Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym a zbycie nieruchomości w Tarnowie Op i Walidrogach

 

 O G Ł O S Z E N I E           

o  p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na zbycie  nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę  mieszkaniową   jednorodzinną i wielorodzinną w Tarnowie Op , zbycie nieruchomości zabudowanej ,  oraz nieruchomości niezabudowanyh przeznaczonych pod usługi komercyjne,publiczne i urządzenia transportu samochodowego w miejscowości Walidrogi.

 

1.Nieruchomości  przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach:

   1341/6, 1342/6, 1348/6, 1349/6, 1351/6, 1353/6 obręb Tarnów Op ul.Zielona

   dz.nr 705/155 zabudowana obręb Walidrogi, dz.nr 248/155, 249/155 obręb Walidrogi.  

2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych

   prowadzi Kw.Nr   76162, 76105, 77904

3.Cena wywoławcza  dla nieruchomości oznaczonych numerami działek  wynosi:

    1341/6 o pow.0.0799 ha    cena wywoławcza                   56,930 zł   Tarnów Op

    1342/6 o pow.0.0737 ha    cena wywoławcza                   51,590 zł
    1348/6 o pow.0.0752 ha    cena wywoławcza                   52,640 zł
    1349/6 o pow.0.0772 ha    cena wywoławcza                   54,040 zł
    1351/6 o pow.0.1113 ha    cena wywoławcza                   77,910 zł

    705/155 o pow.0.0924 ha  cena wywoławcza                   88,000 zł    Walidrogi    zabudowana

    248/155 o pow.0.0090 ha  cena wywoławcza                     6,000 zł    Walidrogi

    249/155 o pow.0.6570 ha  cena wywołwacza                 411,000 zł     Walidrogi

   Podatek  Vat  nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość

4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op  nieruchomości przeznaczone

    są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną , w Walidrogach 

    pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,oraz usługi

    publiczne, komercyjne i urządzenia transportu samochodowego.

5.Nieruchomości  stanowiące  przedmiot przetargu  są bez  obciążeń, ograniczeń i zobowiązań .  

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium

   w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej  , wpłata w kasie urzędu  gminy                                                    

   do dnia 28.08.2012 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  

   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr  31109022420000000578015303

   Terminem wpłaty wadium jest data zaksięgowania środków na koncie Urzędu Gminy

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie

   na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się

   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

8.Wadium zwraca się po zakończonym przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Przetarg I ustny nieograniczony odbył się dnia 02.04.2012 r.
    Przetarg II ustny nieograniczony odbył się 14.06.2012 r.

9.Przetarg odbędzie się dnia  3 września  2012  r. o godz.12 w budynku Urzędu

   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów

     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu

     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.

     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można

     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864 

 

Wójt Gminy

krzysztof Mutz
 

Podmiot udostępniający: Wójt
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2012.07.23