Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Referat Organizacyjny
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
Tel. 77/ 46 40 851
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,          

piątek 7:00 – 14:00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U .z 2014 r. poz.1195)

Przedmiot petycji:
W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Nadawca petycji:
Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.
Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Adresat petycji:

Petycje można skierować do organu władzy publicznej, organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Opłaty:
Brak

Termin rozpatrzenia sprawy:
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.
Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Formularz:
Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-Puap (elektroniczna skrzynka podawcza) lub na adres e-mail: ug@tarnowopolski.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2016
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  12-05-2016 10:03
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  08-11-2019 11:03
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 2851
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: