Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.

Zapytanie ofertowe o cenę dowozu ucznia niepełnosprawnego
z ul. Strzeleckiej 62 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach

ul. Kościelna 10 w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r.

 

 1. Zamawiający:

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim         
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
NIP 991-00-72-001

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowóz ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego przy ul. Strzeleckiej 62 w Nakle do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach  ul. Kościelna 10  w okresie od dnia 27.04.2015r. do 26.06.2015r.

Całość trasy dziennej obejmuje około 48 km (24 km w jedną stronę)

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kursów:

I kurs – rozpoczęcie zajęć godzina 8:00 trasa: Nakło ul. Strzelecka 62 - Krapkowice – Szkoła ul. Kościelna 10

II kurs – pomiędzy godziną 14 a15 trasa: Szkoła – ul. Strzelecka 62, Nakło

Dokładne godziny kursów zostaną ustalone przed podpisaniem umowy

 1. Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01 października 2015r. do dnia 24 czerwca 2016r. w dni nauki szkolnej.

 1. Istotne warunki zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Oferta powinna zostać sporządzona wg załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy.
 • Jedynym kryterium ofert będzie cena brutto za 1 dzień dowozu. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
 • Dowóz będzie odbywał się od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej z wyłączeniem ferii i innych dni wolnych od zajęć szkolnych. Dowóz obejmuje jeden kurs rano i jeden po południu. Szczegółowy plan dowozów będzie dostosowany do planu zajęć ucznia. Zamawiający pokrywa koszt faktycznie przejechanych kilometrów i tylko na wymienionej trasie, bez kosztu dojazdów do miejsc początkowych i końcowych. 
 • Przewóz ucznia odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, m.in. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1265 z późn. zm.).
 • Wykonawca musi zapewnić uczniowi bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Wykonawca ubezpiecza pojazd i pasażera od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
 • W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewnia inny pojazd do prawidłowej realizacji usługi.
 •  Dowóz ucznia nie powinien być łączony z usługami na rzecz innych podmiotów.
 •  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia   podwykonawcom.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu: 

o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie, licencję lub koncesję na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia  - dołączy poświadczoną za zgodność z oryginałem  kserokopię dokumentu.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
 2. Wykonawca podaje cenę netto i cenę brutto (z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT) za kilometr przewozu.

a). cena zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia.

b). Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

a) Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

c) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

d) Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią firmową.

e) Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie z umieszczonymi: nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na dowóz ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach.

f) Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu jej składania.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

BOOS w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 18 września  2015 do godz. 12:00.

Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin otwarcia ofert  - 18 września 12:15.
 2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający wybierze ofertę,  która spełnia określone w zapytaniu cenowym warunki i zawiera najniższą cenę.

 1. Termin obowiązywania oferty: 30 dni od terminu otwarcia ofert.
 2. Warunki zawarcia umowy i płatności:

Umowa zostanie zawarta w terminie do 5 dni po zawiadomieniu o wyborze oferty. Płatności za usługę do 15 dnia kolejnego miesiąca po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury VAT, przelewem na konto wskazane w umowie.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Gabriela Jośko, tel. 77 4644230 wew. 21 , e-mail:

 


(pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Rozeznania cenowego na: dowóz ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 w Nakle 
do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10  w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r

Wykonawca :

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa (jednostki , podmiotu) :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa ( kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica , nr domu, nr lokalu ) :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. REGON : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Numer telefonu (z numerem kierunkowym) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Numer faksu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Nazwa banku i numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Internet : http:// . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pl

9. e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                                                                                                                     Wykonawca

                                                                                                .......................................................

                                                                                                           (data , podpis , pieczęć )

 


 

(pieczęć Wykonawcy )

Cena oferty”

 

Oferujemy wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, czyli dowóz ucznia niepełnosprawnego z ul. Strzeleckiej 62 w Nakle  do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ul. Kościelna 10  w okresie od dnia 01.10.2015r. do 24.06.2016r za:

1. Cena netto za 1 dzień (tj. bez podatku VAT)

cyfrowo : ......................................................................................................... złotych

słownie : .......................................................................................................... złotych

VAT ............... %

2. Cena brutto za 1 dzień (tj. z podatkiem VAT)

cyfrowo : ............................................................................................................. złotych

słownie : ............................................................................................................... złotych

 

 

                                                                                                        Wykonawca

                                                                                         .....................................................

                                                                                               (data, podpis , pieczęć )