Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Klienta
lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Tarnów Opolski pokój nr 6,
tel.774640851,
w godz. 7:00-16:00 (poniedziałek),
7:00-15:00 (wtorek-czwartek),
7:00-14:00 (piątek)

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
- oryginały i kopie dokumentów,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za uzyskanie potwierdzenia.

Opłaty:
Opłata skarbowa za zgodność kserokopii z oryginałem  5 zł od każdej strony.
Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy

Termin rozpatrzenia wniosku:
Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz.2142 z późn. zm).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Organ gminy może potwierdzić zgodność wykonanej kserokopii tego dokumentu z oryginałem dokumentu jeżeli w aktach sprawy znajduje się oryginał dokumentu.
Pozostałe kserokopie dokumentu mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą patentowym.  Zakład pracy czy instytucja, która żąda kserokopii dokumentu może we własnym zakresie potwierdzić zgodność z okazanym oryginałem.
Organ gminy nie potwierdza kserokopii dowodu osobistego. Organ gminy w dokumentach nie posiada kopii dowodu osobistego. Dowód osobisty jest dokumentem wykonanym w jednym egzemplarzu. Właściwym do stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem jest notariusz.