Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim

Tarnów Opolski: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
Numer ogłoszenia: 234308 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki do SIWZ.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy o łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał 2 (dwie) roboty budowlane o wartości minimum 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), polegającą na remoncie budynku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy (według wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ), pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Każda zmiana umowy musi być dokonana za zgodą Zamawiającego poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Ewentualna zmiana terminu zakończenia umowy może być dokonana pod warunkiem że: a)prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; b)wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót; c)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia II.doc

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy II.doc

DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie II.doc

DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie II.doc

DOCZałącznik nr 3A Oświadczenie II.doc

DOCZałącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych II.doc

DOCZałącznik nr 5 Zobowiązanie innych podmiotów II.doc

DOCZałącznik nr 6 Projekt umowy II.doc

ZIPZałącznik nr 7 Dokumentacja Techniczna.zip


ZPE.271.04.2015                                                                Tarnów Opolski, dn. 18 września 2015 r.

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn. „Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim”, znak sprawy ZPE.271.04.2015.

Poniżej pytania i odpowiedzi:

1. W zestawieniu stolarki wyszczególnione są 3 szt. drzwi zewnętrznych drewnianych do wymiany. Natomiast w przedmiarze robót brak jest pozycji dostawy i montażu powyższych drzwi. Czy w wycenie uwzględnić dostawę i montaż powyższych 3 szt. drzwi z drewna? Ponadto w sytuacji wymiany drzwi na nowe zwracamy uwagę, że drzwi wykonane jak w opisie projektu z drewna bukowego w warunkach zewnętrznych będą nietrwałe i szybko ulegną degradacji. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie drzwi z modrzewia lub dębu.

Wymiana jest po stronie wykonawcy a więc obejmuje dostawę i montaż.

2. W poz. 46 przedmiaru – wykonanie membrany izolacyjnej np. Remmers podano ilości w jednostce 1m2, inną niż w poz. KNR K-01-0301-01- tj 1 mb, która opisuje wykonanie przepony iniekcyjnej w ścianie gr. 25 cm. Czy w tej pozycji zastosować krotność 4 w celu uzyskania powierzchni przepony w m2? Prosimy o wyjaśnienie czy membrana izolacyjna ma być wykonana:

a) jako przepona pozioma lub pionowa w przekroju ściany lub posadzki w m2 przekroju ścian lub posadzki – jaka ilość m2 lub jaka ilość mb i jaka grubość.

b) jako iniekcja strukturalna przekroju ścian lub podsadzki w m2 powierzchni ścian określonej grubości – jaka ilość m2 i jaka grubość przegrody.

c) jako membrana powierzchniowa odcinająca np. ze szlamów uszczelniających w m2 pow. ścian lub posadzki – jaka ilość m2 powierzchni.

Pozycja z KNR jest tylko posiłkową analogii systemu Remmers a nie docelowąi ma być wykonana jako membrana odcinająca np. ze szlamów dot.powierzchni poziomychi pionowych /liczona w m2/

3. Drzwi zewnętrzne Dz1, Dz2 i Dz3 - opis techniczny nakazuje wykonać je z drewna bukowego. Od wszystkich firm wykonujących takie drzwi otrzymaliśmy informację, że drzwi z drewna bukowego nie nadają się na drzwi zewnętrzne. Czy możliwe jest wykonanie tych drzwi z innego drewna np. dębowego, meranti, sosnowego?

Drzwi mogą być wykonane alternatywnie z drewna dębowego.

4. Brak w przedmiarze pozycji związanej z drzwiami Dz1, Dz2 i Dz3. Proszę o dodanie ich do przedmiaru.

Drzwi Dz1, Dz2, Dz3 opisane są w dokumentacji do wymiany, więc prosimy traktować wykonanie zadania łącznie jako sumę opisu technicznego, zestawienia stolarki i przedmiaru.

5. Poz. przedmiaru 66 - płyta OSB frezowana gr. 32 mm. Taka płyta OSB nie występuje. Proszę o informację co w związku z tym?

W poz. 66 brak płyty.

6. Poz. przedmiaru 133 - Proszę o podanie wysokości liter w napisie? Komatex występuje w kolorze naturalnym białym, napis ma być w takim kolorze? Napis ma być podświetlany? Napis ma być wykonany na jakimś tle (jaki kolor), czy same litery?

Napisy proszę wykonaćwielkości oryginalnej /zgodne z obecnym/ np. wyciąć z komatexugr. 3 cm. odpornego na w-kizewnętrzne przymocowanego bezpośrednio do elewacji w odległości ok. 6 cm. Kolor biały.

7. Czy mogą być referencje termomodernizacja  w tym docieplenie ścian,  remont dachu, wymiana stolarki?

Tak, referencje w podanym powyżej zakresie zostaną uznane.

 

                                                                                                                          Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                             Zastępca Wójta

                                                                                                                                        /-/

                                                                                                                          Magdalena Chudowska


ZPE.271.04.2015                                                       Tarnów Opolski, dn. 22 września 2015 r.

  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn. „Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim”, znak sprawy ZPE.271.04.2015.

Poniżej pytania i odpowiedzi:

1. Dot. poz.66 przedmiaru robót – proszę podać wymiar (długość x szerokość) listew progowych jakie mają być zastosowane;

Dowolna listwa mosiężna,  która spełnia w-ki  estetycznego wykończenia części progowej lub też odgranicza rodzaje wykładzin.

2. Dot. poz. 15 i 137 przedmiaru robót – proszę podać obmiar (wysokość x szerokość) końcówek krokwi do wymiany oraz długości tych poszczególnych odcinków, gdyż podana jest tylko ilość sztuk. Proszę również podać jaką metodą mają być te krokwie łączone z istniejącymi odcinkami krokwi oraz czy końcówki te muszą być wyrabiane;

Pozycja  KNR 4-01 0412-01 dotyczy  wymiany końcówki krokwi w sposób, który gwarantuje bezpieczną  pracę konstrukcji bez zmiany geometrii dachu /dot. to również rozmiarów - wys. szer. i długość/ jak i sposobu mocowania. Końcówki nie muszą być wyrabiane identycznie  ale estetycznie zakończone.

3. Dot. poz. 16 przedmiaru robót – proszę podać  obmiar (wysokość x szerokość) mają mieć krokwie do wymiany w tym punkcie przedmiaru;

Pozycja  KNR 4-01 0412-02 dotyczy  wymiany elementów konstrukcji w sposób, który gwarantuje bezpieczną  pracę konstrukcji bez zmiany geometrii dachu /dot. to rozmiarów -wys. szer. i długości/ jak i sposobu mocowania.

4. Dot. poz. 17 i 138 przedmiaru robót – proszę podać jakiej szerokości i grubości mają mieć deski czołowe;

Pozycja  KNR 4-01 0412-02 dotyczy  wymiany elementów konstrukcji w sposób, który gwarantuje bezpieczną  pracę konstrukcji bez zmiany geometrii dachu /dot. to rozmiarów -wys. szer / jak i sposobu mocowania.

5. Dot. poz. 28 przedmiaru robót – w pozycji tej jest wykucie drzwi drewnianych do ponownego montażu a brak pozycji tego ponownego montażu;

Tylko demontaż bez montażu

6. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących drzwi zewnętrznych z drewna bukowego litego a drzwi takie widnieją na zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz jest o nich mowa w opisie technicznym. Proszę podać czy należy ująć te drzwi w wycenie a jeżeli tak to czy jakiś element tych drzwi ma być oszklony bo nie wynika to z rysunku oraz w co mają być te drzwi wyposażone. Jeśli drzwi te mają być wymieniane ze starych na nowe to brakuje również pozycji demontażu starych drzwi zewnętrznych.

W każdym przypadku dot. to między innymi drzwi Dz1, Dz2, Dz3 /opisane są w dokumentacji do wymiany/, prosimy traktować wykonanie zadania łącznie jako sumę opisu technicznego, zestawienia stolarki i przedmiaru.

7. W opisie technicznym zaleca się impregnację drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej a brak takich pozycji w przedmiarze robót.

We wszystkich pozycjach KNR 4-01 dot wymiany elementów konstrukcji dachu w opisach robót jest zastosowanie drewna nasyconego

8. W opisie technicznym jest mowa o wstawieniu /wklejeniu/ szprosów pionowych szerokości ok. 6 cm na szybę a brak takiej pozycji w przedmiarze robót.

W każdym przypadku prosimy traktować wykonanie zadania łącznie jako sumę opisu technicznego, zestawienia stolarki i przedmiaru.

9. Pozycja 60-proszę o podanie producenta płyt osb 32 frezowanych bo nie mogę takiego znaleźć lub zmienić na podłogę dwuwarstwową z cieńszych płyt z podaniem ich grubości

Zasosować płyty OSB / 10+22/ mijankowo

10. pozycja 132 czy napis PKP też należy ująć i co z napisem od strony peronu tego zniszczonego

  na budynku pod nim jest w dobrym stanie napis na słupkach

Wymiana dotyczy tylko tablic z napisem  na budynku /strona południowa/. Napis na słupkach nie należy do zakresu remontu /własność PKP/. Od strony peronu na budynku nie ma tablicy tylko napis,  który w trakcie oczyszczania elewacji  ulegnie likwidacji.

                                                                                                                         

                                                                                                                          Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                             Zastępca Wójta

                                                                                                                                        /-/

                                                                                                                          Magdalena ChudowskaTarnów Opolski: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
Numer ogłoszenia: 284764 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234308 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo-Budowlany DACHOLEP, Juliusza Ligonia 35/2, 47-224 Kędzierzyn Koźle, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 320498,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 295000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 295000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 382302,18

 • Waluta: PLN .