Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Opolskim z dnia 19 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie nr 500212211-N-2018 z dnia 05-09-2018 r.
Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500207442-N-2018
Data: 30/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tarnów Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tarnowopolski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty/wartość umowy 60000.00
W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty/wartość umowy 59500.00
Ogłoszenie nr 500207442-N-2018 z dnia 30-08-2018 r.
Gmina Tarnów Opolski: Roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Opolskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575426-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarnów Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tarnowopolski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Opolskim
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPE.271.10.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty wykończeniowe w klasach oraz korytarzach w budynku szkoły w Tarnowie Opolskim. Roboty wykończeniowe polegają przede wszystkim na: Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach korytarzy i klatek schodowych · Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach sal lekcyjnych, korytarzy i klatek schodowych na ścianach · W miejscach, w których to konieczne nałożenie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III (wapno sucho gaszone) wykonywane ręcznie na podłożach z cegły · Przygotowanie powierzchni z pod szpachlowaniem nierówności (sfalowań) tynku · Gładź gipsowa na ścianach w miejscach nierówności · Przygotowanie podłoża przez gruntowanie preparatem wzmacniającym · Dwukrotne malowanie ścian starych tynków wewnętrznych farbami olejnymi do wys. 1,50 · Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych · Uszczelnienie silikonem styków ościeżnic, progów itp. ze ścianami, tynkami, wykładzinami · Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2 - uprzednio malowanych · Skasowanie wykwitów (zacieków) · Zabezpieczenie folią: podłóg sprzętu elektronicznego, instalacji p. poż , rolet itp. · Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórek tynków, naprawy miejsc w tynkach itp. łącznie z utylizacją. · Nałożenie powłok malarskich w pomieszczeniach wraz z sufitami powinno zostać wykonane dwukrotnie farbą emulsyjną, lamperie do wysokości 1,5 m – farbą olejną. Wszystkie powierzchnie wymagają usunięcia śladów po ewentualnych zaciekach, zabrudzeniach lub zeskrobaniu łuszczącej się farby. Ściany i sufity w niektórych miejscach wymagają szpachlowania. W ramach wykonywanych robót Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania i doprowadzenia malowanych powierzchni do należytego porządku. · Kolory powłok do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa. · Powierzchnia ścian objętych inwestycją: - parter: ściany 415,44 m2, sufity: 262,86 m2 - I piętro: ściany 646,38 m2, sufity: 449,16 m2 - II piętro: ściany 648,47 m2, sufity: 449,96 m2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45442100-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48780.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: BHU Ciepło Dom Agnieszka i Wojciech Studzińscy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 6
Kod pocztowy: 47-100
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 60000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30156.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110715.79
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

PDFZPE.271.10.2018- Informacja o ponownym wyborze oferty.pdf

PDFOdrzucenie i wybór oferty- ZPE.271.10.2018.pdf


 

PDFSIWZ Tarnów Opolski.pdf