Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.- Nadzór budowlany nad inwestycją Modernizacji energetycznej szkoły w Tarnowie Opolskim


Tarnów Opolski, dnia 12.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”


Zamówienie może być współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Nr wniosku: RPOP.03.02.02-16-0019/17, tytuł projektu: „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”.

 

I. Zamawiający
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie.
Tel. (48) 77 46 44 850, fax. (48) 77 46 44 282.
Adres e-mail: ug@tarnowopolski.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonania robót budowlanych został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego po linkiem:
http://bip.tarnowopolski.pl/2011/30/modernizacja-energetyczna-budynku-szkoly-w-tarnowie-opolskim-z-dnia-23062017.html
Do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie wykonanie pełnego zakresu czynności określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), w tym w szczególności:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy

5. Częstotliwości pobytu Inspektora nadzoru na budowie winny gwarantować odbiory robót, w tym również zanikających, jednak nie mniej niż 2 godziny dziennie.
Ponadto Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
- wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

IV. Termin realizacji zamówienia
Zakończenie pełnienia nadzoru przez inspektora nastąpi z chwilą dokonania odbioru końcowego robót i ostatecznego rozliczenia.
Końcowy termin realizacji robót budowlanych został wyznaczony na dzień 17.10.2017 r.

V. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru jest zobowiązana wykazać, że wykonał/a w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jedną zakończoną usługę polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00zł brutto (słownie: dwa miliony zł) polegającej na modernizacji energetycznej obiektu przemysłowego lub użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dokumenty:
- potwierdzające, że zamówienie zostało należycie wykonane;
- oświadczenie z właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

2. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru jest zobowiązana wykazać, że wykonał/a w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jedną zakończoną usługę polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi między innymi budowę, przebudowę lub montaż kotłowni o mocy co najmniej 350 kW.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dokumenty:
- potwierdzające, że zamówienie zostało należycie wykonane;
- oświadczenie z właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

3. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru jest zobowiązana wykazać, że wykonał/a w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jedną zakończoną usługę polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi między innymi wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej o mocy 8 kW.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dokumenty:
- potwierdzające, że zamówienie zostało należycie wykonane;
- oświadczenie z właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru.


4. Wykonawca winien wykazać że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W celu potwierdzenia że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie opisanym powyżej do oferty należy dołączyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), wraz z dokumentacją potwierdzającą ich kwalifikacje zawodowe.

VII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena – 94% wagi
2. Czas reakcji - 6% wagi
1.1 Kryterium cena
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
Ilość punktów w kryterium cena dla danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Cena = (Cn /Cb) x100 pkt x 94%
Gdzie:
Cn – oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto oferty,
Cb – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.
1.2 Kryterium czas reakcji
Należy wskazać w ofercie czas reakcji inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym.
Ilość punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:
Czas reakcji do 2 godziny od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego – 6 pkt.
Czas reakcji do 3 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego – 4 pkt.
Czas reakcji do 4 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego – 2 pkt.
Wykonawca w ofercie musi zaproponować czas reakcji w liczbach do 2, 3 lub 4 godzin. Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnego czasu reakcji lub poda czas reakcji powyżej 4 godzin to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów łącznie za oba powyższe kryteria oraz którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.


VIII. Warunki zmiany umowy
Określono w udostępnionym "wzorze umowy", który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
IX. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w sekretariacie Urzędu lub listownie na adres Zamawiającego.
Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 19.07.2017 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą odsyłane bez otwierania. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana:
„Oferta na usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na www.bip.tarnowopolski.pl. Informacja będzie zawierała nazwę wybranego wykonawcy.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie.

DOCXzalacznik-nr-4-wzor-umowy nadzór budowlany.docx (56,13KB)
DOCzalacznik-nr-2-wykaz-uslug- nadzór budowlany.doc (116,50KB)
DOCzalacznik-nr-3-wykaz-osob- nadzór budowlany.doc (82,50KB)
DOCzalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-formularz-ofertowy- Nadzór budowlany.doc (140,50KB)