Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".

                                              ZAPYTANIE OFERTOWE                               

             Wójt Gminy Tarnów Opolski

Zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Do zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) nie stosuje się przepisów ustawy.

I.  Przedmiot zamówienia:

Demontaż, pakowanie, załadunek, transport i utylizacja przez składowanie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste).

II. Przewidywana wielkość przedmiotu zamówienia:

Ilość odpadów do unieszkodliwienia - około 18,63  Mg płyt cementowo-azbestowych w tym:

 1. demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest - około 7,30 Mg
 2. pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach w ilości - około 11,33 Mg

Posesje z azbestem  znajdują się w obrębie gminy Tarnów Opolski. Ponadto Wykonawca przy wykonywaniu prac dokonuje:

 1. zabezpieczenia elementów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią;
 2. ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy), z przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby od której odbierane będą odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów, rodzaj odpadu, podpis właściciela;
 3. przygotowania do transportu i załadunku;
 4. uporządkowania miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska;
 5. transportu odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia;
 6. przekazania odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, na demontaż, odbiór i transport wyrobów zawierających azbest.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.

 1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),
 2. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1232, ze. zm.),
 3. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn zm.),
 4. Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 201 Ir. Nr 227 poz. 1367)
 5. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),
 6. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz, U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których wyroby zawierające azbest (Dz. U. Z 2011 Nr 8, poz.31),
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 Nr 162, poz. 1089)
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249 poz, 1673);
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Z 2010 Nr 162, poz. 1089)

11.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973).

IV. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
będzie:

Dostarczenie Zamawiającemu (w 2 egzemplarzach):

 1. oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673),
 2. oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71, poz. 649),
 3. dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające azbest (2,3 fotografie na każdej posesji).

V.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca złoży:

 • decyzję lub zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 21), lub inny obowiązujący na cały 2013 rok dokument, o którym mowa w art. 6 ust. l pkt l Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),
 • umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko,
 • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia/ seminarium/ kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

VI.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
 2. Decyzję właściwego organu administracji publicznej wydana na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres obowiązywania przynajmniej do 31.12.2016 r, lub zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 21), lub inny obowiązujący na cały 2016 rok dokument, o którym mowa w art. 6 ust, l pkt l Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).
 3. Umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stale (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko.
 4. Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia/ seminarium/ kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

VII.     Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.
 4. Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być potwierdzona "za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu ofertowym

VIII.   Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert:

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena- 100%

Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT, Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr l. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

IX.      Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10 października  2016 roku.

 

UWAGA: Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po podpisaniu umowy przez Gminę Tarnów Opolski z Wojewódzkim Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana w BIP Gminy Tarnów Opolski w dziale Ogłoszenia.

X.        Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie: do 31.05.2016r. do godz. 15.00, na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pokój nr 6 (sekretariat) z dopiskiem Oferta na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski". Oferta winna być zgodna z wzorem oferty, opatrzona pieczątką firmową, podpisem oferenta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XI.      Termin związania ofertą.

Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Wójt Gminy
Krzysztof Mutz
 

 


Bez tytułu.png