Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Wójt Gminy Tarnów Opolski

 

Ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie:

 

 

W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

   I Nazwa zadania

   1.Wspieranie i udzielanie dotacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

Uczestnikami działań objętych ofertą są osoby zamieszkujące na terenie gminy.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku

 1. Na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
 2. Planuje się  przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości  - 10 000 zł
 3. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 3. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
  • gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
  • gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV.  Termin realizacji zadań - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

V.    Termin składania ofert

 1. Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2016 roku -  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania …(opis zadania) w sekretariacie Urzędu  Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z  późn. zm.).

 

VI.  Termin i tryb stosowane przy wyborze ofert:

 1. Termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 29 stycznia 2016 r.
 2. Tryb: wybór ofert dokona Wójt Gminy Tarnów Opolski, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową.

 

VII.  Wysokość dotacji przekazana organizacjom na wykonanie tego samego zadania publicznego w roku 2015.

Stowarzyszenie Nasze Przywory- 2 000 zł

Stowarzyszenie Kalejdoskop – 7 000 zł

Fundacja Słoneczna Jesień – 1 000 zł

                                                                                                                                                WÓJT  GMINY
                                                                                                                                              Krzysztof Mutz

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2016
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  04-01-2016 14:16
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  13-01-2016 14:07
  przez: Dominika Urbańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1503
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: