Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacje pozarządowe

Protokół po zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania
"Projektu Budżetu Gminy na rok 2022"

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłosił rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie opracowania „Projektu Budżetu Gminy na rok 2022”. Ogłoszenie opublikowano 16 listopada 2021 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnów Opolski, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, jak i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Po upływie wyznaczonej ilości dni   zgodnie z uchwałą o  konsultacjach   Nr XLV/317/10 z   dnia 8 listopada 2010 r sporządza się protokół.

 

Formą konsultacji była opinia. Po upływie wyznaczonej ilości dni stwierdza się brak wpływu opinii do tut. Urzędu.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

PDFProtokół po zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2022.pdf

 

 

Zarządzenie Nr OR.120.62.2021
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 16 listopada 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2022.

 

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)  w  związku  z  art. 5  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1057 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XLV/317/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2010 r.

  

 zarządza się, co następuje:

§ 1

 

1.Zostaje uruchomiony proces, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie opinii w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

 

2. Celem   konsultacji    społecznych   jest    zasięgnięcie   opinii  organizacji pozarządowych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

3. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1057 ze zm.) działające na terenie Gminy Tarnów Opolski, których cele statutowe związane są w/w uchwałą.

 

4. Formą przeprowadzenia konsultacji jest opinia.

 

§ 2

 

Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2022.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi jednostki organizacyjnej odpowiedzialnemu merytorycznie za w/w projekt uchwały.

 

§ 4

 

 Opinie należy nadsyłać w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia   konsultacji do tut.   Urzędu w kopercie z napisem: Opinia w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2022 , lub drogą elektroniczną na adres ug@tarnowopolski.pl

 

§ 5

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
           

DOCXZarządzenie Nr OR.120.62.2021 Wójta Gmina Tarnów Opolski z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2022.docx

PDFProjekt Budżetu Gminy na 2022 rok.pdf

 

             Poniżej zamieszczony został spis organizacji pozarządowych posiadających siedzibę lub obejmujących swoim zakresem działania obszar Gminy Tarnów Opolski. W związku z tym, że Urząd nie prowadzi rejestru ani ewidencji tych podmiotów, wykaz może ulec zmianom. Organem właściwym do spraw rejestru stowarzyszeń zwykłych jest Starosta.

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski
Ul. Księdza Klimasa 15
46-050 Tarnów Opolski
- Prezes Kinga Patoła

 

Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Tarnowie Opolskim
Ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski                                                                                                                
- Prezes Krzysztof Halupczok

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Rozwoju Wsi Kąty Opolskie
Ul. Szeroka 20
46-050 Kąty Opolskie
- Prezes Jan Zając

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie Opolskim
Ul. Klimasa 9
46-050 Tarnów Opolski
www.osptarnowopolski.prv.pl
www.facebook.com/strazosp
- Prezes  Zygmunt Bawoł
- Naczelnik Jan Czech

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kosorowicach
Ul. Opolska 102
46 -050 Kosorowice
tel. 77 4 64 51 24
www.ospkosorowice.prv.pl
- Prezes Halupczok Krzysztof
- Naczelnik Damian Łukaszczyk


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej
Ul. Ozimska 39
46 -050 Raszowa
tel. 77 4 644 168
www.facebook.com/OSP-Raszowa-562310667173585/
www.osp.raszowa.prv.pl
- Prezes Edmund Ciole
- Naczelnik Karol AdamiecOchotnicza Straż Pożarna w Przyworach
Ul. Wiejska 59
46 -050 Przywory
- Prezes Okos Teodor
- Naczelnik Gabor Marcin

https://pl-pl.facebook.com/OSP-Przywory-259653937549550/

 

Stowarzyszenie Fair Play
Ul. Sienkiewicza 9
47-300 Krapkowice,
- Prezes Dawid Laskowski

 

Stowarzyszenie Kalejdoskop
Ul. Wapiennicza 5
46-050 Tarnów Opolski
- Prezes Danuta Kampa

 

Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice
Ul. Róż 19/2
47-320 Gogolin
- Prezes Paweł Papoń

 

Fundacja Słoneczna Jesień
Ul. Księdza Klimasa 130
46-050 Tarnów Opolski
- Prezes Krystyna Kurdybelska

 

Caritas Diecezji Opolskiej
Ul. Szpitalna 5a
45-010 Opole
- Ks. Dyrektor dr Arnold Drechsler
Tel. 77/ 453 12 41

 

Stowarzyszenie Nasze Przywory
Ul. Wiejska 83
46-050 Tarnów Opolski
- Prezes Patrycja Bartylla

 

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim
Ul. Marii Konopnickiej 6
46-004 Opole
Tel. 77/ 402 10 73

 

Fundacja Opolskie Psy Ratownicze  OPOLSAR
Ul. Strzelecka 62
46-050 Nakło
Tel. 500 000 025
www.opolsar.pl
http://www.facebook.com/OPOLSAR
e-mail: opolsar@gmail.com
Prezes- Dariusz Fąfara
Dowódca Grupy Poszukiwawczej- Piotr Kozieł
OPP 1%- krs 0000721058

 

Więcej informacji na : Portalu Organizacji Pozarządowych