Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór z dnia 25.01.2017 na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim

Informacja o wynikach naboru

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
46 – 050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 4

podinspektor ds. płac

............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 

Kierownik Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze , w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim do zatrudnienia na stanowisko podinspektora ds. płac

wybrana została  Pani  Anna Śmieszek  zamieszkała w Tarnowie Opolskim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Śmieszek spełnia  wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.

 


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Dworcowa 4
46 - 050 Tarnów Opolski

Kierownik Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor
nazwa stanowiska pracy
w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim na stanowisko ds. płac

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia.
 5. wykształcenie wyższe
 6. wykształcenie średnie i co najmniej 2 – letni staż pracy.
   
 7. Wymagania dodatkowe:
  1. wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne
  2. znajomość przepisów prawnych, a w szczególności ustawy:
 • o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Karta nauczyciela,
 • Kodeks pracy,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
  1. znajomość procesu naliczania płac,
  2. umiejętność obsługi programu ZUS Płatnik,
  3. umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Open Office) i urządzeń biurowych,
  4. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
  5. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
  6. umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
  1. prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej nauczycieli i pozostałych pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych oraz pracowników Biura,
  2. obliczanie podatku od wynagrodzeń, zasiłków oraz sporządzanie informacji i deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. sporządzanie przelewów do list płac i zasiłków,
  4. wydawanie zaświadczeń dot. wynagrodzeń i zasiłków,
  5. przygotowanie dokumentacji ZUS za pomocą programu „Płatnik” oraz przekaz elektroniczny do ZUS,
  6. prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym osób fizycznych – naliczanie, rozliczanie, prowadzenie dokumentacji dla osób wymienionych w podpunkcie a) niniejszego zakresu,
  7. przygotowywanie sprawozdań, w tym sprawozdań statystyki publicznej, zgodnie z wykonywanymi czynnościami,
  8. wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika jednostki.
    
 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. praca w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim przy  ul. Dworcowej 4, na parterze (brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  2. praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna,
  3. praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
  4. obsługa komputera do 7 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych.
    
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze),
  4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  5. kopia dokumentu poświadczającego staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie),
  6. kopia dowodu osobistego,
  7. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną  (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że:
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  1. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  2. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  3. oświadczenie kandydata (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. płac w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim” w terminie do dnia 09.02.2017 r. (decyduje data wpływu do BOOS) na adres Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46 – 050 Tarnów Opolski.

Dokumenty, które wpłyną do Biura po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Informacja o naborze oraz wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.

                                                                             Kierownik Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
                                                                                            w Tarnowie Opolskim

ZAŁĄCZNIKI: