Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023

DOCRejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2018-2023.doc


 

LP

 

NR UCHWAŁY

 

TYTUŁ UCHWAŁY

 

 

DATA PODJĘCIA

 

 

PUBLIKACJA

1.

II/7/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2018

23.11.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3358
Data ogłoszenia
05.12.2018 r.

2.

II/12/2018

w sprawie zmiany Statutu
Gminy Tarnów Opolski

23.11.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3323
Data ogłoszenia
30.11.2018 r.

3.

II/13/2018

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw  uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

23.11.2018 r.

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3324
Data ogłoszenia
30.11.2018 r.

4.

III/16/2018

w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 199
Data ogłoszenia
11.01.2019 r.

5.

III/18/2018

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 200
Data ogłoszenia
11.01.2019 r.

6.

III/21/2018

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-2

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 257
Data ogłoszenia
29.01.2019 r.

7.

III/22/2018

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kąty Opolskie

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3773
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

8.

III/23/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Przywory

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3774
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

9.

III/24/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Miedziana

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3775
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

10.

III/25/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Kosorowice

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3776
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

11.

III/26/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnów Opolski

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3777
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

12.

III/27/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Nakło

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3778
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

13.

III/28/2018

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Raszowa

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3779
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

14.

III/29/2018

w przedmiocie zmiany  uchwały
w sprawie nadania statutu sołectwa Walidrogi

 

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3780
Data ogłoszenia
31.12.2018 r.

15.

III/30/2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim" Posiłek
w szkole
i w domu" na lata 2019-2023

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3743
Data ogłoszenia
20.12.2018 r.

16.

III/31/2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

20.12.2018

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2018 r.

Poz. 3744
Data ogłoszenia
28.12.2018 r.

17.

IV/34/2019

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów Opolski

28.01.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 481
Data ogłoszenia
05.02.2019

 

18.

IV/35/2019

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej e miejscowości Tarnów Opolski

28.01.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 482
Data ogłoszenia
05.02.2019

19.

V/43/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2019

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 1037
Data ogłoszenia
14.03.2019

20.

V/44/2019

w sprawie zmiany załącznika do uchwały
w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 909
Data ogłoszenia
07.03.2019

21.

V/45/2019

w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 910
Data ogłoszenia
07.03.2019

22.

V/46/2019

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 911
Data ogłoszenia
07.03.2019

23.

V/47/2019

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 912
Data ogłoszenia
07.03.2019

24.

V/48/2019

w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Tarnów Opolski

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 913
Data ogłoszenia
07.03.2019

25.

V/49/2019

w sprawie przedłużenia ulicy Julii
w miejscowości Tarnów Opolski

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 914
Data ogłoszenia
07.03.2019

26.

V/51/2019

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa

 

25.02.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 915
Data ogłoszenia
07.03.2019

27.

VI/53/2019

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

25.03.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 1516
Data ogłoszenia
16.04.2019

28.

VI/55/2019

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa

25.03.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 1251
Data ogłoszenia
04.04.2019

29.

VI/57/2019

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r.”

 

25.03.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 1252
Data ogłoszenia
04.04.2019

30.

VII/59/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

29.04.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 1784
Data ogłoszenia
10.05.2019

31.

IX/69/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

24.06.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 2271
Data ogłoszenia
03.07.2019

32.

IX/71/2019

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

24.06.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 2208
Data ogłoszenia
27.06.2019

33.

IX/72/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia ich obwodów

24.06.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 2209
Data ogłoszenia
27.06.2019

34.

IX/72/2019

w przedmiocie zmiany uchwały NR XLVII/369/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

 

24.06.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 2210
Data ogłoszenia
27.06.2019

35.

X/75/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

18.07.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 2520
Data ogłoszenia
29.07.2019

36.

XI/77/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3199
Data ogłoszenia
08.10.2019

37.

XI/84/2019

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3172
Data ogłoszenia
07.10.2019

38.

XI/87/2019

w sprawie przedłużenia ulicy Tulipanowej w miejscowości Tarnów Opolski

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3173
Data ogłoszenia
07.10.2019

39.

XI/88/2019

w sprawie przedłużenia ulicy Wrzosowej
w miejscowości Tarnów Opolski

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3174
Data ogłoszenia
07.10.2019

40.

XI/89/2019

w sprawie przedłużenia ulicy Leszczynowej w miejscowości Miedziana

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3175
Data ogłoszenia
07.10.2019

41.

XI/90/2019

w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Kąty Opolskie

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3176
Data ogłoszenia
07.10.2019

42.

XI/92/2019

w sprawie zmiany uchwały
nr V/45/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Rady Gminy Tarnów Opolski
w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

20.09.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3177
Data ogłoszenia
07.10.2019

43.

XII/94/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

28.10.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3368
Data ogłoszenia
04.11.2019

44.

XII/95/2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

28.10.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3334
Data ogłoszenia
30.10.2019

45.

XII/97/2019

w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

28.10.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3349
Data ogłoszenia
31.10.2019

46.

XIII/99/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

25.11.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3706
Data ogłoszenia
03.12.2019

47.

XIII/100/2019

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

25.11.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3607
Data ogłoszenia
27.11.2019

48.

XIII/101/2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych

25.11.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 3657
Data ogłoszenia
29.11.2019

49. XIV/108/2019
w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
 
20.12.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.
Poz. 191

Data ogłoszenia

10.01.2020
50. XIV/112/2019
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 
20.12.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.
Poz. 4236

Data ogłoszenia

30.12.2019
51. XIV/113/2019
w przedmiocie uchylenia uchwały
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

 
20.12.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 38
Data ogłoszenia

02.01.2020
52. XIV/115/2019
w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 
20.12.2019

Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r.

Poz. 4135
Data ogłoszenia

23.12.2019

53.

XV/117/2020

budżetowej na rok 2020 w sprawie zmiany uchwały

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 415

Data ogłoszenia
03.2.2020

54.

XV/119/2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 366

Data ogłoszenia
30.01.2020

55.

XV/120/2020

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 367

Data ogłoszenia
30.01.2020

56.

XV/121/2020

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 368

Data ogłoszenia
30.01.2020

57.

XV/123/2020

określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 369

Data ogłoszenia
30.01.2020

58.

XV/124/2020

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

27.01.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 370
Data ogłoszenia

30.01.2020

59.

XVI/128/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

24.02.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 736
Data ogłoszenia
03.03.2020

60.

XVI/129/2020

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.”

24.02.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 699

Data ogłoszenia
28.02.2020

61.

XVI/130/2020

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

24.02.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 681
Data ogłoszenia
27.02.2020

62.

XVI/131/2020

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

24.02.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 682
Data ogłoszenia
27.02.2020

63.

XVI/133/2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019/2020

24.02.2020

Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 671

Data ogłoszenia
26.02.2020

64. XVII/136/2020

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

30.03.2020 Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 1060

Data ogłoszenia
31.03.2020
65. XVII/137/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
30.03.2020 Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.
Poz. 1061

Data ogłoszenia
31.03.2020

 

Metryczka
 • opublikowano:
  10-01-2019 08:30
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  22-04-2020 07:58
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 727
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: