Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE 2013: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski

 

Tarnów Opolski: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 311224 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, powstających w Gminie Tarnów Opolski na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, poprzez zorganizowanie dodatkowego wywozu tych odpadów w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 roku oraz świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (plastik, papier i makulatura-pojemnik z żółtą klapą), powstających w miejscowościach Kąty Opolskie, Przywory i Miedziana zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, poprzez zorganizowanie dodatkowego odbioru w miesiącu sierpniu 2013 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-0, 90.51.10.00-0, 90.51.20.00-0, 90.53.30.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na zmianę harmonogramu i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnów Opolski oraz, w przypadku niektórych mieszkańców, zmianę firmy odbierającej śmieci powstał problem z nadmierną ilością odpadów znajdujących się u właścicieli nieruchomości, które nie mieszczą się w pojemnikach. W okresie letnim, przy wysokich temperaturach, jakie utrzymują się w ostatnim czasie, gromadzenie odpadów i ich przechowywanie przez cały miesiąc stanowi duży problem, z którym mieszkańcy zgłaszają się do Urzędu Gminy. W celu eliminacji zagrożenia rozwoju bakterii lub wywozu nadwyżki odpadów w miejsca niedozwolone (lasy, pobocza dróg itp.), a tym samym w celu utrzymania porządku i czystości w gminie zamierza się zorganizować dodatkowy wywozów odpadów zmieszanych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. oraz segregowanych (pojemnik z żółtą klapą) w miesiącu sierpniu 2013 r., biorąc pod uwagę fakt, że w tych miesiącach dotychczasowy harmonogram wywozu przewiduje tylko jednokrotny wywóz odpadów zmieszanych, a w miejscowościach Kąty Opolskie, Przywory i Miedziana mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie na dodatkowy wywóz odpadów komunalnych segregowanych (papier, plastik i makulatura) spowodowany dużym nagromadzeniem ww. odpadów, związany m.in. brakiem odbioru tych odpadów w m-cu czerwcu 2013 r Umowa na usługi podstawowe została zawarta w dniu 16.06.2013 r. Zamówienie uzupełniające: -dotyczy usług, -polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, -jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, -zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienia uzupełniające zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi mniej niż 20 % usług podstawowych (zgodnie z SIWZ Rozdział 2).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, kraj/woj. opolskie.

 


 

 

Tarnów Opolski: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
Numer ogłoszenia: 322946 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311224 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dodatkowe odbiory i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, powstających w Gminie Tarnów Opolski na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, poprzez zorganizowanie dodatkowego wywozu tych odpadów w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 roku oraz świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (plastik, papier i makulatura-pojemnik z żółtą klapą), powstających w miejscowościach Kąty Opolskie, Przywory i Miedziana zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, poprzez zorganizowanie dodatkowego odbioru w miesiącu sierpniu 2013 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-0, 90.51.10.00-0, 90.51.20.00-0, 90.53.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 55000,08

 • Oferta z najniższą ceną: 55000,08 / Oferta z najwyższą ceną: 55000,08

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na zmianę harmonogramu i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnów Opolski oraz, w przypadku niektórych mieszkańców, zmianę firmy odbierającej śmieci powstał problem z nadmierną ilością odpadów znajdujących się u właścicieli nieruchomości, które nie mieszczą się w pojemnikach. W okresie letnim, przy wysokich temperaturach, jakie utrzymują się w ostatnim czasie, gromadzenie odpadów i ich przechowywanie przez cały miesiąc stanowi duży problem, z którym mieszkańcy zgłaszają się do Urzędu Gminy. W celu eliminacji zagrożenia rozwoju bakterii lub wywozu nadwyżki odpadów w miejsca niedozwolone (lasy, pobocza dróg itp.), a tym samym w celu utrzymania porządku i czystości w gminie zamierza się zorganizować dodatkowy wywozów odpadów zmieszanych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2013 r. oraz segregowanych (pojemnik z żółtą klapą) w miesiącu sierpniu 2013 r., biorąc pod uwagę fakt, że w tych miesiącach dotychczasowy harmonogram wywozu przewiduje tylko jednokrotny wywóz odpadów zmieszanych, a w miejscowościach Kąty Opolskie, Przywory i Miedziana mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie na dodatkowy wywóz odpadów komunalnych segregowanych (papier, plastik i makulatura) spowodowany dużym nagromadzeniem ww. odpadów, związany m.in. brakiem odbioru tych odpadów w m-cu czerwcu 2013 r. Umowa na usługi podstawowe została zawarta w dniu 16.06.2013 r. Zamówienie uzupełniające: -dotyczy usług, -polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, -jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, -zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienia uzupełniające zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi mniej niż 20 % usług podstawowych (zgodnie z SIWZ Rozdział 2).



 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-08-09