Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C

Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C
Numer ogłoszenia: 431398 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV 66 51 6100-1) Ubezpieczenie Auto Casco (CPV 66 51 4110-0) Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów (CPV 66 51 2100-3).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości nieprzekraczającej 50% zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu zamówienia uzupełniającego na warunkach określonych w ofercie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - Ubezpieczyciele posiadający uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek opisany w pkt 6.2.1. SIWZ musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z pkt. 7 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Klauzule dodatkowe - 25
 • 3 - Warunki ubezpieczenia (zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) - 25

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: a) Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno - prawna działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy b) Zachodzi nagła potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego, a zmiana leży w jego interesie; c) Zachodzi konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia lub zwiększenia Sumy Ubezpieczenia na skutek zwiększenia wartości posiadanego mienia; d) Zachodzi konieczność wycofania z ubezpieczenia zlikwidowanych składników mienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Tarnów Opolski - Urząd Gminy Ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski, pok. 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Gmina Tarnów Opolski - Urząd Gminy Ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski, pok. 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                     Wójt Gminy

                       Krzysztof Mutz

 

ZAŁĄCZNIKI:

PDFzapytanie wykonawcy+odp.2.pdf

PDF01 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_siwz_wersja dla Zamawiającego.pdf

PDF01 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_siwz_wersja dla Zamawiającego.pdf

PDF02 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_rozdział IV.pdf

PDF03 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_rozdział V_UMOWA GENERALNA.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-05

 


 

Dotyczy sprawy: GT.271.07.2012
Tarnów Opolski, 08.11.2012 r.
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
W nawiązaniu do złożonego przez jednego z Wykonawców zapytania dotyczącego przetargu nieograniczonego na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C Zamawiający przekazuje niniejszą odpowiedź:
 
Pytanie Wykonawcy:
 
„Prosimy o uzupełnianie danych o szkodowości za ostatnie 3 lata (2010, 2011, 2012) z odrębnie z ubezpieczeń AC i OC z podziałem na ilość wypłaconych odszkodowań, wysokość wypłaconych odszkodowań, ilość rezerw, wysokość rezerw szkodowych.”
  
Odpowiedź Zamawiającego:
 
„Informacja ws szkodowości została ujęta we wniosku o ubezpieczenie pojazdów
- Rozdział IV do SIWZ.
 
Dane szkodowe za lata 2010 - 2012:
Ubezpieczenie OC - 1 szkoda w roku 2011 (wypłata w wysokości 6 024,70 zł); rezerwy - 0 Ubezpieczenie AC - 1 szkoda w roku 2012 (wypłata w wysokości 3 500,- zł); rezerwy - 0
 
Wg danych otrzymanych od dotychczasowego Ubezpieczyciela - innych szkód nie odnotowano"
                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-08

 

 

 

 


 

Dotyczy sprawy: GT.271.07.2012
Tarnów Opolski, 12.11.2012 r.
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
W nawiązaniu do złożonego przez jednego z Wykonawców zapytania dotyczącego przetargu nieograniczonego na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C Zamawiający przekazuje niniejszą odpowiedź:
 
Pytanie Wykonawcy:
 
„Prosimy o podanie informacji dotyczącej:
a)     przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych z ostatnich 3 lat z podziałem na ryzyka OC, AC, NW z uwzględnieniem ilości szkód, złożonych rezerw na poszczególne ryzyka i lata
b)     na jaki dzień podano szkodowość”
 
Odpowiedź Zamawiającego:
 
„Informacja ws szkodowości została ujęta we wniosku o ubezpieczenie pojazdów
- Rozdział IV do SIWZ.
 
Dane szkodowe za lata 2010 - 2012:
Ubezpieczenie OC - 1 szkoda w roku 2011 (wypłata w wysokości 6 024,70 zł); rezerwy - 0 Ubezpieczenie AC - 1 szkoda w roku 2012 (wypłata w wysokości 3 500,- zł); rezerwy - 0
 
Wg danych otrzymanych od dotychczasowego Ubezpieczyciela - innych szkód nie odnotowano
 
Szkodowość podano wg stanu w dniu 08/10/2012"
 
 Pytanie Wykonawcy:
 
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie godziny składania ofert na 12.00”     
 
Odpowiedź Zamawiającego:
 
Tak. Oferty należy składać do dnia 14/11/2012 do godz. 12 : 00 w siedzibie Zamawiającego - sekretariat.
Liczy się data i godzina złożenia oferty
       Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz

XLS02.5 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_wykaz_pojazdy gmina_zał do siwz_po zatw_2012 10 08.xls

XLS02.4 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_wykaz_pojazdy zgkim_zał do siwz_po zatw_2012 10 08.xls

PDF01 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_siwz_wersja dla ZamawiającegoII _2_.pdf


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-12

 

 


 

Tarnów Opolski 19/12/2012
 
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 

                 DOTYCZY:
Postępowania o zamówienie publiczne na:
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną – ZADANIE C
 
 
Nr sprawy
GT.271.07.2012  
 
 
 
I.A. INF    INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, zawiadamiamy Państwa, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano następującego wyboru:
 
 
 
 
 
na Zadanie C wybrano ofertę nr : 2
 
 
 
 
ZŁOŻONA PRZEZ:
 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z/s w Łodzi ul. Gdańska 132
Przedstawicielstwo w Siedlcach
08-110 Siedlce ul. Starowiejska 24

 UZASADNIENIE 
 
 WYBORU
Oferta złożona przez UNIQA T.U. S.A. jest ofertą spełniającą wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie określonych w Specyfikacji kryteriów uzyskała największą ilość punktów spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu i została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
 
 
POCZĄTEK 
OKRESU
 UBEZPIECZENIA
 
01/01/2013
 
 
 
PODPISANIE
UMOWY
W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.
 
TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2)
 
 
 
 
I.B. ST      STRESZCZENIE  OCENY I PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ
 
 
 
 
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1) Ustawy na załączonym zestawieniu podajemy dane Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 

ZADANIE C
 
WYKONAWCA
adres
 
 
KRYTERIA OCENY
WAGA KRYTERIUM
 
OGÓŁEM PUNKATCJA OFERTY
 
UWAGI
Cena oferty
 
50%
Klauzule dodatkowe
25%
 
Warunki ubezpieczenia
25%
pkt
pkt
 
pkt
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO HESTIA S.A.
Ul. Hestii 1
81-731 Sopot
 
66,88
50,00
 
50,00
166,88
 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z/s w Łodzi ul. Gdańska 132
Przedstawicielstwo w Siedlcach
08-110 Siedlce ul. Starowiejska 24
 
100,00
50,00
 
41,67
191,67
 


II. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt2 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Opole
45-301 Opole
Ul. Horoszkiewicza 6
 
 
UZASADNIENIE
 
Zamawiający uznał, że treść złożonej przez Wykonawcę jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzucił ofertę na podstawie:
PODSTAWA PRAWNA
Art. 89 ust. 1 pkt2) – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
 
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający w pkt. 8.3.1. SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, określił wymagania dotyczące projektu umowy ubezpieczenia. Zgodnie z tymi postanowieniami, Wykonawca zobowiązany był złożyć wraz z ofertą projekt wypełnionej umowy ubezpieczenia / polisy na 12 miesięczny okres ochrony (bez numeru) z dołączonymi Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia.
Zamawiający w trakcie badania oferty stwierdził w ofercie Wykonawcy brak Szczególnych Warunków Ubezpieczenia.
W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w pkt. 8.3.1. SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców i postanowił jak wyżej.
 
 
 
 
 
 
 
 
III. INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt3 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.
 
 

 
 
                                                                                                                                       Z Poważaniem,
                                                                                                                                       Krzysztof Mutz 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-12-19

  


Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C
Numer ogłoszenia: 664 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 431398 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV 66 51 6100-1) Ubezpieczenie Auto Casco (CPV 66 51 4110-0) Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów (CPV 66 51 2100-3)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w Łodzi ul. Gdańska 132 Przedstawicielstwo w Siedlcach, Starowiejska 24, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35271,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21812,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21812,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32616,00

 • Waluta: PLN.

                                                                                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                                                                                               Krzysztof Mutz


  Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
  Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
  Data wytworzenia: 2013-01-02