Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie osób z reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na ro

Zaproszenie osób z  reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2015 r. w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy.  

 

I. Informacje ogólne:

      1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok  2015 r. w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy.

       Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej/ podmiotu i musi być zgodna z zapisami statutu lub z innym dokumentem.

   2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2015.

      3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

      4. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2015 roku.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

      1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

      2)  nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

    3)  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

    4)  przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;

     5)  Reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są członkami), zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

III. Zadania komisji konkursowej:

      1.  Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:

       a)   możliwość realizacji zadania publicznego;

     b)   przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

      c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

    d)   w przypadku wsparcia, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

    e)  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

      f)  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

      2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji, proponowaną wysokość dotacji.

      3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Wójta Gminy Tarnów Opolski lub osobie przez niego upoważnionej.

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

   1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi przedstawi Wójtowi Gminy kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania ofert.

 2. Wójt Gminy Tarnów Opolski wskaże osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.

V. Miejsce złożenia dokumentów :

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata) wraz z załącznikiem/ami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydatury do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2015 r. w otwartych konkursach realizowanych w trybie Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

VI. Termin składania dokumentów – 14.12.2015 r.

 VII. Uwagi końcowe:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                 Krzysztof Mutz