Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.

 

Tarnów Opolski: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.
Numer ogłoszenia: 178 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 530514 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, powstających w Gminie Tarnów Opolski na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, poprzez zorganizowanie wywozu odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski dla miejscowości KĄTY OPOLSKIE, MIEDZIANA, PRZYWORY w terminach 2, 15 i 29 stycznia 2014 roku, dla miejscowości KOSOROWICE w terminach 3, 16 i 30 stycznia 2014 ROKU, dla miejscowości RASZOWA I TARNÓW OPOLSKI ULICE: 1-GO MAJA, 22-LIPCA, BOCZNA, BOROWA, CELNA, CHODURY, DAMROTA, DĘBOWA, FIOŁKOWA, GLEŃSKA, INWALIDZKA, J.KANI, K. MIARKI, KOCHANOWSKIEGO, KORASZEWSKIEGO, KORCZAKA, KROKUSOWA, KRÓTKA, KWIATOWA, LEŚNA, ŁĄCZNA, MICKIEWICZA, NAKIELSKA, NORWIDA, NOWA, OSIEDLOWA, PARDUBICKA, PASIECZNA, PIASKOWA, PIECZARKOWA, POLNA, POPRZECZNA, RÓŻANA, SIENKIEWICZA, SOSNOWA, SŁOWACKIEGO, SŁOWIAŃSKA, ŚLEPA, TULIPANOWA, WIŚNIOWA, WĄSKA, WOJCIECHA, WRZOSOWA, ZAWADZKIEGO, ZIELONA, ŻEROMSKIEGO.: w terminach 8 i 22 stycznia 2014 roku, dla miejscowości NAKŁO, WALIDROGI, TARNÓW OPOLSKI : CMENTARNA, DWORCOWA, DZIAŁKOWA, KLIMASA, KOPERNIKA, KOŚCIUSZKI, ŚW.MARCINA, OGÓRKOWA, OSIEDLE ZAKŁADOWE, POW. ŚLĄSKICH, SKALNA, TOROWA, ŚW. JACKA, ŚWIERCZEWSKIEGO w terminach 9 i 23 stycznia 2014 roku oraz odbiór odpadów komunalnych segregowanych (pojemnik z żółtą klapą) dla miejscowości KĄTY OPOLSKIE, MIEDZIANA, PRZYWORY w TERMINIE 20 stycznia 2014 roku, dla miejscowości KOSOROWICE w TERMINIE 2 stycznia 2014 ROKU, dla miejscowości RASZOWA I TARNÓW OPOLSKI ULICE: 1-GO MAJA, 22-LIPCA, BOCZNA, BOROWA, CELNA, CHODURY, DAMROTA, DĘBOWA, FIOŁKOWA, GLEŃSKA, INWALIDZKA, J.KANI, K. MIARKI, KOCHANOWSKIEGO, KORASZEWSKIEGO, KORCZAKA, KROKUSOWA, KRÓTKA, KWIATOWA, LEŚNA, ŁĄCZNA, MICKIEWICZA, NAKIELSKA, NORWIDA, NOWA, OSIEDLOWA, PARDUBICKA, PASIECZNA, PIASKOWA, PIECZARKOWA, POLNA, POPRZECZNA, RÓŻANA, SIENKIEWICZA, SOSNOWA, SŁOWACKIEGO, SŁOWIAŃSKA, ŚLEPA, TULIPANOWA, WIŚNIOWA, WĄSKA, WOJCIECHA, WRZOSOWA, ZAWADZKIEGO, ZIELONA, ŻEROMSKIEGO.: w terminie 8 stycznia 2014 roku, dla miejscowości NAKŁO, WALIDROGI, TARNÓW OPOLSKI : CMENTARNA, DWORCOWA, DZIAŁKOWA, KLIMASA, KOPERNIKA, KOŚCIUSZKI, ŚW.MARCINA, OGÓRKOWA, OSIEDLE ZAKŁADOWE, POW. ŚLĄSKICH, SKALNA, TOROWA, ŚW. JACKA, ŚWIERCZEWSKIEGO w TERMINIE 16 stycznia 2014 roku oraz wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (żółta klapa, zielona klapa i bio) od właścicieli nieruchomości w zabudowanie wielorodzinnej zgodnie z częstotliwości określoną w obowiązującej uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89345,56

 • Oferta z najniższą ceną: 89345,56 / Oferta z najwyższą ceną: 89345,56

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający zobowiązany jest zapewnić ciągłość w odbiorze odpadów na terenie Gminy Tarnów Opolski, a ze względu na unieważnienie 3 kolejnych postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, spowodowane przekroczeniem kwoty oferty najkorzystniejszej prawie dwukrotnie w stosunku do kwoty przeznaczonej na sfinansowanie ww. zadania, Zamawiający zmuszony jest zmienić stosowne uchwały regulujące częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów i zabezpieczyć w budżecie dodatkowe środki na sfinansowanie odbioru odpadów. Ze względu na wyjątkową sytuację sanitarną, zagrożenie epidemiologiczne w przypadku nie odbierania odpadów, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług odbioru odpadów w trybie zamówienia z wolnej ręki w minimalnym zakresie tj. takim, który zabezpieczy odbiór odpadów do czasu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Z powyższego wynika, iż wystąpiła wyjątkowa sytuacja związana z przyczynami nie leżącymi po stronie Zamawiającego, tj. niemożność udzielenia zamówienia w trybie przetargowym, z uwagi na unieważnienie trzech postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Tym samym zaistniała pozytywna przesłanka do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. konieczność natychmiastowego udzielenia przedmiotowego zamówienia. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańśka
Data wytworzenia: 2014-01-02