Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór z dnia 01.02.2017 na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Hala Sportowa

 

Informacja o wyniku naboru

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6

podinspektor w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa

............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje,  że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim do zatrudnienia na stanowisko podinspektora   w Referacie Hala Sportowa

wybrany został  Pan   Kamil Skóra   zamieszkały w  Tarnowie Opolskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Kamil Skóra spełnia   wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.

                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                   Krzysztof Mutz

 


 Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

WÓJT    GMINY  TARNÓW  OPOLSKI
OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO  URZĘDNICZE

                

podinspektor

.......................................................................................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa

 

 1. Wymagania niezbędne.
  1. Wykształcenie wyższe – kierunek wychowanie fizyczne.
  2. Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Wymagania dodatkowe.
  1. Znajomość przepisów ustawy o sporcie.
  2. Doświadczenie w organizowaniu imprez, zawodów i zajęć sportowo rekreacyjnych.
  3. Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego oprogramowania  narzędziowego: Microsoft OFFice (Word, Excel).
  4. Prawo jazdy kat. B.
  5. Dyspozycyjność
  6. Samodzielność w działaniu.
  7. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
 1. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
 2. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu:
 • koordynacja kalendarza imprez sportowych,
 • współpraca z organizacjami sportowymi,
 • planowanie i kontrola wydatków budżetowych w zakresie kultury fizycznej,
 • wykonywanie innych zadań związanych z organizacją i promocją sportu, kultury fizycznej oraz turystyki.
 1. Wykonywanie zadań związanych z pracą trenera środowiskowego na kompleksie boisk Orlik 2012:
  • planowanie, organizowanie i w razie potrzeby prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży na boiskach wielofunkcyjnych,
  • organizowanie turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży,
  • współpraca z zewnętrznymi podmiotami i organizacjami zajmującymi się sportem dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z prowadzonymi zajęciami i turniejami.
 2. Współpraca z klubami sportowymi oraz instytucjami kultury i sportu.
 3. Pomoc w prowadzeniu  imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
 4. Prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych zgodnie z kalendarzem imprez.
 5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez referat w okresie wakacji i ferii.
 6. Bieżąca obsługa hali sportowej.
 7. Wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem hali sportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Dbanie o należyty stan techniczny obiektu i znajdujących się w nim maszyn i urządzeń.
 9. Dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie hali sportowej.
 10. Zabezpieczenie techniczne imprez odbywających się na hali.
 11. Otwieranie i zamykanie obiektu, dbanie o należyte zabezpieczenie budynku.
 12. Pobieranie opłat za korzystanie z hali.
 13. Obsługa strony internetowej hali – prowadzenie tabel, statystyk, przygotowywanie informacji o wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych itp.
 14. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
 15. Realizacja zadań należących do zakresu działania wynikających z uchwał rady gminy, zatwierdzonych przez radę gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
 16. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
 17. Kompletowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca w budynku Hali Sportowej w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika 10a na parterze i piętrze  (brak windy, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Praca w wymiarze 1  etatu, samodzielna, wymagająca sprawności ruchowej.
 3. Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu   a także innymi urzędami i organizacjami.
 4. Obsługa komputera do 4 godz. dziennie, obsługa urządzeń biurowych, obsługa oraz obsługa urządzeń i sprzętu znajdujących się na hali sportowej i kompleksie boisk orlika.
 5. Praca w godzinach rannych, popołudniowych i w weekendy.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W styczniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty
  1. List motywacyjny
  2. Życiorys zawodowy (CV),
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze).
  4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
  5. Kopia  dowodu osobistego.
  6. Oświadczenie kandydata  złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że,
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  1. Inne dokumenty  potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
  2. Oświadczenie kandydata (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
  3. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
    
 4. Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty  na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w terminie do  14  lutego  2017r.                                         

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                    Krzysztof Mutz