Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez ZGKiM na terenie Gminy

 

 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZP-01/2012
 
 
 
         SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA
 
 

Dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5

telefon/ faks  077 4644208,  adres strony internetowej: www.biptarnowopolski.pl

adres e-mail :
Godziny urzędowania pn. – pt. 7.00 – 15.00
 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  298076 - 2012; na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5,  oraz na stronie internetowej www.biptarnowopolski.pl, w dniu 13.08.2012r.

 

Przetarg nieograniczony.

 
 
1)       kod wg Wspólnego Słownika Zamówień - 09.11.12.10-5

2)       Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, groszek/eko/, miał  na sezon opałowy 2012/2013 r. do placówek będących pod zarządem  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Tarnowie Opolskim. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek.

3)       Przewidywaną ilość, asortyment oraz liczbę dostaw opału do placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będących przedmiotem zamówienia przedstawia poniższa tabela:

 
Lp.
 

Nazwa placówki

Jednostka
miary
 
Ilość
[ton]
Pojemność
składu

opału

[tony]

Przewidywana liczba dostaw w sezonie

1
2
3
4
5
6
1.

Budynek wielofunkcyjny

ul. Przedszkolna 1

46-050 Nakło

węgiel groszek
20
5
11
miał węglowy
33
2.

Budynek wielofunkcyjny

ul. Odrzańska 9

46-050 Kąty Opolskie

miał węglowy
21
5
7
węgiel groszek
12
3.

Budynek wielofunkcyjny

ul. Wiejska 83

46-050 Przywory

węgiel groszek
/ eko/
55
5
11
4.

Budynek wodociągi

ul. Ogórkowa

46-050 Tarnów Opolski

węgiel groszek
/ eko/
10
5
3
5.

Budynek ZGKiM

ul. Cmentarna 5

Tarnów Opolski

 
  węgiel orzech
8
3
5
węgiel groszek
2
 

4)       Przedmiot zamówienia winien być w asortymencie:

  • orzech - wartość opałowa min. 27 000 KJ/kg, popiół<5%, siarka<0,5% ,
  • miał węglowy (wartość opałowa min. 23 000 KJ/kg, popiół<10%, siarka<0,8%,
  • eko/groszek  wartość opałowa nie mniejsza niż 26000KJ/kg, zawartość miału < 10%, zawartość popiołu < 8%, zawartość siarki < 0,8%,
  • groszek wartość opałowa min. 25 000 KJ/kg, popiół < 8,0%, zawartość siarki 0,9%.  
 
 

 

5.   Zamówienia częściowe

 

 

 

 

Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, oraz Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Termin realizacji zamówienia na dostawy: od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2013 r.

zgodnie ze wskazaniem jednorazowej ilości przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Wykonawca.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki           dotyczące:

1) posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
    przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
    wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

a także:

5) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 u.p.z.p.

 

9.2. Opis sposobu oceny spełnienia tych warunków.

Ocena spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ww. ustawy), oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły: spełnia/ nie spełnia. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

9.3. Wykonawca zobowiązany wykazać, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. nie później niż na dzień składania ofert.

 

9.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

 

 

 

10.1.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
          zobowiązani są złożyć wraz  z ofertą:

1)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
     ust. 1 u.p.z.p.;

2)  pisemne zobowiązane innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca będzie polegał w tym zakresie na potencjale innych podmiotów.

10.2.   W celu potwierdzenia niewykluczenia z postepowania  o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

1) Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia zawartych w art. 24 ust. 1 u.p.z.p ;

2) Aktulany odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p, wystawionego nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p;

10.3.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2 (dokumenty potwierdzające niewykluczenie Wykonawcy z postępowania) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

10.4.   Dokumenty, o których mowa w pkt.10.2. 2) niniejszej SIWZ są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.5.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wymagane dokumenty zgodnie z treścią § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

10.6.   Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 10.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.10.3. zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10.7.   W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

.

 

11.1     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców.

11.2     Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 10.2) SIWZ składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

11.3     Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

11.4     Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1 pkt. 1) SIWZ składają wszyscy wykonawcy wspólnie lub w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanowiony przez nich Pełnomocnik

11.5     Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11.6     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę dot. wspólnego ubiegania się i wykonania zamówienia w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

 
12.    Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

14.1.   Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

14.2.   Ceny w ofercie winny być podane w PLN i winny obejmować cały zakres zamówienie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

14.3.   Wypłata wynagrodzenia następować będzie w PLN.

 
 

 

15.1          Wymagania podstawowe

 

1)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)  Treść oferty należy przygotować ściśle według treści SIWZ.

3)  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4)  Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

5)  We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

6)  Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

7)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

 
 

 

15.2        Forma oferty

 

1)  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną. Wskazane jest, aby posiadała format nie większy niż A-4, a arkusze o większych formatach – złożone do formatu A-4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez Wykonawcę.

2)  Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

3)  Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

4)  Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

 

 

15.3        Zawartość oferty

 

1) Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ;

b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopie, poświadczoną za zgodność z oryginłem przez osobę upełnomocnioną do wystawienia przedmiotowego pełnomocnictwa, lub  potwierdzoną przez notariusza);

d) Dokumenty określone w rozdziale 10 SIWZ.

16.1.      Wyjaśnianie treści SIWZ

1)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnienia albo pozostawić wniosek do rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

 

2) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. Informacje o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający publikuje na stronie internetowej.

 

16.2.      Zmiany w treści SIWZ

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ.

2) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie i na stronie internetowej.

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

4) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.

5) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

6) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ.

 

17.1. Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania może odbywać się wyłącznie w formie pisemnej.

17.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

17.3. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

17.4. Informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.

17.5. Dla informacji Wykonawców Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 8-13.00.

17.6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan  Norbert  Hentschel – Kierownik Zakładu , tel./ faks (077) 4644208

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5, w nieprzekraczalnym terminie:

 
do dnia
 
30.08.2012
do godz.
 
10.00
 

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany wyżej adres.

18.1. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5
 

Oferta w postępowaniu nr ZP-01/12 na zadanie pn. „Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tarnów Opolski”.

 

Nie otwierać przed  dniem ………………………………….(podać termin otwarcia ofert)

 

18.2. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. winno się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

18.3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5
 

Oferta w postępowaniu nr ZP-01/12 na zadanie pn. „Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tarnów Opolski”.

 
Otworzyć na sesji otwarcia ofert.

Dostarczyć do sekretariatu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tarnów Opolski

 

do dnia …………………………. (podać termin składania ofert)

 

18.4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert, w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) ponosi wykonawca.

18.5. Wykonawca, na życzenie, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim  oznakowana została oferta.

19.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

19.2.        Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

19.3.        Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5, pokój Kierownika

 
w dniu
 
30.08.2012
o godz.
 
10.15
 

21.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

21.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

21.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

21.6. Informacje, o których mowa w ppkt 4 i 5, zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

 
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
 

23.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

23.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  

24.1.  Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe brutto poszczególnych elementów asortymentu, ceny za całe pozycje,  cenę całkowitą brutto.

24.2.  Oferowana cena wykonania brutto zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania a w szczególności:

-  całkowity koszt transportu asortymentu,

-  podatki (w tym podatek VAT, podatek akcyzowy), ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

24.3.  Stawkę procentową zastosowanego podatku VAT należy przedstawić w  Formularzu Ofertowym.

24.4. W przypadku rozbieżności lub błędu rachunkowego w obliczeniu ceny  w ofercie, przyjmuje się że prawidłowo zostały podane ceny jednostkowe.

24.5. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w trakcie realizacji umowy o kwotę nie wyższą niż 10% ceny ustalonej w ust. 1 za każdy rodzaj towaru w przypadku wzrostu cen u producenta większego niż 15%. Wzrost ceny musi zostać udokumentowany przez Wykonawcę.

24.6.  Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

24.7.  Uważa się, że Cena Ofertowa podana w Formularzu Oferty zawiera każdy upust, jeśli jest oferowany. Jakikolwiek upust wskazany oddzielnie gdzie indziej w ofercie nie będzie brany pod uwagę.

24.8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 
 

25.1.        Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1)  zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 

2)  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w oparciu o przepisy art. 89 ustawy pzp.

25.2.      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: CENA – 100 %

 

Maksymalną liczbę punktów (100,00) w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z  wzorem:

C = (Cmin / Cb)  *  100 %  = ocena kryt. „cena”

 
C – liczba punktów przydzielona cenie oferty badanej

Cmin. -  najniższa cena ofertowa

Cb - cena w badanej ofercie
 

25.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

25.4.  Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

27.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

27.2.  Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

27.3.  Zamawiający odrzuca ofertę:

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  w art.25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.11, zawierające błędy , lub którzy złożyli wadliwe  pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

 

.

 

                       

1)        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie  od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 u.p.z.p. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2)        Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, (w zakresie dopuszczalnym przez u.p.z.p.), niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 
 

 

29.2.        Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

 

 

1)        Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3  i 4 u.p.z.p.

2)        Zamawiający ponadto zgodnie z art.87 ust. 2 pkt.3 poprawi omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian .

3)         Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa powyżej.  W przypadku poprawek o których mowa w punkcie 2) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienia omyłki.  

 
 
 

 

29.3.        Sprawdzanie wiarygodności ofert.

 

 

1)      Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

2)      W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

 
 

 

29.4.        Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających lub mogących  mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem..

 

 

30.1.        Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ

30.2.        Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

30.3.        Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

­      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

­      wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

­      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

­      terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

30.4.        Zamawiający zamieści informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

30.5.        Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

30.6.        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

31.1.        Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1)   zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2)   mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

3)   jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

4)   zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

5)   jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

6)   podlega nieważnieniu:

a)        jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

b)        w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

 

31.2.        Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie ze względu na co najmniej jeden z następujących warunków:

 

1)   zmiany są korzystne dla Zamawiającego np.:

a.      obniżające koszty wykonania zamówienia;

b.      poprawa wartości sprawności wykonania zamówienia;

c.       podniesienie bezpieczeństwa

2)   obiektywnie jest to niezbędne do zachowania umowy i realizacji celów, dla których umowa została zawarta.

3)   są konsekwencją zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy.

4)   w przypadku wzrostu cen  u producenta większego niż 15% - dopuszcza się zmianę ceny o kwotę nie wyższą niż 10% ceny przedstawionej w ofercie dla każdego rodzaju towaru.

 

31.3.        Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając: opis zmiany, uzasadnianie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga); wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy, przedstawia propozycję aneksu do umowy.

31.4.        Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego w formie sporządzonego i podpisanego przez obie strony aneksu. Każda ze stron jest upoważniona do wystąpienia o takie zmiany

 

31.5.        Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.  Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 11.6. niniejszego SIWZ.

31.6.        Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

 

 

 

 

32.1           Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

32.2           O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

-          ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne -
w przypadku unieważnienia postepowania przed upływem terminu składania ofert)

-          złozyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku uniewaznienia postepowania po upływie terminu składania ofert.

 

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p.

 
34.    Podwykonawstwo.

34.1.        Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

34.2.        Partner składający ofertę wspólna nie jest podwykonawcą.

 
 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

 

Oznaczenie Załącznika

 
Nazwa Załącznika
Załącznik nr
1
Wzór Formularza Ofertowego
załącznik nr
2

Projekt umowy z Wykonawcą

 
 
 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

 

 

Załącznik nr 1 –  Formularz Oferty

 

 
 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

Oferta na wykonanie zadania pn.: „Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tarnów Opolski”.

 
 
      Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego :
ZP-01/12

1.   ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5

 

2.   WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       …………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………

3.       OFEROWANA CENA

 
Lp
 
 

Nazwa placówki

 
 
Rodzaj opału
 
Ilość
[ton]
Cena
jednostkowa

brutto (zł)

 

Cena za całą pozycję (PLN)

(kolumna 4x5)

 
1

brutto 2

3
4
5
6
1.
Budynek wielofunkcyjny
ul. Przedszkolna1
46-050 Nakło
węgiel groszek
20
 
 
miał węglowy
33
 
 
2.
Budynek wielofunkcyjny
ul. Odrzańska 9
46-050 Kąty Opolskie
miał węglowy
21
 
 
węgiel groszek
12
 
 
3.
Budynek wielofunkcyjny
ul. Wiejska 83
46-050 Przywory
węgiel groszek
/ eko/
55
 
 
4.
Budynek wodociągi
ul. Ogórkowa
węgiel groszek
/ eko/
10
 
 
5.
 
Budynek ZGKiM ul. Cmentarna 5
 
  węgiel orzech
8
 
 
węgiel groszek
2
 
 
Razem:
 
 
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………...
 

Powyższe ceny zawierają podatek wat w wysokości ………………..… %

4.         Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2013 r.

5.         Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

6.       Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj 30 dni.

7.       Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.       Oświadczamy, że stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

a)       posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania

b)       posiadania wiedzy i doświadczenia

c)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d)       sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

9.       Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759).

10.   Integralną częścią oferty są:

1)      Aktulany odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p, wystawionego nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p;

2)      …………………………………………………………………

3)      ………………………………………………………………...

 

11.    na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania][1]:

Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)

Od
Do

a)                          

 
 
 
 

12.     [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom][2]:

Lp.

Nazwa części zamówienia

a)                           

 
 

13.    Podpis(y):

Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data

1)        

 
 
 
 
 
 
 


[1] Wykonawca usuwa niepotrzebne.

[2] Wykonawca usuwa niepotrzebne.  DO POBRANIA:

 


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Hentschel
Data wytworzenia: 2012-08-13
 


Wyniki postępowania.jpeg


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Hentschel
Data wytworzenia: 2012-09-05