Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

5.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -wykonanie kotłowni na paliwa stałe w GOK-u

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
tel. 077/4 644 781, ogłasza przetarg nieograniczony na:

• Wykonanie kotłowni na paliwa stałe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.08.2004r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe nr 7
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami :
Ewa Loster - sprawy proceduralne, tel. (077) 4 644 781
Zbigniew Bahryj – sprawy techniczne, pok. 2 Urząd Gminy Tarnów Opolski,
tel. (077) 4 644 132 wew. 25
Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2004 godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2004 godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego (pokój kierownika Gminnego Ośrodka Kultury).
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: oferta na wykonanie Kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury Wadium – 1000,00 złotych

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• posiadają średni przerób z trzech ostatnich lat 2001, 2002, 2003 w zakresie wykonawstwa budowy i modernizacji kotłowni w wysokości co najmniej 50.000,00 złotych popartymi referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i ich wartości
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %


Kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury
Metryczka
  • opublikowano:
    01-06-2004 08:36
    przez: Jolanta Klama
  • zmodyfikowano:
    19-11-2004 10:23
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: