Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013:Ogłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ulicy Nałkowskiej w Kątach Op

Tarnów Opolski: Remont drogi gminnej nr 105021 ulicy Nałkowskiej w miejscowości Kąty Opolskie
Numer ogłoszenia: 134426 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 105021 ulicy Nałkowskiej w miejscowości Kąty Opolskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 105021 ulicy Nałkowskiej w miejscowości Kąty Opolskie. - długość 134 m - szerokość drogi 3,70+0,30 m ściek z kostki betonowej - szerokość poboczy: do granicy działki drogowej średnio 0,75 m - spadek jezdni 2% - spadek poboczy 6% Konstrukcja drogi i wjazdów: - nawierzchnia z kostki betonowa - grub. 8 cm - podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm - górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,50 mm - grubości 10 cm - dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63,00 mm - grubości 15 cm Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze i pomiarowe - korytowanie nawierzchni drogi - wykonanie dolnej warstwy podbudowy - wykonanie górnej warstwy podbudowy - wyrównanie i zagęszczenie do uzyskania właściwej niwelety - wbudowanie krawężników betonowych na ławach betonowych - ograniczenie wjazdów obrzeżami betonowymi 8x30x100 - wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej gr. 6 cm - wykonanie nawierzchni drogi wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm - wbudowanie wpustów ulicznych klasy D400 - wbudowanie studni chłonnych - wykonanie nowej nawierzchni docelowo z kostki betonowej gr. 8 cm - regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni drogi lub poboczu, - wykonanie oznakowanie pionowego - uzupełnieni poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm- grub. 10 cm szerokość do granicy działki. Zakres robót do wykonania ma być zgodny z przedmiarem robót. Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa pochodzenia osadowego np. wapienni, dolomitów. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały przedstawione w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.90-8, 45.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie dróg odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym będącym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł każda oraz przedłoży dokumenty, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: a)wykazu zrealizowanych robót z podaniem ich nazwy, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania, nazwy i telefonu Inwestora (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ); b)dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenia niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: a)wykazu zawierającego imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ). b)doświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz kwalifikacje. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz Oferta stanowiący zał. nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy. Poniższe postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 1)Zmiana terminu wykonania i odbioru robót w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w tym nieuzasadnione wstrzymanie robót, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, konieczność dokonania ustaleń i udzielenia wyjaśnień i inne przyczyny za które nie odpowiada Wykonawca), działania siły wyższej, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W wymienionych przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 2)W przypadku zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ (np. kierownik budowy). Zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy, wymaga zgody Zamawiającego na zaproponowane osoby. 3)Dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, , pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, , pokój nr 6 (Sekretariat, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Wójt Gminy


Krzysztof Mutz


Zalaczniki:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-04-05

 

 

 

 


 

Numer ogłoszenia: 152234 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 134426 - 2013 data 05.04.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, fax. 77 4644282.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
·                  W ogłoszeniu jest: 22.04.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, , pokój nr 6 (Sekretariat, I piętro)..
·                  W ogłoszeniu powinno być: 24.04.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, , pokój nr 6 (Sekretariat, I piętro)..

 

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nalkowska, Katy Opolskie.doc

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ ul. Nalkowskiej, Katy Opolskie.doc

DOCzmiana SIWZ.doc


 

                                                          Tarnów Opolski, 14.05.2013 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERTY
 
 
DOTYCZY:   Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
                
                
„Remont drogi gminnej nr 105021 ulicy Nałkowskiej w miejscowości Kąty Opolskie”
 
                  Nr sprawy             GTE.271.02.2013
 
I.A. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy Państwa, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano następującego wyboru:  wybrano ofertę nr 14:
 
ZŁOŻONA PRZEZ:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. Daszyńskiego 13A,
46-060 Prószków
 
UZASADNIENIE WYBORU:     Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów, po przeliczeniu ceny wykonania roboty budowlanej (kryterium oceny ofert) na punkty, w/g ustalonego w specyfikacji wzoru.Złożona oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


PODPISANIE UMOWY:  
W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie
 
TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTATermin zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2
 
I.B. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy przekazujemy na załączonym zestawieniu streszczenie oferty, zawierające przyznaną łączną punktację:
 
          
Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
 
Ogółem punktacja oferty
 
(kryterium cena -100%)
 
1
 
 
PHU Transkom,
ul. Zwycięstwa 1,
47-143 Jaryszów
Ofertę wycofano dnia 23.04.2013 r.
o godz. 13:30
2
Firma Handlowa „EURO-STANDARD” S.C.,
ul. Strzelecka 53,
45-525 Opole
79,80
3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ADAMIEC,
48-210 Kolonowice - Kokot 6
81,51
4
Zakład Produkcyjno-Handlowo- Usługowy „ZAKS 2”,
ul. J. Cygana 4,
45-131 Opole
86,29
5
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD”, ul. Akacjowa 69,
45-434 Opole
81,05
6
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Transkom”,
ul. Zwycięstwa 1,
47-143 Jaryszów
76,55
7
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika,
ul. Grabińska 8,
42-283 Boronów
77,37
8
Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik, ul. Koszyka 13/2,
45-720 Opole
85,73
9
Gabart S.C. Artur Hurek, Gabriela Hurek,
ul. Stawowa 41,
47-180 Izbicko
77,24
10
Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z o.o.,
ul. Wiejska 8,
47-143 Niezdrowice
83,33
11
Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Melioracyjne „BIELA” Kamil Biela, Sidzina, ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce
87,59
12
Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW”,
ul. Kościuszki 23,
46-060 Prószków
84,85
13
BERIW Sp. z o.o.,
ul. Dębowa 1,
46-060 Ligota Prószkowska
Ofertę odrzucono
14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 13A,
46-060 Prószków
100,00
15
Zakład Usługowo Handlowy BUDMAR,
ul. Chabrów 10/28,
45-221 Opole
98,63
                                
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym odrzucono 1 ofertę (nr 13) zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2 w/w ustawy – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.
 
3.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
 

 
                                                                    
Tarnów Opolski: Remont drogi gminnej nr 105021 ulicy Nałkowskiej w miejscowości Kąty Opolskie.
Numer ogłoszenia: 85187 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134426 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 105021 ulicy Nałkowskiej w miejscowości Kąty Opolskie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 105021 ulicy Nałkowskiej w miejscowości Kąty Opolskie. - długość 134 m - szerokość drogi 3,70+0,30 m ściek z kostki betonowej - szerokość poboczy: do granicy działki drogowej średnio 0,75 m - spadek jezdni 2% - spadek poboczy 6% Konstrukcja drogi i wjazdów: - nawierzchnia z kostki betonowa - grub. 8 cm - podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm - górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,50 mm - grubości 10 cm - dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63,00 mm - grubości 15 cm Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze i pomiarowe - korytowanie nawierzchni drogi - wykonanie dolnej warstwy podbudowy - wykonanie górnej warstwy podbudowy - wyrównanie i zagęszczenie do uzyskania właściwej niwelety - wbudowanie krawężników betonowych na ławach betonowych - ograniczenie wjazdów obrzeżami betonowymi 8x30x100 - wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej gr. 6 cm - wykonanie nawierzchni drogi wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm - wbudowanie wpustów ulicznych klasy D400 - wbudowanie studni chłonnych - wykonanie nowej nawierzchni docelowo z kostki betonowej gr. 8 cm - regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni drogi lub poboczu, - wykonanie oznakowanie pionowego - uzupełnieni poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm- grub. 10 cm szerokość do granicy działki. Zakres robót do wykonania ma być zgodny z przedmiarem robót. Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa pochodzenia osadowego np. wapienni, dolomitów. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały przedstawione w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.90-8, 45.11.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150489,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 97693,57
·         Oferta z najniższą ceną: 97693,57 / Oferta z najwyższą ceną: 127625,66
·         Waluta: PLN.
 
                                                                                                                                       
                       
                                                                                                                          
 
Zamies