Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 05.10.2016 o rokowaniach po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Miedzianej i Tarnowie Op

 OGŁOSZENIE
o rokowaniach po trzecim  przetargu

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza rokowania po trzecim przetargu na sprzedaż następujących nieruchomości :

 

Nieruchomości niezabudowane oznaczona dz. nr 1341/6 o pow.0,0799 ha ,1342/6 o pow.0,0737 ha, 1348/6 o pow.0,0752 ha położone przy ul. Zielonej w Tarnowie Opolskim zapisane w księdze wieczystej nr 76162 w Sądzie Rejonowym w  Opolu.

Opis nieruchomości: nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Zielonej w Tarnowie Op, posiadają dostęp do drogi publicznej, nie uzbrojone możliwość podłączenia do sieci wodociągowej ,kanalizacyjnej energetycznej i gazowej na koszt nowonabywcy .

Przeznaczenie w planie: zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania wsi Tarnów Op teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne.

Nieruchomości niezabudowane oznaczone działkami nr 745/155 o pow.0,1300 ha wraz z udziałem wynoszącym 2357/10000 części w działce nr 743/155 o pow.0,0990ha, 747/155 o pow.0,1615 ha wraz z udziałem wynoszącym 2929/10000 części w działce nr 743/155 o pow.0,0990ha zapisane w księdze wieczystej nr 77904 w Sądzie Rejonowym w Opolu.

Opis nieruchomości: nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Opolskiej w Walidrogach wzdłuż przebiegającej drogi krajowej nr 94 relacji Opole-Katowice, nieruchomości nieuzbrojone z możliwością podłączenia się do sieci wodociągowej i energetycznej, kanalizacji brak.

Przeznaczenie w planie: zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Walidrogi nieruchomości przeznaczone są pod usługi publiczne, komercyjne i transportu samochodowego.

Nieruchomość zabudowana oznaczona działką nr 35  o pow.0,0970 ha położona przy ul. Wiejskiej w miejscowości Miedziana zapisana w księdze wieczystej nr 76104 w Sądzie Rejonowym w Opolu.

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym składający się z budynku zasadniczego, wieży obserwacyjnej i przybudówki, powierzchnia użytkowa wynosi 159,67m2  ,uzbrojona: energia, wodociąg, możliwość podłączenia do kanalizacji.

Przeznaczenie w planie: zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miedziana nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową.

Cena wywoławcza została obniżona po przeprowadzeniu w dniu 14.04.2016, 22.06.2016r. i 05.09.2016r. trzech przetargów ustnych nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Cena wywoławcza dla poszczególnych działek o numerach:

 

1341/6 o pow.0,0799 ha                                       54 000 zł

1342/6 o pow.0,0737 ha                                       50 000 zł

1348/6 o pow.0,0752 ha                                       50 500 zł

35 o pow.0,0970 ha                                            120 250 zł

745/155 o pow.0,1300 ha wraz z udziałem wynoszącym 2357/10000 części w działce nr 743/155 o pow.0,0990ha                                                       98 000 zł

747/155 opow.0,1615 ha wraz z udziałem wynoszącym 2929/10000 części w działce nr 743/155 o pow.0,0990 ha                                                    118 000 zł

do ceny wywoławczej dolicza się podatek wat.

Nieruchomości wykazane w ogłoszeniu nie są obciążone na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Rokowania odbędą się w dniu  14 listopada 2016 r.  o godz.10 w budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski przy ul.Dworcowej 6  pok.3

Zaliczkę (w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia  9 listopada 2016 r.   na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnów Opolski – Bank Spółdzielczy Tarnów Op

Nr 29 8884-0004-2003-0032-4555-0008

za datę wpływu zaliczki uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Tarnów Opolski.

Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać do dnia 9 listopada 2016 r.

W zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania-sprzedaż działki nr….”  w sekretariacie Urzędu Gminy pok.6 ul. Dworcowa 6 Tarnów Opolski

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub podmiot
  2. datę sporządzenia zgłoszenia
  3. oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  4. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się zs stanem faktycznym i prawnym nieruchomości
  5. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
  6. kopia dowodu wpłaty zaliczki
  7. własnoręczny podpis

Zaliczka wpłacona przez uczestnika , który

-wygrał rokowania zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia.

-nie wygrał rokowań zostanie zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań na wskazane konto.

-odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie –ulegnie przepadkowi.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z oferentem, który rokowania wygra, koszt umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Ref .Gospodarki Nieruchomościami -77-4640864

Ogłoszenie o rokowaniach publikowane jest na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń.