Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIA: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice

Tarnów Opolski: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
Numer ogłoszenia: 370132 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice na odcinku 75 m, szerokość jezdni 4 m, rodzaj nawierzchni-beton asfaltowy. Prace powinny być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.11.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W czasie trwania robót ustalono , że koniecznym wydaje się wykonanie dodatkowego odcinka ulicy Borowej wraz z włączeniem do DP i połączonej z głównym przebiegiem drogi. Wynika to z faktu , iż natężenie ruchu pojazdów na ulicy Borowej równomiernie rozkłada się na dwa włączenia do drogi powiatowej tj. na włączenie główne ujęte w dokumentacji pierwotnej oraz na przedmiotowe włączenie boczne. Zaniechanie wykonania tych robót spowoduje powstanie sytuacji, w której znaczna ilość pojazdów korzystających z ulicy Borowej na części trasy poruszać się będzie po nawierzchni nieutwardzonej. Takie rozwiązanie spowoduje nanoszenie przez koła samochodów nieczystości na drogę główną, a może także powodować obłamywanie krawędzi jezdni ulicy Borowej przy połączeniu obu odcinków. Umowa na roboty podstawowe została zawarta w dniu 27.05.2013 r. Zamówienie uzupełniające: - zamierza się udzielić dotychczasowemu Wykonawcy, tj. firmie M+ Sp. z o.o. - dotyczy robót budowlanych, - polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, - jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, - zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienia uzupełniające zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi mniej niż 40 % robót podstawowych (zgodnie z SIWZ).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe M+ Sp. z o.o, ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, kraj/woj. opolskie. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bohańska
Data wytworzenia: 2013-09-12

 

 

 


 

Tarnów Opolski: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice
Numer ogłoszenia: 396200 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 370132 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wewnętrznej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice na odcinku 75 m, szerokość jezdni 4 m, rodzaj nawierzchni-beton asfaltowy. Prace powinny być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe M+ Sp. z o.o, Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn Koźle, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43127,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46293,61

 • Oferta z najniższą ceną: 46293,61 / Oferta z najwyższą ceną: 46293,61

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W czasie trwania robót ustalono , że koniecznym wydaje się wykonanie dodatkowego odcinka ulicy Borowej wraz z włączeniem do DP i połączonej z głównym przebiegiem drogi. Wynika to z faktu , iż natężenie ruchu pojazdów na ulicy Borowej równomiernie rozkłada się na dwa włączenia do drogi powiatowej tj. na włączenie główne ujęte w dokumentacji pierwotnej oraz na przedmiotowe włączenie boczne. Zaniechanie wykonania tych robót spowoduje powstanie sytuacji, w której znaczna ilość pojazdów korzystających z ulicy Borowej na części trasy poruszać się będzie po nawierzchni nieutwardzonej. Takie rozwiązanie spowoduje nanoszenie przez koła samochodów nieczystości na drogę główną, a może także powodować obłamywanie krawędzi jezdni ulicy Borowej przy połączeniu obu odcinków. Umowa na roboty podstawowe została zawarta w dniu 27.05.2013 r. Zamówienie uzupełniające: - zamierza się udzielić dotychczasowemu Wykonawcy, tj. firmie M+ Sp. z o.o. - dotyczy robót budowlanych, - polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, - jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, - zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienia uzupełniające zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi mniej niż 40 % robót podstawowych (zgodnie z SIWZ).

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bohańska
Data wytworzenia: 2013-10-01