Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

         Wójt Gminy Tarnów Opolski
na podstawie art.17 ust 1 pkt 11, art. 25 ust. 1,4,5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)


       ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Tarnów Opolski na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

I. Podmioty uprawnione:
W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
2) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,
3) prowadzą lub prowadzić będą obsługę realizacji zadania na terenie Gminy Tarnów Opolski.

II. Termin realizacji zadania:
Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

III. Rodzaj zadania objętego konkursem:
1.Świadczenie usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ust. 1do 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930) obejmujące:
1) zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych:
a. utrzymanie czystości w pomieszczeniu mieszkalnym i użytkowym, z którego korzysta osoba objęta pomocą a także sprzętu i urządzeń sanitarnych,
b. zapewnienie bezpiecznego poruszania się w miejscu pobytu lub zamieszkania,
c. utrzymanie w bieżącej czystości naczyń kuchennych, sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie
o higienę żywności,
d. pranie bielizny osobistej, odzieży, ścierek i ręczników,
e. pranie bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny do pralni,
f. prasowanie odzieży,
g. zakup leków, podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, usług pralniczych itp. a następnie bieżące rozliczanie się z osobą objętą pomocą,
h. przygotowywanie posiłków, uwzględniających zalecane diety lub dostarczanie jednego gorącego posiłku z punktu zbiorowego żywienia, udzielanie pomocy przy jego spożywaniu,
i. zmiany bielizny pościelowej,
j. przynoszenie węgla, drzewa, palenie w piecu,
k. przynoszenie wody,
l. załatwianie pilnych spraw urzędowych i terminowe opłacanie zobowiązań finansowych,
m. organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,
n. pomoc przy opiece nad zwierzętami domowymi,
o. troska o fizyczne zabezpieczenie mienia i bezpieczeństwo osoby.
2) Zapewnienie podstawowej opieki higieniczno - medycznej:
a. kąpanie, mycie, czesanie ubieranie z uwzględnieniem problemów utrzymania higieny osobistej przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
b. układanie chorego w odpowiednio przygotowanym łóżku,
c. zapobieganie powstawaniu odleżyn,
d. wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zaleconych przez lekarza, podawanie leków, smarownie, okłady - zamawianie wizyt lekarskich,
e. utrzymywanie niezbędnego kontaktu z lekarzem, bezzwłoczne reagowanie w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia.
2. Szacunkowa liczba osób do objęcia usługami opiekuńczymi – 7
3. Szacunkowa liczba godzin usług opiekuńczych – 6.000.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania zawarta w projekcie budżetu na 2017 rok w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wynosi 120.000,00 zł.
Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową i dotyczy pokrycia kosztów realizacji zadania w przyjętej do obliczeń liczbie osób i godzin. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie  w drodze decyzji administracyjnej.

V. Zasady przyznania dotacji:
1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817);
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.930);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870)
2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę realizacji zadania publicznego zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) i spełni kryteria zawarte w części VIII niniejszego ogłoszenia.
3. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zamieszczenie w niej informacji i dołączenie dokumentów, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).
4. Dotacja będzie przekazywana na konto podmiotu realizującego zadania w sposób i w wysokości określonej w umowie.
5. Przyznawana dotacja podlegać będzie rozliczeniu na druku Sprawozdania określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty    i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

VI. Termin realizacji zadań
Od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

VII. Warunki realizacji zadań:
1. Zadania będą realizowane w dni robocze w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie Gminy Tarnów Opolski w miejscu pobytu klienta.
2. Planowana liczba osób do objęcia usługami opiekuńczymi oraz wysokość dotacji może ulec zmianom w zależności od faktycznych potrzeb występujących w roku 2017.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
4. Oferenci nie mogą zlecać ani całości, ani części powierzonego zadania podmiotom trzecim.
5. Zadanie będzie realizowane u osób, którym na podstawie decyzji administracyjnej GOPS w Tarnowie Opolskim przyznał pomoc w formie usług opiekuńczych.
6. Osoby świadczące usługi opiekuńcze powinny posiadać stan zdrowia pozwalający na świadczenie danego typu usług.
7. Wyklucza się możliwość realizacji usług przez osoby:
1) całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, zaliczone do I grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) całkowicie niezdolne do pracy, zaliczone do II grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chyba, że posiadają zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania usług,
3) nie posiadające aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

VIII. Termin składania ofert z uwzględnieniem miejsca, warunków i wymogów dotyczących składania i otwarcia ofert.
1. Termin składania ofert upływa dnia 21 grudnia 2016 r. o godz. 15.00.
2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
3. Każdy podmiot na realizację zadania może złożyć jedną ofertę.
4. Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i napisem na kopercie „Konkurs ofert – Usługi opiekuńcze na rok 2016”, w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedla Zakładowe 7 (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Ośrodka (tj. 7.00 – 15.00).
5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (77) 4003550.
6. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
7.Ofertę należy przygotować według następujących zasad:
1) formularz oferty należy opracować w języku polskim,
2) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),
3) nie należy zmieniać układu pytań na formularzu,
4) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy należy to jasno zaznaczyć (np. napisać ,,nie dotyczy,,),
5) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie realizacji celów.
8.Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
1) kopię Statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualna datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,
2) ważny wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego).
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty spoczywają na oferencie.
10. Oferta stanowi integralną część umowy.
11. Nie przewiduje się składania ofert wspólnych.
12. Przewiduje się możliwość uzupełniania ofert i wezwań do usuwania braków formalnych na prośbę Komisji.
13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7 w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00.

  IX. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
1. Oferty konkursowe będą rozpatrywane i oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.
2. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Ocena formalna dokonywana jest w postępowaniu jawnym bezpośrednio po otwarciu ofert
w dniu 22 grudnia 2016 r. godz. 10.00
4. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty:
1) które nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru oferty,
2) które nie zostały złożone w terminie,
3) których koszt realizacji zadania jest niezgodny z wysokością dotacji,
4) które nie posiadają wymaganych dokumentów, podpisów, pieczątek, dat,
5) które zostały złożone w ilości niezgodnej ze szczegółowymi warunkami konkursu.
5. Rozpatrzenie merytoryczne nastąpi w dniu 22 grudnia  2016 r., po rozpatrzeniu formalnym ofert.
6. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) ocena możliwości realizacji zadania przez wykonawcę, w szczególności:
- liczba osób zaangażowanych w realizacje zadania,
- możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:
- struktura wydatków,
- zgodność oferty z celami konkursu,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
7. Komisja Konkursowa sporządza protokół końcowy z posiedzenia, który przedstawia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
8. Wyniki konkursu zatwierdza Wójt Gminy Tarnów Opolski.
9. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
10.Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
11. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów Opolski,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedle Zakładowe 7,
12. Konkurs unieważnia się, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w warunkach konkursu.
13. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.
14. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

X. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim.
1. Podmiot wykonujący zadania :
W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. - Spółdzielnia Socjalna ,,Twoja opiekunka,,
z siedzibą w Tarnowie Opolskim.
W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. - Spółdzielnia Socjalna ,,Twoja opiekunka,,
z siedzibą w Tarnowie Opolskim.
2.Koszt zadania:
- w 2015 roku wyniósł    93.204,00 zł.
- w 2016 roku wyniesie około 87.000,00 zł.
XI. Konkurs ofert podlega ogłoszeniu:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów Opolski,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedle Zakładowe 7,

                                                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                                                  Krzysztof Mutz