Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

     Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. W zakresie nieuregulowanym
w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 
    Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały podejmowanej na sesji Rady. W przypadku niecierpiącym zwłoki Wójt Gminy może wydać przepisy porządkowe
w formie zarządzenia, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

  Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
- oznaczenie rodzaju aktu prawnego z podaniem organu, który go wydaje,
- kolejny numer i datę aktu prawnego,
- określenie przedmiotu aktu,
- podstawę prawną,
- treść aktu,
- oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny,
- w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiązującego aktu prawnego,
- określenie terminu wejścia w życie.

Wójt Gminy wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Projekt zarządzenia opracowuje pracownik, do którego zakresu działania należy przedmiot danego aktu. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego.

Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta może być konsultowany z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za konieczne bądź wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego.     Rejestry uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy są prowadzone przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim na stanowisku ds. obsługi Biura Rady Gminy. Natomiast rejestr zarządzeń Wójta – jako Kierownika Urzędu prowadzony jest przez Referat Organizacyjnym.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-10-2017
  przez: Joanna Gebauer
 • opublikowano:
  09-10-2017 10:01
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  06-11-2019 17:46
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 1790
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: