Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski

ZARZĄDZENIE NR  I / 198 / 05

 WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

 z dnia .30.08.2005 r.

 

w sprawie określenia opłaty za  sporządzenie wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło  Raszowa Walidrogi równoważnej poniesionym kosztom za ich sporządzenie

 

 

    Na  podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  o  zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.  z  1999  r.  Nr  15, poz. 139 ze zmn.)  w  związku z art. 85. ust.  2  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmn.) zarządzam, co następuje:

 

 § 1

 

Ustala się opłatę za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło  Raszowa Walidrogi:

 

-w wysokości 11 zł za wykonanie wypisu, która jest równoważna kosztom poniesionym na materiały i amortzację sprzętu oraz wynagrodzenie pracownika sporządzającego wypis

 

-w wysokości 20 zł za wykonanie wyrysu, która jest równoważna kosztom poniesionym na materiały i amortzację sprzętu oraz wynagrodzenie pracownika sporządzającego wypis

 

§ 2

 

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się Referatowi Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                 W Ó J T   G M I N Y      

T A R N Ó W  O P O L S K Iinformację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę