Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -termin składania ofert do 6.02.2010r

Wójt Gminy Tarnów Opolski
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizacje w 2010 roku zadań publicznych w zakresie:
 
W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
 
 
   I Nazwa zadania
   1. Zadaniem Programu jest wspieranie działalności zespołów artystycznych.
      Uczestnikami działań objętych ofertą są osoby zamieszkujące na terenie gminy.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku
1.       Na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2.        planuje się przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości - 10 000 zł
3.       Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z
        przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1.       Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia
        2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) po podpisaniu stosownej umowy z
        wyłonionym oferentem.
2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje
        prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
3.       Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w
        przypadkach:
-         gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
-         gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej
        okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
IV.  Termin realizacji zadań - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r.
V.    Termin składania ofert
1.       Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności
        w nieprzekraczalnym terminie do 06 lutego 2010 roku -  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
       „Konkurs ofert na realizację zadania …(opis zadania) w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłać
       pocztą na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
2.       W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
       pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
 
VI. Wysokość dotacji przekazana organizacjom na wykonanie tego samego zadania publicznego w roku 2009.
       Stowarzyszenie „Kalejdoskop” 15 000zł
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                 WÓJT  
                                                                                                                    (…)
                                                                                                             Zygmunt Cichoń
 
  
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2009-12-31

 

 

 


 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ W 2010 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
 KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 
LISTA ZŁOŻONYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 

Lp
Nazwa oferenta
Wnioskowana kwota na wsparcie zadania w 2010r.
Dotacja otrzymana w 2009
Przydzielona dotacja na rok 2010
UWAGI
1.
Stowarzyszenie „Kalejdoskop”
 
22 000
 
15 000
 
10 000
 

 

 

Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2010-03-25

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    31-12-2009 09:51
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    25-03-2010 13:55
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: