Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.150.2016
  Wójta Gminy Tarnów Opolski
  z dnia 03 lutego 2016r.

  

              W sprawie ogłoszenia wyników otawrtego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

           Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm. ) art. 5 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.), zarządza się co, następuje: 

§ 1

Podział środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2016 roku, na realizację zadań w w/w zakresach  przedstawia się następująco:

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji:

- Stowarzyszenie Kalejdoskop – 8 000 zł,

      - Stowarzyszenie Nasze Przywory – 2 000 zł,

      - Stowarzyszenie Fair Play – 0 zł

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 154 000 zł

- Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice – 16 000 zł

3. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych – Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – 35 000 zł

4. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin:

- Caritas Diecezji Opolskiej – 30 000 zł

- Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski – 2 000 zł

- Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych – 3 000 zł

5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

- Fundacja Słoneczna Jesień – 5 000 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                         /-/

                                                                                                 Krzysztof Mutz

                                                                   

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2016
  przez: Dominika Urbańczyk
 • opublikowano:
  05-02-2016 08:27
  przez: Dominika Urbańczyk
 • zmodyfikowano:
  05-02-2016 08:38
  przez: Dominika Urbańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 2199
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: