Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

 Zarządzenie Nr OR 120.17.2015
Wójt Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski"
 

Na podstawie art. 36a ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Urzędzie Gminy Tarnów Opolski powołuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobie - Pana Janusza Borowiaka
 

§ 2
 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.
 
§ 3

Administrator Bezpieczeństwa Informacji sprawuje bezpośredni nadzór nad zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

a) sprawowanie nadzoru oraz prowadzenie kontroli w zakresie zgodności zgodności przetwarzania danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

c) zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 
§ 4
 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbioru danych przetwarzania przez administratora Danych, z wyjątkiem zbiorów, określonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
§ 5
 
1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji sprawuje kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazane.
 
§ 6
 
Wprowadzam w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski "Politykę Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski", której treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 7
 
Każdy pracownik, zgodnie z wykazem, jest obowiązany zapoznać się z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia.
 
Traci moc Zarządzenie nr OR 120.30.2011 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie wdrożenia "Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski".
 
§ 8
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2015 r.