Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE:Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski

Tarnów Opolski: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 364862 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim , ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0-77 4644208, faks 0-77 4644208.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład komunalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, groszek/eko/, miał na sezon opałowy 2013/2014 r. do placówek będących pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. Przewidywaną ilość, asortyment oraz liczbę dostaw opału do placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będących przedmiotem zamówienia przedstawia tabela znajdującą się w w p. 4.3 SIWZ. Przedmiot zamówienia winien być w asortymencie: orzech - wartość opałowa min. 27 000 KJ/kg, popiół<5%, siarka<0,5% , miał węglowy (wartość opałowa min. 23 000 KJ/kg, popiół<10%, siarka<0,8%, eko/groszek wartość opałowa nie mniejsza niż 26000KJ/kg, zawartość miału < 10%, zawartość popiołu < 8%, zawartość siarki < 0,8%, groszek wartość opałowa min. 24 000 KJ/kg, popiół < 8,0%, zawartość siarki 0,9%..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie ze względu na co najmniej jeden z następujących warunków: 1)zmiany są korzystne dla Zamawiającego np.: a.obniżające koszty wykonania zamówienia; b.poprawa wartości sprawności wykonania zamówienia; c.podniesienie bezpieczeństwa 2)obiektywnie jest to niezbędne do zachowania umowy i realizacji celów, dla których umowa została zawarta. 3)są konsekwencją zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy. 4)w przypadku wzrostu cen u producenta większego niż 15% - dopuszcza się zmianę ceny o kwotę nie wyższą niż 10% ceny przedstawionej w ofercie dla każdego rodzaju towaru. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając: opis zmiany, uzasadnianie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga); wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy, przedstawia propozycję aneksu do umowy. Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego w formie sporządzonego i podpisanego przez obie strony aneksu. Każda ze stron jest upoważniona do wystąpienia o takie zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5 - sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOCSIWZ dla przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2012_2013 przez ZGKiM.doc
DOCMUmowa przetarg..docm
 

Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystian Smolka
Data wytworzenia: 2013-09-09

 

 

 

 


 

 

                                                                                                                                           Tarnów Opolski, 20.09.2013 r.


 


 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


 

Na podstwie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907) informuję, że Zamawiający w prowadzony postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Dostawa opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski" dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tj.oferty nr 4 złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "Agroplon" Małgorzata Wołczańska, 46-134 Głuszyna, ul. Główna 38.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełniała wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów, po przeliczeniu ceny wykonania roboty budowlanej (kryterium oceny ofert) na punkty, w/g ustalonego w specyfikacji wzoru. Złożona oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

PODPISANIE UMOWY

W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

Termin zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy przekazujemy na załączonym zestawieniu streszczenie oferty, zawierające przyznaną łączną punktację:

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy                                             Ogółem punktacja ofert(krytrium ceny-100%)

 

 

 

1. Eurokomers Sp. zo.o.                                                                                                                                                  

 44-351 Turza Śląska                                                                                    96,24

 

 ul. Bogumińska 77c

 

 

 

2. GS OMB Sp. z o.o. Sp. k.

 

 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

ul. 29. Grudnia 2c                                                                                       95,43

 

 

3. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe

 

  "Image" Sebastian Girgiel

 

 43-186 Orzesze-Gardawice

 

ul. Dojazdowa 53                                                                                         93,61

 

 

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

 

  "Agroplon" Małgorzata Wołczańska

 

  46-134 Głuszyna                                                                                           100,00

 

  ul. Główna 38

 

 

  5. P.P.H.U. Maxas

 

  Sebastian Szymaniec

 

  46-024 Brynica

 

 ul. Łubniańska 9                                                                                             85,54

 

 

 

6. SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.k.

 

 47-320 Gogolin

 

 ul. Fabryczna 2                                                                                                92,76

 

 

Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystian Smolka
Data wytworzenia: 2013-09-20

 

 

 


 

 

 

Tarnów Opolski: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 411202 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 364862 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim, ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0-77 4644208, faks 0-77 4644208.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład komunalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, groszek/eko/, miał na sezon opałowy 2013/2014 r. do placówek będących pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. Przewidywaną ilość, asortyment oraz liczbę dostaw opału do placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będących przedmiotem zamówienia przedstawia tabela znajdującą się w w p. 4.3 SIWZ. Przedmiot zamówienia winien być w asortymencie: orzech - wartość opałowa min. 27 000 KJ/kg, popiół<5%, siarka<0,5% , miał węglowy (wartość opałowa min. 23 000 KJ/kg, popiół<10%, siarka<0,8%, eko/groszek wartość opałowa nie mniejsza niż 26000KJ/kg, zawartość miału < 10%, zawartość popiołu < 8%, zawartość siarki < 0,8%, groszek wartość opałowa min. 24 000 KJ/kg, popiół < 8,0%, zawartość siarki 0,9%..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Agroplon Małgorzata Wołczańska, ul. Główna 38, 46-134 Głuszyna, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89850,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 90066,75

 • Oferta z najniższą ceną: 90066,75 / Oferta z najwyższą ceną: 105290,00

 • Waluta: PLN.

 

Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystian Smolka
Data wytworzenia: 2013-10-09