Gminy Tarnów Opolski. Wspólny Słownik zamówień (CPV): 09310000-5 energia elektryczna 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów Gminy Tarnów Opolski. 3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. 5. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja SA. 6. Szacunkowe zużycie w energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi: Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5 (Elektryczność) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną 40 Całkowita moc umowna [kW] 82,57 Grupa taryfowa wg OSD C12/B/2327 Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [kWh] 660560 7. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Sprzedaż sekwencyjna (codzienna) energii elektrycznej w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu wg standardowego profilu zużycia energii elektrycznej poprzez oświetlenie uliczne, przy rocznym czasie użytkowania mocy szczytowej oświetlenia T=4000 godz./rok. Sprzedawana energia powinna być o napięciu 400/231 V/V (+- 5%) częstotliwość 50Hz, i o jakości spełniającej wymagania producentów opraw oświetleniowych i Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i aktualnych Polskich Norm. Szacunkowa ilość sprzedawanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 660560 kWh; Moc zapotrzebowana odpowiednio 82,57 kW..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272357,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 182830,49

 • Oferta z najniższą ceną: 182830,49 / Oferta z najwyższą ceną: 182830,49

 • Waluta: PLN.