Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .

 
                                                                                                    Tarnów Opolski 09.11.2006
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski
 
 
 o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” .
 
            Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. NR 80 poz 717 z późn. zm. ) oraz uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski nr XIV/89/04 z dnia 9 lutego 2004, uzupełniona uchwałą nr XXIII/140/04 z dnia 14 ,grudnia 2004r
 
 
                                                                 Zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “GÓRAŻDŻE II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 listopada 2006r. do 18 grudnia 2006 r w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 w godzinach pracy Urzędu .
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.12.2006r. ( w poniedziałek ) o godzinie 16.30 w siedzibie OSP w Tarnowie Opolskim przy ul. Klimasa.
 
Zgodnie z art. 18 ust.1 , każdy , kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego , może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnów Opolski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości , której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2007r.
Jednocześnie Informuje się, stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo Ochrony Środowiska (DZ. U. Nr. 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229), że w publicznie dostępnym wykazie, o którym, mowa art. 19 ust. 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zamieszczone są dane o wyżej wymienionym projekcie zmiany planu oraz prognozie oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowanych udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania projektu zmiany planu na środowisko, mogą składać uwagi i wnioski do tych dokumentów, związane do tych dokumentów, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak uwagi.
 
 
 
           
 
informację wytworzył(a): Adamiec Ewelina
za treść odpowiada: Krawców Mariusz
data wytworzenia: 9.11.2006