Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

     Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. W zakresie nieuregulowanym
w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 
    Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały podejmowanej na sesji Rady. W przypadku niecierpiącym zwłoki Wójt Gminy może wydać przepisy porządkowe
w formie zarządzenia, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

  Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
- oznaczenie rodzaju aktu prawnego z podaniem organu, który go wydaje,
- kolejny numer i datę aktu prawnego,
- określenie przedmiotu aktu,
- podstawę prawną,
- treść aktu,
- oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny,
- w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiązującego aktu prawnego,
- określenie terminu wejścia w życie.

Wójt Gminy wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Projekt zarządzenia opracowuje pracownik, do którego zakresu działania należy przedmiot danego aktu. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego.

Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta może być konsultowany z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za konieczne bądź wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego.     Rejestry uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy są prowadzone przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim na stanowisku ds. obsługi Biura Rady Gminy. Natomiast rejestr zarządzeń Wójta – jako Kierownika Urzędu prowadzony jest przez Referat Organizacyjnym.